Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 91-НС
Силистра, 29.03.2023

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите от кандидатска листа, издигната от ПП „Движение за права и свободи“ за област Силистра за изборите за народни представители на 02 април 2023 г. в двадесети избирателен район – Силистра

Постъпило е заявление с вх. № 162-НС/28.03.2023 г., /Приложение № 46-НС  от изборните книжа/, заведено във Входящ регистър под № 04 - НС от 28.03.2023г. в  15.32 ч.

 за регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатската листа, издигната от ПП „Движение за права и свободи“ в изборите за народни представители на  02 април 2023г. Заявлението е подписано от Асие Максудова Назифова - упълномощен представител на партията за област Силистра.

Към Заявлението са представени всички изискуеми документи, съгласно чл. 117 и чл.118 от ИК и Решение №1713-НС/28.02.2023 г. на ЦИК включващи и списък, съдържащ имената на 204 /двеста и четири/ броя предложени лица, които да бъдат регистрирани като застъпници. Списъкът е представен и в електронен формат.

След извършена проверка, не са установени несъответствия.

Предвид това и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 1, 2 и 4 от ИК и Решение № 1713-НС/28.02.2023 г. на ЦИК,

Районна избирателна комисия- Силистра,

РЕШИ:

 1. РЕГИСТРИРА ЗАСТЪПНИЦИ 204 /двеста и четири/ броя на кандидатите от кандидатската листа издигната от ПП „Движение за права и свободи“  в изборите за народни представители на  02 април 2023 г., съгласно приложения към заявлението списък, както следва:

 

