Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 39-НС
Силистра, 22.02.2017

ОТНОСНО: Назначаване на секционни избирателни комисии в община Главиница, област Силистра и утвърждаване на списъците с резервните членове, за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г.

 

Постъпило e предложение от Кмета на община Главиница с вх. № 0053-НС/21.02.2017 г. на РИК - Силистра за поименния състав на секционни избирателни комисии, въз основа проведените на 15.02.2017 г. консултации на парламентарно представените партии и коалиции от партии , за определяне състава и ръководствата на секционни избирателни комисии в община Главиница.

Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 15.02.2017 г.,

Постигнато е съгласие между участниците в консултациите относно състава на секционните избирателни комисии в община Главиница.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, 2, 3 и чл. 91, ал.ал. 1, 8, 9 от Изборния кодекс, и във връзка с 4129-НС 26.01.2017 г.  на ЦИК, свое Решение № 9-НС от 06.02.2017 г. , Решение № 10-НС от 06.02.2017 г.  РИК Силистра

 

Р Е Ш И:

 

 1. НАЗНАЧАВА 25 секционни избирателни комисии в община Главиница, както следва:
     
     
 

С И К  200700301

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Марийка Атанасова Тодорова

2

Зам.-председател

Снежана Костадинова Станева

3

Секретар

Марияна Тодорова Василева

4

Член

Светла Христова Христова

5

Член

Анка Филчева Петрова

6

Член

Мария Николова Тодорова

7

Член

Юнал Рами Сами

8

Член

Кремена Георгиева Иванова

9

Член

Елка Милушева Стоянова

     
 

С И К  200700302

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Петранка Георгиева Милушева

2

Зам.-председател

Цветанка Цонева Станчева

3

Секретар

Фериде Мехмед Мехмед

4

Член

Юлия Петрова Георгиева

5

Член

Димитра Стефанова Симеонова

6

Член

Желязко Ненчев Стефанов

7

Член

Вярка Ангелова Иванова

8

Член

Христо Димитров Христов

9

Член

Азиме Хамди Касим

     
 

С И К  200700303

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Айри Ахмед Бейтула

2

Зам.-председател

Валентин Димитров Димитров

3

Секретар

Едис Шезаи Ниязи

4

Член

Виолета Минчева Денева

5

Член

Мелихат Мехмед Дауд

6

Член

Димитър Атанасов Димитров

7

Член

Вилдан Адем Али

     
 

С И К  200700304

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Бенко Антонов Минев

2

Зам.-председател

Донка Митева Савчева

3

Секретар

Марийка Тодорова Андреева

4

Член

Гана Иванова Николова

5

Член

Венцислав Ботев Сандев

6

Член

Йордан Атанасов Йорданов

7

Член

Елена георгиева Илиева

8

Член

Силвия Йорданова Иванова

9

Член

Валери Найденов Илиев

     
 

С И К  200700305

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Енвер Мюмюн Ферад

2

Зам.-председател

Октай Есад Наим

3

Секретар

Иванка Василева Сярова

4

Член

Пенка Йорданова Димитрова

5

Член

Бахатин Сюлейман Емин

6

Член

Халибрям Феим Лятиф

7

Член

Рамадан Лютфи Мустафа

     
 

С И К  200700306

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Ридван Адил Сюлейман

2

Зам.-председател

Селяйдин Неджмидин Юлми

3

Секретар

Димка Митева Тодорова

4

Член

Йордан Стойчев Иванов

5

Член

Абил Бекир Мустафа

6

Член

Вяра Василева Червенкова

7

Член

Салие Махмуд Бошнак

8

Член

Марина Маринова Дойчева

9

Член

Ружди Кямил Осман

     
 

С И К  200700307

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Мариянка Петрова Георгиева

2

Зам.-председател

Намък Сали Хасан

3

Секретар

Темелко Стоянов Филипов

4

Член

Кристиана Руменова Константинова

5

Член

Нурхет Мехнур Али

6

Член

Бингюл Билял Алит

7

Член

Север Шеняй Бедри

     
 

С И К  200700308

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Стефка Мирославова Станкова

2

Зам.-председател

Неждан Реджеб Хасан

3

Секретар

Ейджан Ертан Кадир

4

Член

Айфер Джемал Али

5

Член

Минка Георгиева Василева

6

Член

Гюнай Гюнер Бедри

7

Член

Шенай Шефкет Рамадан

     
 

С И К  200700309

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Соня Богданова Петкова

2

Зам.-председател

Дария Николаева Илиева

3

Секретар

Марияна Христова Тодорова

4

Член

Екатерина Георгиева Димитрова

5

Член

Теменужка Димитрова Тодорова

6

Член

Марияна Цветкова Михайлова

7

Член

Марийка Стефанова Денева

     
 

С И К  200700310

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Антоанета Младенова Денева

2

Зам.-председател

Величка Денева Пейчева

3

Секретар

Ниязи Шабан Чобан

4

Член

Христо Рачев Христов

5

Член

Адрианка Цанева Симеонова

6

Член

Тихомира Върбанова Денева

7

Член

Лорета Петкова Станева

     
 

С И К  200700311

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Левент Шевкед Расим

2

Зам.-председател

Гюлхан Кямил Гьоджен

3

Секретар

Джанан Хайредин Осман

4

Член

Ерол Исмаил Халил

5

Член

Селим Джавит Садула

6

Член

Ергюн Мюмюн Мехмед

7

Член

Галина Василева Иванова

8

Член

Тодор Николов Илиев

9

Член

Кадрие Еюб Карамахмуд

     
 

С И К  200700312

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Дилбер Невзат Халим

2

Зам.-председател

Вяра Петкова Атанасова

3

Секретар

Бахтишен Изет Юсуф

4

Член

Едис Ерджан Ахмед

5

Член

Семран Джамал Кемал

6

Член

Мелегбер Неждетова Ахмедова

7

Член

Себат Хайредин Осман

     
 

С И К  200700313

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Мюжгян Ахмед Рашид

2

Зам.-председател

Руси Тодоров Акпунарлиев

3

Секретар

Самир Наазиф Осман

4

Член

Анка Костадинова Костадинова

5

Член

Цветанка Иванова Митева

6

Член

Айлин Айдън Мустафа

7

Член

Катя Костадинова Петришка

8

Член

Стефка Дончева Дуганова

9

Член

Димитър Михайлов Михайлов

     
 

С И К  200700314

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Стефан Иванов Станев

2

Зам.-председател

Калоян Николаев Илиев

3

Секретар

Виолета Илиева Димитрова

4

Член

Лина Кулева Неделчева

5

Член

 Емине Исмет Ибрям

6

Член

Невран Невзат Ниязи

7

Член

Марияна Георгиева Георгиева

     
 

С И К  200700315

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Валентина Денчева Проданова

2

Зам.-председател

Небахат Ахмедова Акифова

3

Секретар

Райме Якуб Райф

4

Член

Наим Бейза Юсуф

5

Член

Незиха Мехмед Шакир

6

Член

Петко Стоянов Стоянов

7

Член

Иван Христов Сяров

     
 

С И К  200700316

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Риза Сюлейман Руфат

2

Зам.-председател

Наталия Христова Стойчева

3

Секретар

Борислава Йорданова Георгиева

4

Член

Мустафа Яшар Рахим

5

Член

Емин Халим Рамадан

6

Член

Нурджихан Тефик Риза

7

Член

Мария Димитрова Георгиева

8

Член

Мустафа Яшар Рахим

9

Член

Никола Иванов Николов

     
 

С И К  200700317

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Тодорка Иванова Спасова

2

Зам.-председател

Добри Калчев Добрев

3

Секретар

Георги Петров Петров

4

Член

Димитър Петров Николаев

5

Член

Назми Ниязи Мюслюм

6

Член

Венета Илиева Димитрова

7

Член

Денка Митева Атанасова

     
 

С И К  200700318

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Салим Осман Якуб

2

Зам.-председател

Мария Стоянова Белчева

3

Секретар

Ергюл Шакир Ибрям

4

Член

Диана Дечева Елчева

5

Член

Себахтин Сали Таир

6

Член

Валентин Савов Стефанов

7

Член

Таир Месут Махмуд

8

Член

Дилбер Митхат Садък

9

Член

Себиля Мюмюн Али

     
 

С И К  200700319

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Нела Стойчева Симеонова

2

Зам.-председател

Гюрга Петкова Маринова

3

Секретар

Никола Иванов Тодоров

4

Член

Гюлнас Акиф Алиш

5

Член

Лиляна Добрева Донева

6

Член

Красимир Иванов Колев

7

Член

Дарина Величкова Маринова

     
 

С И К  200700320

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Танер Тефик Ахмед

2

Зам.-председател

Керанка Якимова Иванова

3

Секретар

Сенаахи Осман Махрям

4

Член

Георги Петров Димов

5

Член

Бирол Шезаим Джевдет

6

Член

Сениха Шюкри Мехмед

7

Член

Неджля Халил Акъ

     
 

С И К  200700321

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Костадина Иванова Темелкова

2

Зам.-председател

Георги Милков Рачев

3

Секретар

Гинка Славова Стефанова

4

Член

Виолета Драганова Александрова

5

Член

Парашкева Димитрова Христова

6

Член

Наташа Русева Николова

7

Член

Иванка Димитрова Найденова

     
 

С И К  200700322

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Еленка Антонова Славова

2

Зам.-председател

Фанка Михайлова Ангелова

3

Секретар

Диана Венелинова Димитрова

4

Член

Галина Иванова Димитрова

5

Член

Николина Стойчева Колева

6

Член

Стефка Кръстева Илиева

7

Член

Иванка Неделчева Керанова

     
 

С И К  200700323

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Златка Георгиева Кънчева

2

Зам.-председател

Христо Стоянов Христов

3

Секретар

Алтунай Гаази Мехмед

4

Член

Дорчи Софиянова Иванова

5

Член

Дарина Вълчева Костадинова

6

Член

Дияна Костадинова Иванова

7

Член

Абедин Осман Асан

8

Член

Ирена Петрова Вълчева

9

Член

Ирина Ненчева Вълчева

     
 

С И К  200700324

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Леман Ахмед Ахмед

2

Зам.-председател

Абедин Нури Рушид

3

Секретар

Гълман Марем Таир

4

Член

Шасине Идриз Ахмед

5

Член

Гюрсел Илияз Али

6

Член

Станка Трифонова Димитрова

7

Член

Ирфан Ахмед Салим

8

Член

Юзеир Джемил Рафи

9

Член

Сухат Сабри Ахмед

     
 

С И К  200700325

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Наталия Тодорова Бадева

2

Зам.-председател

Павлина Атанасова Ивавнова

3

Секретар

Марияна Пейчева Нацова

4

Член

Айфер Мехмед Атуф

5

Член

Димитрина Георгиева Иванова

6

Член

Нурфел Ебазер Юсеин

7

Член

Петър Димитров Петков

 

 1. УТВЪРЖДАВА списък с резервни членове на секционните избирателни комисии в община Главиница, както следва:
 

ПП ГЕРБ


по ред

Трите имена

1

Ганка Събева Цанкова

2

Теодора Великова Петкова

3

Пламена Георгиева Георгиева

4

Тодор Томов Тодоров

 

 

   
 

КП ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ


по ред

Трите имена

1

Даниела Петрова Кунева

2

Ивелин Добрев Иванов

3

Минка Георгиева Василева

4

Павлина Николова Петрова

5

Йордан Пенев Минев

6

Венета Илиева Димитрова

7

Наташа Петкова Тодорова

 

 

 1. На назначените членове на СИК да бъдат издадени удостоверения от № 00898 до № 01092, Образец № 27-НС от Изборните книжа, съгласно Решение № 4117-НС от 24.01.2017 г. на ЦИК.

Решението може да се обжалва пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен срок от обявяването му

Председател: Теодора Павлова Тодорова

Секретар: Милен Иванов Илиев

* Публикувано на 22.02.2017 в 17:26 часа

Календар

Решения

 • № 173-НС / 26.03.2017

  относно: Жалба от Насуф Махмуд Насуф – председател на Областен съвет на ДПС - Силистра, във връзка с нарушение на Изборния кодекс.

 • № 172-НС / 26.03.2017

  относно: Жалба от Георги Ивов Кирилов – упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“  Силистра, във връзка с нарушение на Изборния кодекс.

 • № 171-НС / 26.03.2017

  относно: Жалба от Георги Ивов Кирилов – упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“  Силистра, във връзка с нарушение на Изборния кодекс.

всички решения