Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 134-ПВР/НС
Силистра, 11.11.2021

ОТНОСНО: Регистриране на упълномощени представители при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпили са заявления с вх. № 216/11.11.2021г., ведно със списъци за публикуване на упълномощени представители при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г. от  ПП „Движение за права и свободи-ДПС“. Списъците съдържат общо 194 /сто деветдесет и четири/ лица и са представени и в електронен вид.

Заявленията са подписани от Есен Али Шукри - упълномощен представител на коалицията за област Силистра.

След извършена проверка, не са установени несъответствия.

Предвид изложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 124, ал. 4 от ИК

Районна избирателна комисия- Силистра,

РЕШИ:

I.ПУБЛИКУВА списък от 194 броя упълномощени представители при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. от ПП „Движение за права и свободи-ДПС“, съгласно приложения към заявлението списък, а именно:

 За област Силистра:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на представителя (броят на представителите не може да надвишава броя на секциите)

№/дата на пълномощно

1

Бюрхан Талятов Мехмедов

197-01/08.11.2021

2

Бейзат Юсмен Осман

197-01-01/08.11.2021

3

Толга Олай Ремзи

197-01-02/08.11.2021

4

Алтънай Рамадан Ахмед

197-02-01/08.11.2021

5

Фериде Мехмед Мехмед

197-02-02/08.11.2021

6

Ялчън Билянт Сабри

197-02-03/08.11.2021

7

Айхан Сафи Мехмед

197-02-04/08.11.2021

8

Акиф Мюмюн Ферад

197-02-05/08.11.2021

9

Нурджихан Лютфи Даил

197-02-06/08.11.2021

10

Нурхан Юсеин Юсуф

197-02-07/08.11.2021

11

Дилбер Ерджан Алиш

197-02-08/08.11.2021

12

Светослав Маков Емилов

197-02-09/08.11.2021

13

Иван Алексиев Алексиев

197-02-10/08.11.2021

14

Хайрула Хайрула Нури

197-02-11/08.11.2021

15

Денислав Емилов Харизанов

197-02-12/08.11.2021

16

Лютфен Заид Мехмед

197-02-13/08.11.2021

17

Ерол Сабри Лятиф

197-02-14/08.11.2021

18

Мейди Исмаил Акъ

197-02-15/08.11.2021

19

Йозджан Шабан Расим

197-02-16/08.11.2021

20

Алтунай Сали Шабан

197-02-17/08.11.2021

21

Сезгин Али Талиб

197-02-18/08.11.2021

22

Мария Симеонова Илиева

197-02-19/08.11.2021

23

Тунжер Амди Садула

197-02-20/08.11.2021

24

Сергей Димов Емилов

197-02-21/08.11.2021

25

Мердин Седаат Емин

197-02-22/08.11.2021

26

Атче Себим Мехмед

197-02-23/08.11.2021

27

Хюсеин Ешреф Джелил

197– 03 - 1/ 08.11.2021

28

Назми Тахир Гьоч

197– 03 - 2/ 08.11.2021

29

Сезгин Фейзула Сали

197– 03 - 3/ 08.11.2021

30

Халим Мюшреф Осман

197– 03 - 4/ 08.11.2021

31

Гюнер Юмер Ниязи

197– 03 - 5/ 08.11.2021

32

Белгин Мехмед Халид

197– 03 - 6/ 08.11.2021

33

Юлвия Реджеб Осман

197– 03 - 7/ 08.11.2021

34

Танер Фахретин Мехмед

197– 03 - 8/ 08.11.2021

35

Апти Лятиф Сали

197– 03 - 9/ 08.11.2021

36

Турхан Халид Мустафа

197– 03 - 10/ 08.11.2021

37

Ерсин Мехмед Кютюб

197– 03 - 11/ 08.11.2021

38

Билент Мехмед Мустафа

197– 03 - 12/ 08.11.2021

39

Гюнай Хюсмен Галиб

197– 03 - 13/ 08.11.2021

40

Шенер Халил Алиш

197– 03 - 14/ 08.11.2021

41

Ремзи Халид Мехмед

197– 03 - 15/ 08.11.2021

42

Месут Ахмед Мехмед

197– 03 - 16/ 08.11.2021

43

Иляз Мурат Фина

197– 03 - 17/ 08.11.2021

44

Пембе Рамис Аптула

197– 03 - 18/ 08.11.2021

45

Уридин Мюрвет Ферад

197– 03 - 19/ 08.11.2021

46

Ертач Халил Салим

197– 03 - 20/ 08.11.2021

47

Ахмед Ибрям Сюлейман

197– 03 - 21/ 08.11.2021

48

Ергин Сами Халил

197– 03 - 22/ 08.11.2021

49

Салим Сюлейман Амуджа

197– 03 - 23/ 08.11.2021

50

Тунчай Февзи Акиф

197– 03 - 24/ 08.11.2021

51

Лятиф Реджеб Кямил

197– 03 - 25/ 08.11.2021

52

Джейлян Реджеб Мехмед

197– 03 - 26/ 08.11.2021

53

Ферди Орхан Фахри

197– 03 - 27/ 08.11.2021

54

Бюрхан Фехми Шефкет

197– 03 - 28/ 08.11.2021

55

Мустафа Сейрани Хюсмен

197– 03 - 29/ 08.11.2021

56

Хайредин Рефик Шабан

197– 03 - 30/ 08.11.2021

57

Нихат Ахмед Сюлейман

197– 03 - 31/ 08.11.2021

58

Айхан Ихсан Хюсеин

197– 03 - 32/ 08.11.2021

59

Неждет Алириза Бекяр

197– 03 - 33/ 08.11.2021

60

Бюлент Мустафа Али

197– 03 - 34/ 08.11.2021

61

Билент Реджеб Сали

197– 03 - 35/ 08.11.2021

62

Ахмед Мехмед Неджиб

197– 03 - 36/ 08.11.2021

63

Хюсеин Кадир Хюсеин

197– 03 - 37/ 08.11.2021

64

Енис Хикмет Чакър

197– 03 - 38/ 08.11.2021

65

Джюнеид Севджан Вахид

197– 03 - 39/ 08.11.2021

66

Айваз Хикмет Чакър

197– 03 - 40/ 08.11.2021

67

Юмер Юксел Хатиб

197– 03 - 41/ 08.11.2021

68

Невин Халил Хасан

197– 03 - 42/ 08.11.2021

69

Асен Русев Петров

197-04-01/08.11.2021

70

Пламен Валентинов Ненков

197-05-01/08.11.2021

71

Анна Димитрова Джоджева

197-05-02/08.11.2021

72

Жан Антимов Методиев

197-05-03/08.11.2021

73

Чавдар Великов Пенев

197-05-04/08.11.2021

74

Вероника Веселинова Балушева

197-05-05/08.11.2021

75

Борислав Василев Великов

197-05-06/08.11.2021

76

Недка Иванова Христова

197-05-07/08.11.2021

77

Гинка Йорданова Христова

197-05-08/08.11.2021

78

Добромир Недев Христов

197-05-09/08.11.2021

79

Атанас Иванов Христов

197-05-10/08.11.2021

80

Хасан Яшар Алегбер

197-05-11/08.11.2021

81

Нуран Мехмед Халим

197-05-12/08.11.2021

82

Гюнай Хасан Яшар

197-05-13/08.11.2021

83

Ерол Сюлейман Исмаил

197-05-14/08.11.2021

84

Гюлбахар Гюнер Абил

197-05-15/08.11.2021

85

Алейда Джелал Халил

197-05-16/08.11.2021

86

Севгюл Юсуф Насуф

197-05-17/08.11.2021

87

Гюлтен Бейджет Муталиб

197-05-18/08.11.2021

88

Хайрие Али Ахмед

197-05-19/08.11.2021

89

Ради Лазаров Филипов

197-05-20/08.11.2021

90

Бояна Христова Филипова

197-05-21/08.11.2021

91

Селяйдин Исмаил Махмуд

197-05-22/08.11.2021

92

Ипек Гюнай Бейхан

197-05-23/08.11.2021

93

Хасан Али Садула

197-05-24/08.11.2021

94

Рашиде Исмаил Садула

197-05-25/08.11.2021

95

Юмран Якуб Емин

197-05-26/08.11.2021

96

Шахин Мурат Емин

197-05-27/08.11.2021

97

Севдия Сюлейман Осман

197-05-28/08.11.2021

98

Ридван Али Осман

197-05-29/08.11.2021

99

Ханъмсер Шефкъ Сейфидин

197-05-30/08.11.2021

100

Жулин Шахин Мурат

197-05-31/08.11.2021

101

Емил Радев Лазаров

197-05-32/08.11.2021

102

Севим Амиш Емин

197-05-33/08.11.2021

103

Гюнайдин Мехмедамен Емин

197-05-34/08.11.2021

104

Денка Георгиева Енчева

197-05-35/08.11.2021

105

Надежда Мирославова Енчева

197-05-36/08.11.2021

106

Нора Мирославова Енчева

197-05-37/08.11.2021

107

Бехидже Мехмедова Мехмедова

197-05-38/08.11.2021

108

Мехмед Ахмед Бей

197-05-39/08.11.2021

109

Севгин Салим Мехмед

197-05-40/08.11.2021

110

Ремзие Расим Салим

197-05-41/08.11.2021

111

Галя Стоянова Антимова

197-05-42/08.11.2021

112

Селвет Мюсели Хасан

197-05-43/08.11.2021

113

Севдалина Шарбанова Харизанова

197-05-44/08.11.2021

114

Юлиян Михайлов Харизанов

197-05-45/08.11.2021

115

Мехмед Идриз Ахмед

197-05-46/08.11.2021

116

Кемал Кемал Ибрям

197-05-47/08.11.2021

117

Зинеп Сали Сами

197-05-48/08.11.2021

118

Миглена Ангелова Йорданова

197-05-49/08.11.2021

119

Бахтия Мехмедова Стефанова

197-05-50/08.11.2021

120

Сабин Стефанов Трифонов

197-05-51/08.11.2021

121

Неджмие Расим Ахмед

197-05-52/08.11.2021

122

Хюсеин Кямил Ахмед

197-05-53/08.11.2021

123

Нурджихан Байдин Халим

197-05-54/08.11.2021

124

Бобия Мехмед Осман

197-05-55/08.11.2021

125

Левент Байдин Халим

197-05-56/08.11.2021

126

Февзия Абил Акифова

197-05-57/08.11.2021

127

Февзи Алиш Салим

197-05-58/08.11.2021

128

Сениха Мехмед Мемдун

197-05-59/08.11.2021

129

Хасан Хюсеин Мехмед

197-05-60/08.11.2021

130

Емилиян Юлиянов Михайлов

197-05-61/08.11.2021

131

Зейнеп Алиева Ибрямова

197-05-62/08.11.2021

132

Акче Наим Осман

197-05-63/08.11.2021

133

Куна Илиева Русева

197-05-64/08.11.2021

134

Невджихан Байдин Халим

197-05-65/08.11.2021

135

Михаил Юлиянов Харизанов

197-05-66/08.11.2021

136

Неляй Яшар Вахдетова

197-05-67/08.11.2021

137

Галина Маринова Методиева

197-05-68/08.11.2021

138

Кадяр Вейсал Ферад

197-05-69/08.11.2021

139

Гюлер Емин Алиш

197-05-70/08.11.2021

140

Ренгинар Илияз Юсеин

197-05-71/08.11.2021

141

Фетие Мюстеджеб Ахмедова

197-05-72/08.11.2021

142

Гюлбие Идриз Адемова

197-05-73/08.11.2021

143

Минеевер Сали Хюсеин

197-05-74/08.11.2021

144

Хълмие Салимова Ахмедова

197-05-75/08.11.2021

145

Юсние Мехмед Мустафа

197-05-76/08.11.2021

146

Айдън Кязъм Сабри

197-05-77/08.11.2021

147

Апти Исмаил Ахмед

197-05-78/08.11.2021

148

Исмаил Апти Ахмед

197-05-79/08.11.2021

149

Мариян Ангелов Ненов

197-05-80/08.11.2021

150

Реджеб Бекиров Бекиров

197-05-81/08.11.2021

151

Ердинч Назми Хюсеин

197-05-82/08.11.2021

152

Фатмегюл Акъ Мехмед

197-05-83/08.11.2021

153

Алибрам Али Муса

197-05-84/08.11.2021

154

Сурай Вели Ахмед

197-05-85/08.11.2021

155

Нурджан Елфида Рашид

197-05-86/08.11.2021

156

Сали Али Муса

197-05-87/08.11.2021

157

Айшегюл Али Муса

197-05-88/08.11.2021

158

Севгин Синан Бедри

197-05-89/08.11.2021

159

Азизе Амди Адем

197-05-90/08.11.2021

160

Есра Сунай Юзеир

197-05-91/08.11.2021

161

Дуйгу Гюлсерен Исмаил

197-05-92/08.11.2021

162

Гюлджихан Бехчет Алиш

197-05-93/08.11.2021

163

Гюлбахар Али Мехмед

197-05-94/08.11.2021

164

Аркан Левент Фикрет

197-05-95/08.11.2021

165

Нестор Райчев Алипиев

197-05-96/08.11.2021

166

Юлий Тасков Стоянов

197-05-97/08.11.2021

167

Николай Георгиев Ненов

197-06-01/08.11.2021

168

Небает Щукри Сюлейман 

197-06-02/08.11.2021

169

Георги Василев Георгиев

197-06-03/08.11.2021

170

Бурчин Сечкин Назми

197-06-04/08.11.2021

171

Шенер Ахмедов Абдурахимов

197-06-05/08.11.2021

172

Нурсес Ридван Бакъ

197-06-06/08.11.2021

173

Лютфи Селим Арун

197-06-07/08.11.2021

174

Орхан Тахир Мемиш

197-06-08/08.11.2021

175

Бюшра Ведат Мехмед

197-06-09/08.11.2021

176

Мелихат Февзи Абтула

197-06-10/08.11.2021

177

Умут Джумхур Невзат

197-06-11/08.11.2021

178

Анифе Зихни Неждетова

197-06-12/08.11.2021

179

Сузан Хюсеин Исмаил

197-06-13/08.11.2021

180

Еджаби Неджати Асан

197 – 07-01/02.11.2021      

181

Галина Асенова Салъф

197 – 07-02/04.11.2021

182

Динчер Шабан Ибрям

197 – 07-03/03.11.2021

183

Сабрие Ислям Раимова

197 – 07-04/05.11.2021

184

Невин Ахмед Тарак

197 – 07-05/05.11.2021

185

Ахмед Асан Сюлейман

197 – 07-06/04.11.2021

186

Небает Ризова Селим

197 – 07-07/0311.2021

187

Сали Фикрет Сали

197 – 07-08/04.11.2021

188

Вяра Кръстева Кунева

197 – 07-09/03.112021

189

Гюлтен Ахмед Халил

197 – 07-10/04.11.2021

190

Нафия Рамадан Дауд

197 – 07-11/05.11.2021

191

Величка Великова Костова

197 – 07-12/03.11.2021

192

Гюсюм Рефкъева Фейзулова

197 – 07-13/04.11.2021

193

Димитър Маринов Пенев

197 – 07-14/03.11.2021

194

Марияна Иванова Енчева

197 – 07-16/04.11.2021

 

Решението може да бъде обжалвано в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл. 73 от Изборния кодекс пред ЦИК чрез РИК- Силистра.

 

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 11.11.2021 в 18:27 часа

Календар

Решения

  • № 232-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра по предложение на Коалиция „Демократична България - Обединение“ при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 231-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени в състава на СИК в община Силистра, област Силистра по предложение на Коалиция Изправи се БГ! НИЕ ИДВАМЕ! при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 230-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра по предложение на Коалиция Изправи се БГ! НИЕ ИДВАМЕ! при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения