Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 125-ПВР/НС
Силистра, 11.11.2021

ОТНОСНО: Регистриране на упълномощени представители при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпили са заявления с вх. № 197/10.11.2021г., ведно със списъци за публикуване на упълномощени представители при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г..от  КП БСП за БЪЛГАРИЯ. Списъците съдържат общо 216 /двеста и шестнадесет/ лица и са представени и в електронен вид.

Заявленията са подписани от Валентина Райнова - упълномощен представител на коалицията за област Силистра.

След извършена проверка, не са установени несъответствия.

Предвид изложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 124, ал. 4 от ИК

Районна избирателна комисия- Силистра,

РЕШИ:

I.ПУБЛИКУВА списък от 216 броя упълномощени представители при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. от КП БСП за БЪЛГАРИЯ, съгласно приложения към заявлението списък, а именно:

 За област Силистра:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

№ и дата на Пълномощно

1

Александър Петров Александров

№1/10.11.2021 г.

2

Теменужка Димова Великова

№2/10.11.2021 г.

3

Пламен Русев Петров

№3/10.11.2021 г.

4

Гинка Манолова Илиева

№4/10.11.2021 г.

5

Петя Стефанова Атанасова

№5/10.11.2021 г.

6

Евелина Илиева Спиридонова

№6/10.11.2021 г.

7

Мариана Иванова Арабаджиева

№7/10.11.2021 г.

8

Еню Баев Стоянов

№8/10.11.2021 г.

9

Петър Енев Баев

№9/10.11.2021 г.

10

Иванка Димитрова Кралева

№10/10.11.2021 г.

11

Лиляна Георгиева Драганова

№11/10.11.2021 г.

12

Росица Великова Тодорова

№12/10.11.2021 г.

13

Ненка Маркова Стоянова

№13/10.11.2021 г.

14

Деян Йорданов Димитров

№14/10.11.2021 г.

15

Елена Михайлова Вълчева

№15/10.11.2021 г.

16

Димитър Петров Димитров

№16/10.11.2021 г.

17

Тодорка Василева Вълчева

№17/10.11.2021 г.

18

Янка Анчева Петрова

№18/10.11.2021 г.

19

Здравка Любенова Димитрова

№19/10.11.2021 г.

20

Иван Георгиев Иванов

№20/10.11.2021 г.

21

Ивелин Томов Мирчев

№21/10.11.2021 г.

22

Христо Стоянов Илиев

№22/10.11.2021 г.

23

Даниела Петрова Ченева

№23/10.11.2021 г.

24

Галина Генчева Иванова

№24/10.11.2021 г.

25

Димитър Тинев Георгиев

№25/10.11.2021 г.

26

Пенка Тодорова Колева

№26/10.11.2021 г.

27

Десислава Димитрова Христова

№27/10.11.2021 г.

28

Ивета Ивелинова Атанасова

№28/10.11.2021 г.

29

Валентин Георгиев Атанасов

№29/10.11.2021 г.

30

Ренета Димитрова Петрова

№30/10.11.2021 г.

31

Теодора Веселинова Иванова

№31/10.11.2021 г.

32

Вилиян Атанасов Великов

№32/10.11.2021 г.

33

Атанас Петров Русев

№33/10.11.2021 г.

34

Елена Димитрова Георгиева

№34/10.11.2021 г.

35

Анка Георгиева Бочева

№35/10.11.2021 г.

36

Елена Цонева Радева

№36/10.11.2021 г.

37

Анжела Богданова Горанова

№37/10.11.2021 г.

38

Емил Михайлов Тодоров

№38/10.11.2021 г.

39

Глория Георгиева Пенева

№39/10.11.2021 г.

40

Красимир Русев Русев

№40/10.11.2021 г.

41

Маринела Драгомирова Иванова

№41/10.11.2021 г.

42

Ивайло Николов Петров

№42/10.11.2021 г.

43

Теодора Севдалинова Йорданова

№43/10.11.2021 г.

44

Илия Станиславов Христозов

№44/10.11.2021 г.

45

Серихан Ремзи Сюлейман

№45/10.11.2021 г.

46

Севдалина Симеонова Стратиева

№46/10.11.2021 г.

47

Стефка Пейчева Костадинова

№47/10.11.2021 г.

48

Косю Илиев Косев

№48/10.11.2021 г.

49

Петя Борисова Петрова

№49/10.11.2021 г.

50

Снежана Костакиева Стоянова

№50/10.11.2021 г.

51

Велика Ганчева Иванова

№51/10.11.2021 г.

52

Маргарита Кръстева Николова

№52/10.11.2021 г.

53

Мартин Боянов Иванов

№53/10.11.2021 г.

54

Галя Костадинова Гешева

№54/10.11.2021 г.

55

Росица Иванова Иванова

№55/10.11.2021 г.

56

Светлин Косев Гешев

№56/10.11.2021 г.

57

Иван Тодоров Бучков

№57/10.11.2021 г.

58

Марияна Димова Ангелова

№58/10.11.2021 г.

59

Йорданка Керанова Борисова

№59/10.11.2021 г.

60

Димитър Валентинов Николов

№60/10.11.2021 г.

61

Веска Стефанова Цветкова

№61/10.11.2021 г.

62

Кристиян Венциславов Йорданов

№62/10.11.2021 г.

63

Георги Тодоров Николов

№63/10.11.2021 г.

64

Тодор Николов Атанасов

№64/10.11.2021 г.

65

Венцислав Маринов Хвърчилов

№65/10.11.2021 г.

66

Веселка Иванова Иванова

№66/10.11.2021 г.

67

Мартин Жоров Георгиев

№67/10.11.2021 г.

68

Иванка Драганова Великова

№68/10.11.2021 г.

69

Росица Цонева Симеонова

№69/10.11.2021 г.

70

Янка Иванова Карапенева

№70/10.11.2021 г.

71

Мюзеян Ахмед Джефер

№71/10.11.2021 г.

72

Йорданка Димова Иванова

№72/10.11.2021 г.

73

Стоянка Митева Неделчева

№73/10.11.2021 г.

74

Веселина Стоянова Великова

№74/10.11.2021 г.

75

Сабрие Мохамед Амза

№75/10.11.2021 г.

76

Кремена Димитрова Петрова

№76/10.11.2021 г.

77

Кристина Стефанова Никова

№77/10.11.2021 г.

78

Боян Атанасов Добрев

№78/10.11.2021 г.

79

Иванка Станчева Димирашкова

№79/10.11.2021 г.

80

Десислав Николов Йорданов

№80/10.11.2021 г.

81

Цоню Петров Василев

№81/10.11.2021 г.

82

Мита Георгиева Митева

№82/10.11.2021 г.

83

Еленка Богданова Георгиева

№83/10.11.2021 г.

84

Даниел Иванов Димитров

№84/10.11.2021 г.

85

Иванка Йорданова Илиева

№85/10.11.2021 г.

86

Йорданка Димитрова Иванова

№86/10.11.2021 г.

87

Дилияна Крумова Тодорова

№87/10.11.2021 г.

88

Цветелина Илиева Христова

№88/10.11.2021 г.

89

Георги Костадинов Петров

№89/10.11.2021 г.

90

Иванка Пенева Тодорова

№90/10.11.2021 г.

91

Славка Алексиева Тодорова

№91/10.11.2021 г.

92

Нели Иванова Иванова

№92/10.11.2021 г.

93

Радка Неделчева Стоянова

№93/10.11.2021 г.

94

Радка Станкова Николова

№94/10.11.2021 г.

95

Валентин Иванов Киров

№95/10.11.2021 г.

96

Елена Стефанова Станкова

№96/10.11.2021 г.

97

Петранка Жекова Иванова

№97/10.11.2021 г.

98

Светла Стоянова Мезева

№98/10.11.2021 г.

99

Александра Стоянова Димитрова

№99/10.11.2021 г.

100

Йорданка Маринова Нейкова

№100/10.11.2021 г.

101

Фетби Арун Ереджеб

№101/10.11.2021 г.

102

Бейхан Ибрямов Ферадов

№102/10.11.2021 г.

103

Иван Желязкав Атанасов

№103/10.11.2021 г.

104

Борислав Илиев Савов

№104/10.11.2021 г.