№ по

ред

    Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

1

Бейнур Изет Рефик

2

Велико Георгиев Великов

3

Джанан Исмет Бекир

4

Ербил Заид Сюлейман  

5

Бейджет Юмер Юмер

6

Джеват Керим Селим

7

Тансер Айридин Бедри

8

Стефан Иванов Михайлов

9

Ридван Сали Раим

10

Сибел Селяйдин Неджмидин

11

Шенай Бедри Мехмед

12

Гюлчин Белгин Салим

13

Севдалина Бончева Ангелова

14

Гюлхан Исмаилова Талибова

15

Хайрула Хайрула Нури

16

Ипек Халил Халил

17

Нурхан Рейхан Бедри

18

Юксел Хюсеин Хюсеин

19

Вадет Мусин Мюрсел

20

Ерджан Керим Феим

21

Билгин Лютфи Юмер

22

Сенаахи Осман Махрям

23

Стефан Георгиев Стефанов

24

Неждет Акъ Даил

25

Лютфи Басри Исмаил

26

Сухат Сабри Абил

27

Бехидже Абил Юсеин

28

Апти Лятиф Сали

29

Сечкин Сали Салим

30

Севджан Мехмед Рашид

31

Исмаил Реджеб Ахмед

32

Бирджан Сунай Сейрани

33

Онур Себахатин Дал

34

Джунейт Рефик Ахмед

35

Емре Ергин Челеби

36

Рахми Лютфи Реджеб

37

Айген Осман Касим

38

Бирсел Фикрет Юсуф

39

Ертан Ердинч Мехмед

40

Пембе Рамис Аптула

41

Шенол Хайридин Билял

42

Айше Алиосман Юмер

43

Нихат Али Сюлейман

44

Айсун Сейхан Ахмед

45

Сонер Мехмед Фикрет

46

Исмаил Юсуф Халил

47

Танер Заид Ваид

48

Гюртес Гюрсел Сабри

49

Мустафа Сейрани Хюсмен

50

Рахми Мустафа Хамди

51

Симеон Ангелов Демиров

52

Джеват Махмуд Махмуд

53

Сефает Неджми Махмуд

54

Ерхан Назъм Хъкмет

55

Митхат Галиб Хамди

56

Севдалина Среброва Иванова

57

Йоскан Зейнеб Али

58

Селяйтин Емин Аптиш

59

Меврудие Мюмюн Сали

60

Гюлбихан Назим Сюлеман

61

Бюрхан Хасан Шефкед

62

Иджабил Ахмед Сали

63

Аждар Алиайдън Герджик

64

Сейфи Тасин Алиосман

65

Бейхан Ниязи Ибрям

66

Гьокнур Рейхан Юсеин

67

Динчар Юсеинов Алиев

68

Реджеб Йсуф Амди

69

Изет Абил Мурад

70

Юмер Исуф Кадир

71

Евгени Маринов Аспарухов

72

Невзат Реджеб Айваз

73

Федаим Абил Мустафа

74

Садък Исмаил Садък

75

Исмаил Зекерия Мюсреф

76

Денислав Вълчев Иванов

77

Пламен Маринов Петров

78

Мариета Миткова Тодорова

79

Алтънай Ахмед Сабит

80

Неждет Рашид Мехмед

81

Метин Мусин Ахмед

82

Александър Антонов Ангелов

83

Бисер Арсов Маринов

84

Христофор Янев Благоев

85

Яшар Рашид Рамис

86

Исмет Караниев Рушидов

87

Филип Андреев Андреев

88

Радостина Славчева Тончева

89

Адриян Йовков Йовков

90

Инджихан Кабилова Ферадова

91

Мухсин Хюсеин Емурла

92

Бисер Севдалинов Ананиев

93

Селяйдин Исмаил Махмуд

94

Севдалина Илиянова Ананиева

95

Нерман Себайдин Мехмед

96

Ипек Гюнай Бейхан

97

Гергина Аврамова Борисова

98

Гюлбахар Гюнер Абил

99

Севгюл Юсуф Насуф

100

Гюлтен Бейджет Муталиб

101

Хайрие Али Ахмед

102

Мердин Айдън Ремзи

103

Мелекшен Онур Рашид

104

Шенай Шефкъ Сейфидин

105

Дурмас Бахриев Джемилов

106

Динчер Джумала Сабриев

107

Юсуф Салим Ахмед

108

Радослав Шарбанов Северинов

109

Бисер Маринов Маринов

110

Закир Зюлкяр Реджеб

111

Реджеб Мехмед Реджеб

112

Сергей Христов Маринов

113

Али Акиф Шакир

114

Захари Христов Маринов

115

Бейзат Исмаил Сюлейман

116

Северин Митков Андреев

117

Айшегюл Рафи Сюлейман

118

Гюлтен Ахмед Шакир

119

Айдън Тефиков Мехмедов

120

Джанел Невянов Тодоров

121

Ремзи Вахид Ибрям

122

Пембе Халил Рифад

123

Ивелин Ивелинов Тодоров

124

Нурджихан Демир Исмаил

125

Ейлем Ружди Шукри

126

Невяна Тодорова Маринова

127

Синан Ремзи Ибрям

128

Бехат Яшар Ахмед

129

Анна Стефанова Чакърова

130

Себиля Акиф Ахмед

131

Илиян Асенов Симеонов

132

Живко Андреев Жечков

133

Алцек Петков Антонов

134

Ивелин Андреев Николов

135

Ердинч Азис Мехмед

136

Исмаил Стоянов Христов

137

Кемран Гюлшан Ебазер

138

Бинел Стоянов Христов

139

Дургунел Исмаилов Ибрямов

140

Теодор Божидаров Тодоров

141

Бейзат Хамдиев Мустафов

142

Емре Ведат Яшар

143

Хасан Ърфани Хаджимустафа

144

Ахмед Реджеб Ахмед

145

Валентин Пенев Недев

146

Нестор Райчев Алипиев

147

Добромир Тодоров Стоянов

148

Тодор Стоянов Славов

149

Ахмед Хамди Али

150

Неджати Мехмед Али

151

Гюлтен Мустафа Махмуд

152

Мелиха Дауд Тахирова

153

Теодора Валентинова Василева

154

Меркал Шенол Мехмед

155

Мерсия Осман Хасан

156

Дженгиз Незаамедин Азиз

157

Зекие Билял Ибрям

158

Кемал Шахин Сами

159

Емре Октай Таир

160

Шаин Абил Ниязи

161

Ерен Емилов Радев

162

Сунай Исмаил Алиш

163

Ружди Юсуф Якуб

164

Айдън Кязим Сабри

165

Юлкяр Халид Зекерие

166

Сема Ремзиева Наим

167

Васил Георгиев Мирев

168

Весиле Наим Шакир

169

Сехер Азис Адем

170

Мюмюн Шериф Мустафа

171

Лютфи Селим Арон

172

Урал Махмуд Мюмюн

173

Рушид Ведат Мехмед

174

Менекше Джумхур Невзат

175

Ердал Ферад Узун

176

Анифе Зихни Неждетова

177

Кадир Аметов Кадиров

178

Садие Асан Видинли

179

Миясе Ахмедова Байрактарова

180

Реджеп Махмуд Салим

181

Меляд Осман Молла

182

Тюркян Идриз Сабриева

183

Бехат Кадиров Даилов

184

Гюлбахар Фаредин Узун

185

Башак Мехидинова Камбурова

186

Гюсюм Рефкъева Фейзулова

187

Емилия Галинова Калдинчерчева

188

Нурсес Юсеин Поси

189

Ферит Юсеин Караали

190

Дилек Юджел Ремзи

191

Денис Красимиров Маладжиков

192

Димитър Маринов Пенев

193

Ерчин Фарадин Осман

194

Февзия Февзи Асан

195

Ваид Асан  Мустафа

196

Мустафа Мустафа Насуф

197

Адем Шукри Адем

198

Себахат Рамис Мустафа

199

Емил Илиев Саров

200

Невин Ахмед Тарак

201

Бурчин Бейхан Алибрям

202

Динчер Шабан Ибрям

203

Алириза Хасан Алириза

204

Галина Асенова Салъф

 

 

 1. Назначените застъпници да бъдат публикувани в Регистър Приложение № 47-НС от изборните книжа.

III.       На назначените ЗАСТЪПНИЦИ да бъдат издадени удостоверения Приложение № 48-НС от изборните книжа.

Решението може да бъде обжалвано в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл. 73 от Изборния кодекс пред ЦИК.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 29.03.2023 в 13:44 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 133-НС / 02.04.2023

  относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №200100166 за СИК № 203400712 в Община Тутракан със сработили контроли - налични несъответствия

 • № 132-НС / 02.04.2023

  относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20015013 за СИК № 200700306 в Община Главиница със сработили контроли - налични несъответствия.

 • № 131-НС / 02.04.2023

  относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20006011 за СИК № 203100147 в Община Силистра със сработили контроли - налични несъответствия.

всички решения