Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 112-НС
Силистра, 31.03.2023

ОТНОСНО: Регистриране на упълномощени представители при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Постъпило е заявление с вх.№ 197-НС от 31.03.2023г., ведно със списък за публикуване на упълномощени представители при произвеждане на изборите за народни представители на  02 април 2023 г. от  ПП „ДПС“. Списъкът съдържа общо: 213 /двеста и тринадесет/ лица, представени са и в електронен вид.

Заявлението е подписано от Асие Назифова -  упълномощен представител на коалицията.

След извършена проверка  не е установено несъответствие.

Предвид изложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 124, ал. 4 от ИК, Районна избирателна комисия- Силистра,

 

РЕШИ:

 I.ПУБЛИКУВА списък от  213 броя упълномощени представители при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г. от гореописаната ПП „ДПС“, съгласно приложение към заявлението списък, а именно:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на представителя (броят на представителите не може да надвишава броя на секциите)

№/дата на пълномощно

1

Бюрхан Талятов Мехмедов

51-02/03.02.2023

2

Бейзат Юсмен Осман

51-02-01/23.03.2023

3

Шенол Ибрямов Алиев

51-02-02/23.03.2023

4

Динчер Митат Ахмед

51-02-03/23.03.2023

5

Нурхан Ремзи Хамди  

51-02-04/23.03.2023

6

Алтънай Рамадан Ахмед

51-03-01/23.03.2023

7

Тезгюл Хюсеин Кямил

51-03-02/23.03.2023

8

Севгин Байрамали Сали

51-03-03/23.03.2023

9

Севджан Селяидин Исмаил

51-03-04/23.03.2023

10

Гюлджан Лютфи Рафет

51-03-05/23.03.2023

11

Мутахер Бейзат Махмуд

51-03-06/23.03.2023

12

Нурхан Юсеин Юсуф

51-03-07/23.03.2023

13

Бедрие Ахмед Хали

51-03-08/23.03.2023

14

Ядигяр Али Мехмед

51-03-09/23.03.2023

15

Илмие Аптиш Хасан

51-03-10/23.03.2023

16

Ахмед Неджат Фахредин

51-03-11/23.03.2023

17

Денислав Емилов Харизанов

51-03-12/23.03.2023

18

Лютфен Заид Мехмед

51-03-13/23.03.2023

19

Ерол Сабри Лятиф

51-03-14/23.03.2023

20

Севджихан Ружди Исмаил

51-03-15/23.03.2023

21

Йозджан Шабан Расим

51-03-16/23.03.2023

22

Баръш Назми Ниази

51-03-17/23.03.2023

23

Алтунай Сали Шабан

51-03-18/23.03.2023

24

Ефе Севгин Рафид

51-03-19/23.03.2023

25

Гюнеш Бирсен Неджми

51-03-20/23.03.2023

26

Салим Салимов Расимов

51-03-21/23.03.2023

27

Асан Асан Ескиджи

51-03-22/23.03.2023

28

Мердин Седаат Емин

51-03-23/23.03.2023

29

Нермин Юмер Сали

51-03-24/23.03.2023

30

Халим Мюшреф Осман

51–04–01/23.03.2023

31

Хюсеин Ешреф Джелил

51–04–02/23.03.2023

32

Тунчай Февзи Акиф

51–04–03/23.03.2023

33

Ферди Орхан Фахри

51–04–04/23.03.2023

34

Гюрджан Сабри Сали

51–04–05/23.03.2023

35

Севинч Бейхат Топал

51–04–06/23.03.2023

36

Хамиде Исмаил Кязим

51–04–07/23.03.2023

37

Турхан Халид Мустафа

51–04–08/23.03.2023

38

Ахмед Мустафа Рамис

51–04–09/23.03.2023

39

Ахмед Ибрям Сюлейман

51–04–10/23.03.2023

40

Ахмед Белгин Ахмед

51–04–11/23.03.2023

41

Ремзи Халид Мехмед

51–04–12/23.03.2023

42

Айхан Ихсан Хюсеин

51–04–13/23.03.2023

43

Билент Мехмед Мустафа

51–04–14/23.03.2023

44

Гьонюл Зейнел Чаушева

51–04–15/23.03.2023

45

Съткъ Съткъ Исмаил

51–04–16/23.03.2023

46

Алкин Айхан Кадир

51–04–17/23.03.2023

47

Гюнтер Шенол Сефер

51–04–18/23.03.2023

48

Белгин Мехмед Халид

51–04–19/23.03.2023

49

Гюнер Юмер Ниязи

51–04–20/23.03.2023

50

Гьоксай Супхи Бедри

51–04–21/23.03.2023

51

Халидин Неджиб Халид

51–04–22/23.03.2023

52

Нурхан Хамид Хюсеин

51–04–23/23.03.2023

53

Сейхан Халим Рахим

51–04–24/23.03.2023

54

Севим Мехмед Махмуд

51–04–25/23.03.2023

55

Дженгис Сали Кадир

51–04–26/23.03.2023

56

Уридин Мюрвет Ферад

51–04–27/23.03.2023

57

Раиф Шабан Сали

51–04–28/23.03.2023

58

Хайредин Рефик Шабан

51–04–29/23.03.2023

59

Гюлтен Халим Али

51–04–30/23.03.2023

60

Айваз Хикмет Чакър

51–04–31/23.03.2023

61

Юмер Юксел Хатиб

51–04–32/23.03.2023

62

Невин Халил Хасан

51–04–33/23.03.2023

63

Невхис Лютфи Мустафа

51–04–34/23.03.2023

64

Назми Тахир Гьоч

51–04–35/23.03.2023

65

Гюрджан Салим Ахмед

51–04–36/23.03.2023

66

Едиз Ейваз Чакър

51–04–37/23.03.2023

67

Гизем Танер Ремзиева

51–04–38/23.03.2023

68

Реджеб Ниязи Мустафа

51–04–39/23.03.2023

69

Айдън Юсуф Таир

51–04–40/23.03.2023

70

Неждет Алириза Бекяр

51–04–41/23.03.2023

71

Джан Бирджан Джевдет

51–04–42/23.03.2023

72

Седат Севгин Самин

51-04-43/23.03.2023

73

Ердинч Рамадан Сали

51-05-01/23.03.2023

74

Юзел Айредин Осман

51-05-02/23.03.2023

75

Генджабай Мусин Осман

51-05-03/23.03.2023

76

Гюлтекин Невриев Алиосманов

51-05-04/23.03.2023

77

Ефраим Мехмедов Ахмедов

51-05-05/23.03.2023

78

Румен Йорданов Иванов

51-01-01/23.03.2023

79

Михаил Юлиянов Харизанов

51-01-02/23.03.2023

80

Бобия Мехмед Осман

51-01-03/23.03.2023

81

Февзия Абилова Акифова

51-01-04/23.03.2023

82

Гюлбия Идиризова Адемова

51-01-05/23.03.2023

83

Бахтие Мехмедова Стефанова

51-01-06/23.03.2023

84

Сали Ахмедов Акифов

51-01-07/23.03.2023

85

Нурджихан Байдин Халим

51-01-08/23.03.2023

86

Зелиш Айвазова Мустафова

51-01-09/23.03.2023

87

Мариян Весков Русев

51-01-10/23.03.2023

88

Севдалина Шарбанова Харизанова

51-01-11/23.03.2023

89

Мехмед Ахмед Бей

51-01-12/23.03.2023

90

Мелиха Хюсеин Бей

51-01-13/23.03.2023

91

Юсние Мехмед Мустафа

51-01-14/23.03.2023

92

Левент Байдин Халим

51-01-15/23.03.2023

93

Февзи Амиш Салим

51-01-16/23.03.2023

94

Фетия Мюстеджебова Ахмедова

51-01-17/23.03.2023

95

Селвет Мюселим Хасан

51-01-18/23.03.2023

96

Йорданка Георгиева Петрова

51-01-19/23.03.2023

97

Кадяр Вейсал Ферад

51-01-20/23.03.2023

98

Мустафа Мустафа Назиф

51-01-21/23.03.2023

99

Алибрам Али Муса

51-01-22/23.03.2023

100

Марям Али Бейтула

51-01-23/23.03.2023

101

Себайдин Акъ Али

51-01-24/23.03.2023

102

Сюлбие Халил Мехмед

51-01-25/23.03.2023

103

Метин Мехмед Яшар

51-01-26/23.03.2023

104

Бедри Ахмедов Ахмедов

51-01-27/23.03.2023

105

Мариян Ангелов Ненов

51-01-28/23.03.2023

106

Назъм Мехмед Ахмед

51-01-29/23.03.2023

107

Зина Щерева Албенова

51-01-30/23.03.2023

108

Мюмюн Али Хюсеин

51-01-31/23.03.2023

109

Расим Абил Ебазер

51-01-32/23.03.2023

110

Хасан Яшар Алегбер

51-01-33/23.03.2023

111

Нуран Мехмед Халим

51-01-34/23.03.2023

112

Гюнай Хасан Яшар

51-01-35/23.03.2023

113

Мюзеян Ахмед Джефер

51-01-36/23.03.2023

114

Демир Мехмед Сюлейман

51-01-37/23.03.2023

115

Акиф Ахмет Ахмет

51-01-38/23.03.2023

116

Незир Аблукадир Незиров

51-01-39/23.03.2023

117

Юмер Хасан Юмер

51-01-40/23.03.2023

118

Мухарем Демирали Исмаил

51-01-41/23.03.2023

119

Мустафа Мехмет Мустафа

51-01-42/23.03.2023

120

Александър Алексиев Ангелов

51-01-43/23.03.2023

121

Разие Шакир Осман

51-01-44/23.03.2023

122

Юлияна Вълева Стоянова

51-01-45/23.03.2023

123

Хабибе Наимова Мурадова

51-01-46/23.03.2023

124

Сузан Наимова Юмерова

51-01-47/23.03.2023

125

Шенер Ибрям Тахим

51-01-48/23.03.2023

126

Гюнат Метин Назми

51-01-49/23.03.2023

127

Емилия Атанасова Петкова

51-01-50/23.03.2023

128

Асен Алексиев Ангелов

51-01-51/23.03.2023

129

Севдие Юсеин Алишева

51-01-52/23.03.2023

130

Назмия Нури Ахмед

51-01-53/23.03.2023

131

Танджур Рехан Юсеин

51-01-54/23.03.2023

132

Методи Ясенов Методиев

51-01-55/23.03.2023

133

Зюйря Сами Мехмед

51-01-56/23.03.2023

134

Дениз Бейнамиев Бейзатов

51-01-57/23.03.2023

135

Гюлсерен Хасан Сали

51-01-58/23.03.2023

136

Ресмие Салим Мехмед

51-01-59/23.03.2023

137

Надежда Мирославова Енчева

51-01-60/23.03.2023

138

Ружнан Хайати Исмаил

51-01-61/23.03.2023

139

Левент Венетов Цанев

51-01-62/23.03.2023

140

Февзие Телят Асан

51-01-63/23.03.2023

141

Гюлтен Ремзиева Османова

51-01-64/23.03.2023

142

Веселин Иванов Николов

51-01-65/23.03.2023

143

Мюнюйря Мехмед Ахмед-Саид

51-01-66/23.03.2023

144

Илдъз Мехмед Исмайл

51-01-67/23.03.2023

145

Джансел Ружди Юсуф

51-01-68/23.03.2023

146

Фатме Исмаил Юсмен

51-01-69/23.03.2023

147

Гюлсерен Рамис Ариф

51-01-70/23.03.2023

148

Рамис Разим Сали

51-01-71/23.03.2023

149

Гюнайдин Тефиков Ахмедов

51-01-72/23.03.2023

150

Елин Стоянов Атанасов

51-01-73/23.03.2023

151

Хъкмет Сабри Юсеин

51-01-74/23.03.2023

152

Ресен Гюлбахар Сали

51-01-75/23.03.2023

153

Ерай Гюлбахар Сали

51-01-76/23.03.2023

154

Кадир Бекир Бекир

51-01-77/23.03.2023

155

Исмаил Апти Ахмед

51-01-78/23.03.2023

156

Алиш Рушид Яшар

51-01-79/23.03.2023

157

Осман Яшар Идириз

51-01-80/23.03.2023

158

Ахмед Идриз Мехмед

51-01-81/23.03.2023

159

Музафер Асанов Асанов

51-01-82/23.03.2023

160

Сезгин Мехмед Яшар

51-01-83/23.03.2023

161

Илхан Джелил Бекир

51-01-84/23.03.2023

162

Ферхан Асан Юсню

51-01-85/23.03.2023

163

Галип Юсеин Ахмед

51-01-86/23.03.2023

164

Мемиш Юсню Яшар

51-01-87/23.03.2023

165

Раамис Расим Исмаил

51-01-88/23.03.2023

166

Назим Мехмед Юсуф

51-01-89/23.03.2023

167

Гюлсяр Мехмед Ибрям

51-01-90/23.03.2023

168

Давид Емилов Емилов

51-01-91/23.03.2023

169

Димитър Станев Русев

51-01-92/23.03.2023

170

Мехмед Ешар Идириз

51-01-93/23.03.2023

171

Нургюл Шефкедова Даудова

51-01-94/23.03.2023

172

Марям Мердан Исмаил

51-01-95/23.03.2023

173

Бирсян Билялов Аптиев

51-01-96/23.03.2023

174

Селядин Мурадов Османов

51–06–01/23.03.2023

175

Небает Шукри Сюлейман

51–06–02/23.03.2023

176

Георги Василев Георгиев

51–06–03/23.03.2023

177

Сунай Лютфи Абил

51–06–04/23.03.2023

178

Шенер Ахмедов Абдурахимов

51–06–05/23.03.2023

179

Нурсес Ридван Бакъ

51–06–06/23.03.2023

180

Инджигюл Реджеб Узун

51–06–07/23.03.2023

181

Юксел Сабри Шериф

51–06–08/23.03.2023

182

Севент Алиев Мехмедов

51–06–09/23.03.2023

183

Нурай Хасан Шериф

51–06–10/23.03.2023

184

Ерджан Мюмюн Ахмед

51–06–11/23.03.2023

185

Стоян Радев Иванов

51–06–12/23.03.2023

186

Севда Сали Кадирова

51–06–13/23.03.2023

187

Илия Йорданов Минчев

51–07–1/23.03.2023

188

Севинч Осман Еюб

51–07–2/23.03.2023

189

Селийме Ефраим Амди

51–07–3/23.03.2023

190

Рушан Юсеин Мехмед

51–07–4/23.03.2023

191

Емилия  Антонова Радева

51–07–5/23.03.2023

192

Нурсен Неждетова Памукова

51–07–6/23.03.2023

193

Каролина Йорданова Делева

51–07–7/23.03.2023

194

Акнер  Тюнджар Касъмларлъ

51–07–8/23.03.2023

195

Абидин Амди Мехмед

51–07–9/23.03.2023

196

Айдън  Ахмед Халит

51–07–10/23.03.2023

197

Фатме Исмаилова Исмаилова

51–07–11/23.03.2023

198

Несрин Илханова Исмаил

51–07–12/23.03.2023

199

Сезен Наид Поси

51–07–13/23.03.2023

200

Беян Бейхан Ахмед

51–07–14/23.03.2023

201

Севдие Хасан Мустафа

51–07–15/23.03.2023

202

Сабрие Ислям Раимова

51–07–16/23.03.2023

203

Гюрсел Хасан Салим

51–07–17/23.03.2023

204

Мемиш Сабри Назиф

51–07–18/23.03.2023

205

Гюляй Мехмед Юсеин

51–07–19/23.03.2023

206

Еджаби Неджати Асан

51–07–20/23.03.2023

207

Тансу Рейхан Емин

51–07–21/23.03.2023

208

Фидес Басри Расим

51–07–22/23.03.2023

209

Венелин Тодоров Великов

51–07–23/23.03.2023

210

Марияна Иванова Енчева

51–07–24/23.03.2023

211

Бехат Кадиров Даилов

51–07–25/23.03.2023

212

Гюлтен Ахмед Халил

51–07–26/23.03.2023

213

Фидес Дурхан Димитрова

51–07–27/23.03.2023

 

II.Решението може да бъде обжалвано в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл. 73 от Изборния кодекс пред ЦИК чрез РИК- Силистра.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 31.03.2023 в 15:48 часа

Календар

Решения

  • № 133-НС / 02.04.2023

    относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №200100166 за СИК № 203400712 в Община Тутракан със сработили контроли - налични несъответствия

  • № 132-НС / 02.04.2023

    относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20015013 за СИК № 200700306 в Община Главиница със сработили контроли - налични несъответствия.

  • № 131-НС / 02.04.2023

    относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20006011 за СИК № 203100147 в Община Силистра със сработили контроли - налични несъответствия.

всички решения