105

Петранка Маринова Савова

№105/10.11.2021 г.

106

Костадин Великов Костадинов

№106/10.11.2021 г.

107

Елена Петрова Радева

№107/10.11.2021 г.

108

Себайдин Халимов Салимов

№108/10.11.2021 г.

109

Димитричка Русева Стоянова

№109/10.11.2021 г.

110

Иванка Дойчева Дойчева

№110/10.11.2021 г.

111

Милен Маринов Георгиев

№111/10.11.2021 г.

112

Гергана Живкова Енчева

№112/10.11.2021 г.

113

Митка Василева Ставрозова

№113/10.11.2021 г.

114

Неделчо Стойчев Тодоров

№114/10.11.2021 г.

115

Стефан Бончев Стоянов

№115/10.11.2021 г.

116

Велика Димитрова Желева

№116/10.11.2021 г.

117

Симеонка Иванова Георгиева

№117/10.11.2021 г.

118

Ивана Атанасова Русева

№118/10.11.2021 г.

119

Николай Георгиев Петров

№119/10.11.2021 г.

120

Евдоким Гергов Спасов

№120/10.11.2021 г.

121

Емил Станев Добрев

№121/10.11.2021 г.

122

Петър Георгиев Вълев

№122/10.11.2021 г.

123

Марина Георгиева Стоянова

№123/10.11.2021 г.

124

Георги Георгиев Добрев

№124/10.11.2021 г.

125

Георги Великов Йоргов

№125/10.11.2021 г.

126

Желка Станева Николаева

№126/10.11.2021 г.

127

Мария Петрова Спасова

№127/10.11.2021 г.

128

Янка Стойчева Николова

№128/10.11.2021 г.

129

Росица Атанасова Атанасова

№129/10.11.2021 г.

130

Осман Мехмедов Каров

№130/10.11.2021 г.

131

Йорданка Димитрова Желязкова

№131/10.11.2021 г.

132

Василка Кралева Илиева

№132/10.11.2021 г.

133

Янка Петрова Драганова

№133/10.11.2021 г.

134

Марийка Димитрова Вълчанова

№134/10.11.2021 г.

135

Петър Иванов Енев

№135/10.11.2021 г.

136

Стефка Христова Драганова

№136/10.11.2021 г.

137

Стефан Георгиев Янев

№137/10.11.2021 г.

138

Петър Яхимов Вавилов

№138/10.11.2021 г.

139

Иван Тодоров Минков

№139/10.11.2021 г.

140

Снежанка Георгиева Стоянова

№140/10.11.2021 г.

141

Тодор Ангелов Димитров

№141/10.11.2021 г.

142

Иванка Иванова Петрова

№142/10.11.2021 г.

143

Елена Маринова Пенева

№143/10.11.2021 г.

144

Йорданка Желева Христова

№144/10.11.2021 г.

145

Николинка Димитрова Василева

№145/10.11.2021 г.

146

Пенка Ангелова Петрова

№146/10.11.2021 г.

147

Копринка Николова Калчева

№147/10.11.2021 г.

148

Зана Христова Георгиева

№148/10.11.2021 г.

149

Станка Костова Маркова

№149/10.11.2021 г.

150

Георги Георгиев Георгиев

№150/10.11.2021 г.

151

Марина Георгиева Дочева

№151/10.11.2021 г.

152

Румен Радев Илиев

№152/10.11.2021 г.

153

Нихат Мюмюн Хасан

№153/10.11.2021 г.

154

Мергюзел Нихат Халим

№154/10.11.2021 г.

155

Маринчо Стоянов Христов

№155/10.11.2021 г.

156

Валентин Славов Ангелов

№156/10.11.2021 г.

157

Светла Здравкова Василева

№157/10.11.2021 г.

158

Лиляна Белева Великова

№158/10.11.2021 г.

159

Гинка Йорданова Минкова

№159/10.11.2021 г.

160

Милен Николов Лакеров

№160/10.11.2021 г.

161

Драгомир Даниелов Москов

№161/10.11.2021 г.

162

Десислав Димитров Ненов

№162/10.11.2021 г.

163

Иглика Емилова Енчева

№163/10.11.2021 г.

164

Йовка Иванова Русева

№164/10.11.2021 г.

