Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 127-НС
Силистра, 02.04.2023

ОТНОСНО: Разрешение за гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 103100180 в Община Силистра при условията на чл. 269 от ИК

На 02.04.2023 г. РИК - Силистра е уведомена по телефона от председателя на СИК 203100180 в с.Калипетрово,  че машината за гласуване неколкократно не разпечатва бюлетина,  повикан  е техника, отговарящ за секцията. Съставени са Констативен протокол - Приложение 4 и Приложение - 5 от Методическите указания на ЦИК по прилагане на Изборния Кодекс за секционните комисии в страната за изборите за народни представители  на 2 април 2023 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване.

С писмо изх. № НС-15-375/ 02.04.2023  г. на ЦИК, заведено с вх. 260-НС/02.04.2023 г. във входящия дневник на РИК 20 – Силистра,  ЦИК указва на РИК Силистра да вземе решение СИК №203100180 да премине към гласуване с хартиени бюлетини при  условията на чл. 269 от ИК.

С оглед изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1 от Изборния кодекс и писмо изх. № НС-15-375/02.04.2023 г. на ЦИК, РИК -Силистра

                                                              Р Е Ш И: 

  1. ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ да се премине към гласуване само с хартиени бюлетини в СИК №203100180 в с.Калипетрово, община Силистра. При попълване на Протокола на СИК Приложение №82-НС-хм в частта „Изборите бяха проведени при следната обстановка:“ Комисията да запише, че съгласно настоящото решение гласуването след констатиране на обстоятелства по чл.269 от ИК е продължило само с хартия.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК чрез РИК-Силистра в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

 

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

 

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 02.04.2023 в 15:21 часа

Календар

Решения

  • № 133-НС / 02.04.2023

    относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №200100166 за СИК № 203400712 в Община Тутракан със сработили контроли - налични несъответствия

  • № 132-НС / 02.04.2023

    относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20015013 за СИК № 200700306 в Община Главиница със сработили контроли - налични несъответствия.

  • № 131-НС / 02.04.2023

    относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20006011 за СИК № 203100147 в Община Силистра със сработили контроли - налични несъответствия.

всички решения