Архив избори:
18.10.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се състои на 18.10.2021 г. от 17,30 часа.

11.10.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия ще се проведе на 12.10.2021 г. от 17,30 ч.

10.10.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия ще се проведе на 11.10.2021 г. от 17,30 ч.

09.10.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия ще се проведе на 10.10.2021 г. от 15,00 ч.

06.10.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия ще се проведе на 06.10.2021 г. от 17,30 ч.

01.10.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия ще се проведе на 03.10.2021 г. от 13,00 часа.

27.09.2021

Съобщение

Заседание на Районна комисия Силистра ще се проведе на 28.09.2021 г. от 16,00 часа.

15.10.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се състои на 15.10.2021 г. от 17,30 ч.

27.09.2021

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НАСРОЧЕНИ ЗА 14.11.2021 Г.

Районната избирателна комисия в Двадесети Изборен район-Силистренски информира за сроковете, условията и реда за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за Народно събрание, насрочени за 14.11.2021 г.

Началният срок за подаване на заявления за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за Народно събрание, насрочени за 14.11.2021г. е от  09:00 ч. на 26.09.2021 г. 

Крайният срок за подаване на заявления за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за Народно събрание, насрочени за 14.11.2021г. е до 17:00 ч. на 04.10.2021 г. 

Заявленията за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за Народно събрание, се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа в указаните срокове.

Към заявлението (Приложение №66-НС) се прилагат:


 1. Решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;
  2. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;
  3. Декларация по образец (Приложение №69-НС), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията по чл. 243 ИК и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК;
  4. Банков документ по чл. 129, ал. 1 ИК за внесен депозит в размер на 100 лв. 

Банковата сметка на Централна избирателна комисия, по която се внасят депозити за регистрация на инициативни комитети съгласно чл.129, ал. 1 от изборния кодекс е:
БНБ, София, пл. „Княз Александър I“ № 1

IBAN BG85 BNBG 9661 3300 1070 03
5. Удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;
6. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната

27.09.2021

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ В ИЗБОРИТЕ НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 14.11.2021 Г.

Районната избирателна комисия в Двадесети Изборен район-Силистренски информира за сроковете, условия и ред за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати в изборите Народно събрание на 14.11.2021 г.

Началният срок за подаване на предложения за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 14.11.2021г. е от  09:00 ч. на 27.09.2021 г.

Крайният срок за подаване на предложения за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 14.11.2021г. е до 17:00 ч. на 12.10.2021 г.

Предложенията за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 14.11.2021г., се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа в указаните срокове.


Към предложението за регистрация на кандидатски листи на партии и коалиции (Приложение №73-НС) се прилагат:


 1. Заявление – декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК (Приложение № 78-НС) от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция и че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България и по чл. 254, ал. 1 (че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция), както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК;

 2. Пълномощно на лицето, изрично упълномощено да представлява партията или коалицията пред РИК, в случаите, когато предложението и документите се подписват и/или се подават от упълномощено лице.

 3. Предложението, следва да се представи и на технически носител в Еxcel формат.


Към предложението (Приложение №74-НС) от инициативен комитет за регистрация на независим кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 14.11.2021 г. се прилагат:


 1. Списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат, съдържащ не по-малко от едно на сто от избирателите с постоянен адрес на територията на съответния изборен район, но не повече от 1000 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район. Подписите на избирателите се полагат пред член на инициативния комитет. Избирателят вписва имената си, ЕГН и постоянен адрес. Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът се представя и в структуриран електронен вид на технически носител, определен с Решение №553-НС от 17.09.2021 г.

 2. Заявление – декларация (Приложение № 78-НС)по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България и по чл. 254, ал. 4 ИК (че е предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един изборен район), както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК.

 3. Предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице и се подава лично или чрез изрично писмено упълномощено лице.

 

25.09.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия ще се проведе на 26.09.2021 г. от 11,30 часа.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 54-ПВР/НС / 18.10.2021

  относно: Одобряване на графичен файл с образец на бюлетина за изборите за народни представители и графичен файл с образец на бюлетината за гласуване и тираж на бюлетините за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Изборен район №20-Силистренски

 • № 53-ПВР/НС / 18.10.2021

  относно: Одобряване на графичен файл с образец на бюлетина за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и графичен файл с образец на бюлетината за гласуване и тираж на бюлетините за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. в Изборен район №20-Силистренски

 • № 52-ПВР/НС / 18.10.2021

  относно: Назначаване на секционни избирателни комисии в община Тутракан област Силистра при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

всички решения