165

Йоана Карам Хадж Юнес

№165/10.11.2021 г.

166

Марияна Стелиянова Атанасова

№166/10.11.2021 г.

167

Добри Моринов Добрев

№167/10.11.2021 г.

168

Ради Иванов Димитров

№168/10.11.2021 г.

169

Галина Иванова Иванова

№169/10.11.2021 г.

170

Румен Димитров Василев

№170/10.11.2021 г.

171

Дончо Николов Нацов

№171/10.11.2021 г.

172

Ивелин Цонев Аврамов

№172/10.11.2021 г.

173

Катя Димитрова Цанова

№173/10.11.2021 г.

174

Красимир Бонев Иванов

№174/10.11.2021 г.

175

Милко Рачев Димов

№175/10.11.2021 г.

176

Пенка Йорданова Димитрова

№176/10.11.2021 г.

177

Иван Василев Русев

№177/10.11.2021 г.

178

Стефка Петкова Василева

№178/10.11.2021 г.

179

Дешка Аврамова Георгиева

№179/10.11.2021 г.

180

Моню Георгиев Монев

№180/10.11.2021 г.

181

Димитринка Антонова Атанасова

№181/10.11.2021 г.

182

Мердаане Ахмед Салим

№182/10.11.2021 г.

183

Мария Димитрова Георгиева

№183/10.11.2021 г.

184

Турхан Рашид Амза

№184/10.11.2021 г.

185

Людмил Димитров Иванов

№185/10.11.2021 г.

186

Цоньо Аврамов Петров

№186/10.11.2021 г.

187

Величка Светославова Тодорова

№187/10.11.2021 г.

188

Ведат Сали Кязим

№188/10.11.2021 г.

189

Георги Михайлов Георгиев

№189/10.11.2021 г.

190

Илия Йорданов Минчев

№190/10.11.2021 г.

191

Пирина Атанасова Янева

№191/10.11.2021 г.

192

Донка Николаева Петрова

№192/10.11.2021 г.

193

Анка Николова Колева

№193/10.11.2021 г.

194

Иванка Николова Ганева

№194/10.11.2021 г.

195

Александър Стоянов Димитров

№195/10.11.2021 г.

196

Керана Йорданова Чакърова

№196/10.11.2021 г.

197

Иван Димитров Иванов

№197/10.11.2021 г.

198

Вержиния Костова Георгиева

№198/10.11.2021 г.

199

Веска Великова Иванова

№199/10.11.2021 г.

200

Зорница Янкова Иванова

№200/10.11.2021 г.

201

Илия Енев Иванов

№201/10.11.2021 г.

202

Димитър Пеев Николов

№202/10.11.2021 г.

203

Недка Драганова Балканджиеева

№203/10.11.2021 г.

204

Султан Руфадова Сабриева

№204/10.11.2021 г.

205

Наджи Исуф Юмер

№205/10.11.2021 г.

206

Румяна Манолова Великова

№206/10.11.2021 г.

207

Здравко Стоянов Христов

№207/10.11.2021 г.

208

Друмка Стоянова Йорданова

№208/10.11.2021 г.

209

Калинка Панайотова Петрова

№209/10.11.2021 г.

210

Марин Иванов Драганов

№210/10.11.2021 г.

211

Йорданка Ганева Гецова

№211/10.11.2021 г.

212

Стоянка Николова Симеонова

№212/10.11.2021 г.

213

Карин Красимирова Иванова

№213/10.11.2021 г.

214

Димитър Николов Русчев

№214/10.11.2021 г.

215

Дачо Атанасов Цветков

№215/10.11.2021 г.

216

Димитър Йорданов Иванов

№216/10.11.2021 г.

 

Решението може да бъде обжалвано в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл. 73 от Изборния кодекс пред ЦИК чрез РИК- Силистра.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 11.11.2021 в 18:28 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 232-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра по предложение на Коалиция „Демократична България - Обединение“ при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 231-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Силистра, област Силистра по предложение на Коалиция Изправи се БГ! НИЕ ИДВАМЕ! при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 230-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра по предложение на Коалиция Изправи се БГ! НИЕ ИДВАМЕ! при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения