Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 135-ПВР/НС
Силистра, 11.11.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа, издигната от ПП „Движение за права и свободи - ДПС“ за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в двадесети избирателен район – Силистра

Постъпило е заявление с вх. №217- ПВР/НС от 11.11.2021 г., за регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатската листа, издигната от ПП „Движение за права и свободи - ДПС“ за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Заявлението са подписано от Есен Али Шукри- упълномощени представител на партията.

Към Заявлението са представени всички изискуеми документи, съгласно чл. 117 и чл.118 от ИК и Решение № 707-ПВРНС/11.10.2021 г. на ЦИК, включващи и списък, съдържащ имената на 199 лица, които да бъдат регистрирани като застъпници. Списъците са представени и в електронен формат. След извършена проверка не са установени несъответствия.

Предвид това и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 1, 2 и 4 от ИК и Решение № 707- ПВРНС/11.10.2021 г. на ЦИК

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СИЛИСТРА,

РЕШИ:

 1. РЕГИСТРИРАЗАСТЪПНИЦИ 199 /сто деветдесет и девет/ броя на кандидатите от кандидатската листа издигната от ПП „Движение за права и свободи - ДПС“ за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., съгласно приложения към заявлението списък, както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

1

Айдън Хайредин Сюлейман

2

Джансел Ерай Алиибрям

3

Сезгин Ибрям Али

4

Бейджет Юмер Юмер

5

Джансу Сейхан Фаредин

6

Тансер Айридин Бедри

7

Невен Ефремов Алипиев

8

Фикрие Тефик Мустафа

9

Мелвин Зиия Мурад

10

Сунай Халил Али

11

Бедрие Ахмед Халим

12

Ядигяр Али Мехмед

13

Емил Зоранов Михайлов

14

Ахмед Неджат Фахредин

15

Серхат Седат Реджеб

16

Бора Наджи Мехмед

17

Айкут Алденис Нахит

18

Севджихан Ружди Исмаил

19

Яшарали Мехмед Кадир

20

Баръш Назми Ниази

21

Билгин Лютфи Юмер

22

Сенаахи Осман Махрем

23

Ивелина Василева Иванова

24

Неждет Акъ Даил

25

Лютфи Басри Исмаил

26

Айдън Тахир Идриз

27

Февзия Ахмед Сали

28

Исмаил Реджеб Ахмед

29

Айрин Сали Абилова

30

Дженгиз Нихат Муталиб

31

Сечкин Сали Салим

32

Танер Заид Ваид

33

Исмаил Юсуф Халил

34

Бюлент Бехчет Кямил

35

Ертан Ердинч Мехмед

36

Алтан Джевдетов Чаушев

37

Зеннун Расим Кьосе

38

Осман Касим Рашид

39

Бейхан Али Мустафа

40

Орхан Сали Кязим

41

Рахми Мустафа Хамди

42

Елиз Мюмюн Мехмед

43

Шенур Айдън Мустафа

44

Хикмет Рахим Шабан

45

Севгин Сали Ибрям

46

Сейфи Невзат Ахмед

47

Митат Галиб Хамди

48

Бирсел Фикрет Юсуф

49

Гюрджан Сабри Сали

50

Бейхан Ниязи Ибрям

51

Мехмед Али Мехмед

52

Ерсин Аптула Зейфи

53

Гюлджихан Бедри Мехмед

54

Екрем Гюнер Акиф

55

Гюртес Гюрсел Сабри

56

Халидин Неджиб Халид

57

Мертол Азиз Мехмед

58

Бюлент Емин Мустафа

59

Ерай Кязим Кадир

60

Неврия Али Алиш

61

Иджаби Ахмед Сали

62

Юсеин Ахмед Герджик

63

Севим Мехмед Махмуд

64

Гюлбихан Назим Сюлейман

65

Мохамед Шевкет Берихан

66

Севдалин Неделчев Стойчев

67

Севгин Бекир Кязим

68

Неделчо Стойчев Парев

69

Ивелин Венциславов Ангелов

70

Ердан Рифадов Мехмедов

71

Бинназ Зубейдинова Мехмедова

72

Айридин Османов Яхов

73

Гюлтекин Невриев Алиосманов

74

Ерсин Исмаилов Арунов

75

Бейзат Хамдиев Мустафов

76

Лютфи Назиф Аптураман

77

Илиян Ананиев Борисов

78

Али Акиф Шакир

79

Фатме Хасан Мурад

80

Гюлюмсер Салим Рушид

81

Февзи Феим Фейзи

82

Илян Асенов Симеонов

83

Шазел Ахмедов Шазелов

84

Сидика Назмиева Мехмедалиева

85

Филип Андреев Андреев

86

Сергей Стефанов Трифонов

87

Махмуд Алиш Мурад

88

Федаим Абил Мустафа

89

Елисавета Тоскова Асенова

90

Акиф Мехмед Кадир

91

Назмие Алиева Яхяова

92

Айгюл Джевдет Хамди

93

Инджихан Ахмед Мехмед

94

Ружди Юсуф Якуб

95

Ведат Ахмед Рашид

96

Джевдет Хамди Ахмед

97

Стефка Емилова Радева

98

Семра Сергеева Стефанова

99

Жан Антимов Методиев

100

Алцек Петков Антонов

101

Гюлейбар Мусин Исмаил

102

Ахмед Хамди Али

103

Ердинч Азис Мехмед

104

Садък Исмаил Садък

105

Синан Мехмед Ариф

106

Ивелин Андреев Николов

107

Евгени Бисеров Маринов

108

Тодор Стефанов Иванов

109

Мариета Миткова Тодорова

110

Назъм Мехмед Ахмед

111

Данаил Томов Ангелов

112

Захари Христов Маринов

113

Берчо Огнянов Атанасов

114

Илхан Салим Ахмед

115

Михаил Силянов Силянов

116

Бисер Маринов Маринов

117

Хикмет Мехмед Акис Демиров

118

Денис Мертол Джелал

119

Рушид Исмаилов Селямет

120

Сергей Рашков Савов

121

Алтънай Ахмед Сабит

122

Денислав Вълчев Иванов

123

Неждет Рашид Мехмед

124

Едис Ахмед Шефудин

125

Невзат Реджеб Айваз

126

Илко Атанасов Стоянов

127

Ертан Рамис Разим

128

Елионора Миленова Иванова

129

Айлян Халил Хюсеин

130

Бедиха Йомерова Георгиева

131

Мариана Николаева Сашева

132

Айшегюл Расим Назиф

133

Надежда Сашева Маринова

134

Адриян Йовков Йовков

135

Гюлсерян Хюсеин Бекир

136

Тефик Билял Сали

137

Хюлия Бейзатова Феимова

138

Серафима Теофилова Рамисова

139

Миясия Шабан Мехмед

140

Неджмидин Рафиев Адемов

141

Галина Силянова Огнянова

142

Мюмюн Али Хюсеин

143

Адриан Михайлов Джоджев

144

Реджеб Мехмед Реджеб

145

Валерия Петрова Богданова

146

Незает Юсеинова Радева

147

Гюлсерен Хасан Сали

148

Зюйря Сали Мехмед

149

Сема Кадриеа Бабадалиева

150

Назмия Нури Ахмед

151

Бейсим Бейхан Реджеб

152

Вилдан Разим Еморла

153

Мерсия Осман Хасан

154

Севгин Хасан Мехмед

155

Севиян Алефтер Мухарем

156

Ялчин Ахмед Мехмед

157

Зюхре Али Апти

158

Али Алиев Мехмедов

159

Али Салим Али

160

Галина Филипова Мирославова

161

Мухарем Демирали Исмаил

162

Бинел Стоянов Христов

163

Сезен Метин Сали

164

Алдин Исметов Салиев

165

Фадрет Фикрет Яшар

166

Юнзюля Алейдинова Чакърова

167

Седжля Шендур Назми

168

Ерджан Мюмюн Ахмед

169

Сема Ремзиева Наим 

170

Васил Георгиев Мирев

171

Весиле Наим Шакир

172

Сехер Азис Адем

173

Нермин Адинан Мусин

174

Мелике Лютфи Ариф

175

Урал Махмуд Мюмюн

176

Алеф Джемал Халим

177

Лютфи Нефер Абдула

178

Ердал Ферад Узун

179

Еда Ерджан Мюрсел

180

Кадир Аметов Кадиров

181

Гюляй  Мехмед Юсеин

182

Алириза Хасан Алириза

183

Билент Бейти Расим

184

Адем Шукри Адем

185

Бейтула Кадир Неджиб

186

Джемиле Ахмед Дауд

187

Енвер Сезгин Мехмед

188

Емил Илиев Саров

189

Севинч Осман Еюб

190

Ралица Михайлова Наумова

191

Реджеп Махмуд Салим

192

Меляд Осман Молла

193

Tюркян Идриз Сабриева

194

Бехат Кадиров Даилов

195

Мариaнка Иванова Ангелова

196

Звезда Стефанова Теодорова

197

Цветелина Георгиева Симеонова

198

Шефкет Махмуд Мехмед

199

Светлозара Иванова Денева

 

 1. Назначените застъпници да бъдат публикувани в Регистър Приложение № 58-ПВР/ НС от изборните книжа.

III.  На назначените ЗАСТЪПНИЦИ да бъдат издадени удостоверения Приложение № 59-ПВР/НС от изборните книжа.

Решението може да бъде обжалвано в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл. 73 от Изборния кодекс пред ЦИК чрез РИК- Силистра.

 

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 11.11.2021 в 18:27 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930 

Решения

 • № 232-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра по предложение на Коалиция „Демократична България - Обединение“ при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 231-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Силистра, област Силистра по предложение на Коалиция Изправи се БГ! НИЕ ИДВАМЕ! при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 230-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра по предложение на Коалиция Изправи се БГ! НИЕ ИДВАМЕ! при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения