Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 126-ПВР/НС
Силистра, 11.11.2021

ОТНОСНО: Регистриране на упълномощени представители при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпили са заявления с вх. № 206/11.11.2021г., № 221/11.11.2021г., № 220/11.11.2021г., № 219/11.11.2021г.,     ведно със списъци за публикуване на упълномощени представители при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г..от  Коалиция ГЕРБ-СДС. Списъците съдържат общо:

 42 /четирдесет и две/ лица -община Дулово ,

13 /тринадест/лица – община Ситово

25 /двадесет и пет/лица – община Главиница

63 /шестдесет и три/лица – община Силистра

и са представени и в електронен вид.

Заявленията са подписани от Доротея Тотева - за община Дулово, Галина Георгиева – област Силистра,  Мария Димитрова – община Силистра, упълномощени представители на коалицията.

След извършена проверка, не са установени несъответствия.

Предвид изложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 124, ал. 4 от ИК

Районна избирателна комисия- Силистра,

РЕШИ:

I.ПУБЛИКУВА списъци от

42 броя упълномощени представители при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. от Коалиция ГЕРБ-СДС, съгласно приложения към заявлението списък, а именно:

 За община Дулово:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на представителя (броят на представителите не може да надвишава броя на секциите)

№/дата на пълномощно

1

Кемал Сюлейман Кемал

№89/11.11.2021г.

2

Юджел Салим Рамис

№90/11.11.2021г.

3

Юксел Али Исмаил

№91/11.11.2021г.

4

Джунейт Мехмедемин Садкъ

№92/11.11.2021г.

5

Дилбер Турхан Алиш

№93/11.11.2021г.

6

Джихан Джихатдин Джевдет

№94/11.11.2021г.

7

Любомир Минков Минков

№95/11.11.2021г.

8

Марин Христов Малчев

№96/11.11.2021г.

9

Радостина Стефанова Атанасова

№97/11.11.2021г.

10

Самир Рафет Сюлейман

№98/11.11.2021г.

11

Шенай Лютфи Рамадан

№99/11.11.2021г.

12

Сонер Бедри Ахмет

№100/11.11.2021г.

13

Спасимир Дечев Иванов

№101/11.11.2021г.

14

Тансер Басри Ахмед

№102/11.11.2021г.

15

Николай Илиев Господинов

№103/11.11.2021г.

16

Билгин Басри Ахмед

№104/11.11.2021г.

17

Хаят Халибрям Реджеб

№105/11.11.2021г.

18

Гюнер Хайредин Мехмед

№106/11.11.2021г.

19

Иван Донев Йорданов

№107/11.11.2021г.

20

Гюнай Анифе Ариф

№108/11.11.2021г.

21

Невзад Хакъ Ибрям

№109/11.11.2021г.

22

Стелиян Иванов Тотев

№110/11.11.2021г.

23

Хасан Шакир Хасан

№111/11.11.2021г.

24

Еркан Мюмюн Меджит

№112/11.11.2021г.

25

Йоан Стоянов Тодоров

№113/11.11.2021г.

26

Красимир Тодоров Петров

№114/11.11.2021г.

27

Юксел Осман Ахмед

№115/11.11.2021г.

28

Неделчо Илиев Господинов

№116/11.11.2021г.

29

Бейсим Назми Кочалъ

№117/11.11.2021г.

30

Ангел Тодоров Ангелов

№118/11.11.2021г.

31

Евгени Василев Бойчев

№119/11.11.2021г.

32

Крум Димитров Крумов

№120/11.11.2021г.

33

Ивелина Желева Крумова

№121/11.11.2021г.

34

Халил Ахмед Бекяр

№122/11.11.2021г.

35

Бекир Сали Руфат

№123/11.11.2021г.

36

Сурай Ариф Алиша

№124/11.11.2021г.

37

Шенер Севгин Мехмед

№125/11.11.2021г.

38

Юсуф Басри Хамди

№126/11.11.2021г.

39

Добринка Иванова Вълчева

№127/11.11.2021г.

40

Левент Хабил Али

№128/11.11.2021г.

41

Йордан Петров Илиев

№129/11.11.2021г.

42

Ахмед Ариф Тупо

№130/11.11.2021г.

 

 

 

 

13 броя упълномощени представители при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. от Коалиция ГЕРБ-СДС, съгласно приложения към заявлението списък, а именно:

 За община Ситово:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на представителя (броят на представителите не може да надвишава броя на секциите)

№/дата на пълномощно

1

Йордан Ангелов Йорданов

№76/ 11.11.2021г.

2

Ремзи Мехмед Чаеджи

№77/ 11.11.2021г.

3

Ралина Георгиева Георгиева

№78/ 11.11.2021г. 

4

Петранка Георгиева Василева

№79/ 11.11.2021г.

5

Цанко Станев Стоянов

№80/ 11.11.2021г.

6

Мануела  Петрова Шопова

№81/ 11.11.2021г.

7

Марияна Николаева Димитрова

№82/ 11.11.2021г.

8

Сезер Лютфиев Самиев

№83/ 11.11.2021г

9

Акиф Неждати Акиф

№84/ 11.11.2021г

10

Георги Маринов Йорданов

№85/ 11.11.2021г

11

Драгомир Севдов Свиленов

№86/ 11.11.2021г

12

Станка Петкова Стоянова

№87/ 11.11.2021г

13

Неше Бейджет Мустафа

№88/ 11.11.2021г

 

25 броя упълномощени представители при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. от Коалиция ГЕРБ-СДС, съгласно приложения към заявлението списък, а именно:

 За община Главиница:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на представителя (броят на представителите не може да надвишава броя на секциите)

№/дата на пълномощно

1

Иван Василев Димитров

№51 /11.11.2021г.

2

Атидже Исмаил Феим

№52 /11.11.2021г.

3

Едис Шезаи Ниази

№53 /11.11.2021г.

4

Айнур Али Ибрям 

№54 /11.11.2021г.

5

Метин Вели Таир

№55 /11 .11.2021г.

6

Кязим Ниязи Даил

№56 /11.11.2021г.

7

Тодор Димитров Тодоров

№57 /11.11.2021г.

8

Вейсал Мюрсел Руфел

№58 /11.11.2021г.

9

Павлина Иванова Гатева  

№59 /11.11.2021г.

10

Славянка Радева Маринова 

№60 /11.11.2021г.

11

Бейти Динчер Джамал

№61 /11.11.2021г.

12

Гюрхай Гюрджан Хайредин

№62 /11.11.2021г.

13

Асан Мехмед Джелил 

№63 /11.11.2021г.

14

Димитър Василев Георгиев

№64 /11.11.2021г.

15

Лятиф Исмаил Фадлъ

№65 /11.11.2021г.

16

Али Реджеб Дормуш

№66 /11.11.2021г.

17

Румен Стефанов Монев

№67 /11.11.2021г.

18

Гюнеш Мюмюн Шефкет

№68 /11.11.2021г.

19

Себахтин Сали Таир

№69 /11.11.2021г.

20

Бирджан Лютфи Адем

№70 /11.11.2021г.

21

Божидар Стефанов Стефанов

№71 /11.11.2021г.

22

Мария Стефанова Тодорова

№72 /11.11.2021г.

23

Белчо Огнянов Борисов

№73 /11.11.2021г.

24

Гюнайдън Ахмед Мехмед 

№74 /11.11.2021г.

25

Димитър Йорданов Димитров

№75 /11.11.2021г.

 

63 броя упълномощени представители при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. от Коалиция ГЕРБ-СДС, съгласно приложения към заявлението списък, а именно:

 За община Силистра:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на представителя (броят на представителите не може да надвишава броя на секциите)

№/дата на пълномощно

1

Яна Ганчева Райнова

№131 / 11.11.2021г.

2

Симеон Василев Симеонов

№132 / 11.11.2021г

3

Станислав Иванов Станков

№133 / 11.11.2021г

4

Галин Великов Великов

№134  / 11.11.2021г.

5

Ростислав Николаев Манолов

№135/ 11.11.2021г

6

Валентин Йорданов Перчемлиев

№136/ 11.11.2021г

7

Иван Викторов Павлов

№137/ 11.11.2021г

8

Никола Атанасов Кръстев

№138/ 11.11.2021г

9

Калоян Димитров Нейков

№139/ 11.11.2021г

10

Орлин Огнянов  Николов

№140/ 11.11.2021г

11

Христина Александрова Николов

№141/ 11.11.2021г

12

Галина Димитрова Георгиева

№142/ 11.11.2021г

13

Илиян Маринов Великов

№143/ 11.11.2021г

14

Стоян Иванов  Бонев

№144/ 11.11.2021г

15

Нейко Николов Нейков

№145/ 11.11.2021г

16

Мирослав Христов Палев

№146/ 11.11.2021г

17

Атанас Иванов Атанасов

№147/ 11.11.2021г

18

Красимир Христов Димитров

№148/ 11.11.2021г

19

Галя Димитрова  Горанова

№149/ 11.11.2021г

20

Константин Стоилов Христов

№150/ 11.11.2021г

21

Кристиян Калоянов Енчев

№151/ 11.11.2021г

22

Мирослав Великов Тодоров

№152/ 11.11.2021г

23

Денка Димитрова Михайлова

№153/ 11.11.2021г

24

Пламен Милков Чочев

№154/ 11.11.2021г

25

Тодор Любомиров  Велинов

№155/ 11.11.2021г

26

Николай Живков Йоргов

№156/ 11.11.2021г

27

Златина Валентинова Перчемлиева

№157/ 11.11.2021г

28

Младен Желев Енев

№158/ 11.11.2021г

29

Зюмбюл Гюрсел Исмаилова

№159/ 11.11.2021г

30

Красимир Иванов Киров

№160/ 11.11.2021г

31

Ивайло Петров Пецов

№161/ 11.11.2021г

32

Тодор Кирилов Димитров

№162/ 11.11.2021г

33

Веселин Калчев Йорданов

№163/ 11.11.2021г

34

Съби Златев Събев

№164 / 11.11.2021г

35

Невелин Илиев Петров

№165 / 11.11.2021г

36

Тодор Димитров Тодоров

№166 / 11.11.2021г.

37

Пламен Атанасов Александров

№167 / 11.11.2021г.

38

Тодор Димитров Маринов

№168 /11.11.2021г

39

Мая Хараланова  Великова

№169 /11.11.2021г

40

Йордан Борисов  Владимиров

№170 /11.11.2021г

41

Десислава Йорданова Владимирова

№171 /11.11.2021г

42

Васил Ников Боранов

№172/11.11.2021г

43

Николета Георгиева Дечева

№173 /11.11.2021г

44

Драгомир Насков Димитров

№174 /11.11.2021г

45

Николай Илиев Господинов

№175 /11.11.2021г

46

Димитър Атанасов Недялков

№176 /11.11.2021г

47

Димитър Денков Димитров

№177 /11.11.2021г

48

Георги Иванов Александров

№178 /11.11.2021г

49

Коста Манолов Георгиев

№179 /11.11.2021г

50

Радослав Петров Петров

№180 /11.11.2021г

51

Георги Неделчев Тодоров

№181 /11.11.2021г

52

Панчо Василев Георгиев

№182 /11.11.2021г

53

Радослав Димитров Стефанов

№183 /11.11.2021г

54

Веселин Димитров Василев

№184 /11.11.2021г

55

Сашко Теменужков Илиев

№185 /11.11.2021г

56

Борис Андреев Никифоров

№186 /11.11.2021г

57

Иван Митков Тепелиев

№187 /11.11.2021г

58

Мирела Красимирова Накова

№188 /11.11.2021г

59

Свилен Руменов Русев

№189 /11.11.2021г

60

Петранка Антонова Димитрова

№190 /11.11.2021г

61

Симон Стоянов Неделчев

№191 /11.11.2021г

62

Иван Николов Иванов

№192 /11.11.2021г

63

Иван Ташев Спиридонов

№193 /11.11.2021г

 

 

 

Решението може да бъде обжалвано в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл. 73 от Изборния кодекс пред ЦИК чрез РИК- Силистра.

 

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 11.11.2021 в 18:28 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 232-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра по предложение на Коалиция „Демократична България - Обединение“ при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 231-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Силистра, област Силистра по предложение на Коалиция Изправи се БГ! НИЕ ИДВАМЕ! при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 230-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра по предложение на Коалиция Изправи се БГ! НИЕ ИДВАМЕ! при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения