Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 47-ПВР/НС
Силистра, 15.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на секционни избирателни комисии в община Главиница област Силистра и утвърждаване на списъците с резервните членове, при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило e предложение от Кмета на община Главиница с вх. № 59-ПВР/НС от 13 октомври 2021 г. на РИК - Силистра за поименния състав на секционни избирателни комисии, въз основа проведените на 08.10.2021 г. консултации на парламентарно представените партии и коалиции от партии за определяне състава и ръководствата на секционни избирателни комисии в община Главиница.

Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации от 08.10.2021 г.

Постигнато е съгласие между участниците в консултациите относно състава на секционните избирателни комисии в община Главиница.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4  от Изборния кодекс и  чл.91 ал.11, във връзка с чл.89 ал.1 от, от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Силистра

Р Е Ш И: 

 1. НАЗНАЧАВА 25 /двадесет и пет/ секционни избирателни комисии в община Главиница, както следва:

ГЛАВИНИЦА  - 301

Брой членове

Име, презиме, фамилия

Длъжност в СИК

1

Кремена Георгиева Иванова

Председател

2

Димитър Иванов Димитров

Зам.-председател

3

Елка Йовкова Христова

Секретар

4

Маргарита Николаева Мицова

Член

5

Цветанка Цонева Станчева

Член

6

Димитра Стефанова Симеонова

Член

7

Марияна Тодорова Василева

Член

8

Бояна Пламенова Цвяткова

Член

9

Даниела Здравкова Бъчварова

Член

 

ГЛАВИНИЦА  - 302

Брой членове

Име, презиме, фамилия

Длъжност в СИК

1

Петранка Георгиева Милушева

Председател

2

Йорданка Янкова Хъмчева

Зам.-председател

3

Любен Георгиев Василев

Секретар

4

Димитър Петров Сяров

Член

5

Мария Николова Тодорова

Член

6

Шенгюл Тасим Рамис

Член

7

Александра Емилова Александрова

Член

8

Йорданка Ангелова Методиева

Член

9

Лидия Костова Димова

Член

 

БАЩИНО - 303

Брой членове

Име, презиме, фамилия

Длъжност в СИК

1

Минка Георгиева Василева

Председател

2

Жулбин Абил Тефик

Зам.-председател

3

Марияна Иванова Ангелова

Секретар

4

Илиян Игнатов Николов

Член

5

Айри Ахмед Бейтула

Член

6

Айлян Адинан Нури

Член

7

Мелекбер Кемал Али

Член

 

БОГДАНЦИ - 304

Брой членове

Име, презиме, фамилия

Длъжност в СИК

1

Емел Бюрхан Мехмед

Председател

2

Денка Митева Атанасова

Зам.-председател

3

Минчо Пенев Минев

Секретар

4

Еленка Георгиева Илиева

Член

5

Самед Ахмед Асан

Член

6

Маргарита Антонова Иванова

Член

7

Виолета Иванова Кацарска

Член

8

Иванка Иванова Петрова

Член

9

Юлияна Ангелова Ганева

Член

 

ВЪЛКАН - 305

Брой членове

Име, презиме, фамилия

Длъжност в СИК

1

Илмие Шабан Хашим

Председател

2

Наталия Христова Стойчева

Зам.-председател

3

Петя Валериева Василева

Секретар

4

Анка Георгиева Монева

Член

5

Айлин Ахмедова Хасан

Член

6

Петър Костов Петров

Член

7

Семра Сали Ахмед

Член

 

 

ДИЧЕВО - 306

Брой членове

Име, презиме, фамилия

Длъжност в СИК

1

Селяйдин Неджмидин Юлми

Председател

2

Нели Красимирова Тодорова

Зам.-председател

3

Ипек Халил Халил

Секретар

4

Нур Сехат Хюсеин

Член

5

Виолета Димитрова Денева

Член

6

Абедин Нури Рашид

Член

7

Вяра Василева Червенкова

Член

8

Николай Свиленов Еленчев

Член

9

Фатме Ахмед Караосман

Член

 

ДОЛНО РЯХОВО - 307

Брой членове

Име, презиме, фамилия

Длъжност в СИК

1

Марианка Петрова Георгиева

Председател

2

Николинка Георгиева Вълкова

Зам.-председател

3

Кирил Григоров Пенев

Секретар

4

Алтънай Алит Юсеин

Член

5

Кристианна Руменова Константинова

Член

6

Гюрга Петкова Маринова

Член

7

Стела Светлова Иванова

Член

 

ЗАРИЦА - 308

Брой членове

Име, презиме, фамилия

Длъжност в СИК

1

Емел Джевдет Христова

Председател

2

Сузан Шенол Етем

Зам.-председател

3

Гюлджан Метин Бедри

Секретар

4

Йозгюр Сали Хасан

Член

5

Гюлер Рамадан Мехмед

Член

6

Небие Мехмед Наим

Член

7

Нехире Исмаил Килолу

член

 

ЗАФИРОВО - 309

Брой членове

Име, презиме, фамилия

Длъжност в СИК

1

Виолета Илиева Димитрова

Председател

2

Калоян Пламенов Петров

Зам.-председател

3

Лиляна Проданова Петрова

Секретар

4

Емилия Николова Антонова

Член

5

Димитричка Петкова Василева

Член

6

Акиф Хасан Ибрям

Член

7

Екатерина Георгиева Димитрова

Член

 

ЗАФИРОВО - 310

Брой членове

Име, презиме, фамилия

Длъжност в СИК

1

Дария Николаева Петрова

Председател

2

Пенка Митева Пенева

Зам.-председател

3

Иванка Николова Василева

Секретар

4

Ниязи Хасан Чобан

Член

5

Татяна Петрова Денева

Член

6

Валентин Йорданов Пенчев

Член

7

Величка Денева Пейчева

Член

 

ЗЕБИЛ - 311

Брой членове

Име, презиме, фамилия

Длъжност в СИК

1

Ерол Исмаил Халил

Председател

2

Гюлюмсер Мустафа Назиф

Зам.-председател

3

Фикриназ Сабри Али

Секретар

4

Росица Кирилова Кирякова

Член

5

Бонка Йорданова Атанасова

Член

6

Георги Костов Вълчев

Член

7

Валентин Савов Стефанов

Член

8

Моника Галенова Георгиева

Член

9

Джанан Хайредин Осман

Член

 

ЗВЕНИМИР – 312

Брой членове

Име, презиме, фамилия

Длъжност в СИК

1

Тюркян Мехмедова Бекир

Председател

2

Елис Рашкова Колева

Зам.-председател

3

Себат ХайрединОсман

Секретар

4

Елда Асенова Живкова

Член

5

Драгомир Киряков Киряков

Член

6

Младен Димитров Атанасов

Член

7

Левент Белгин Кадир

Член

 

КАЛУГЕРЕНЕ – 313

Брой членове

Име, презиме, фамилия

Длъжност в СИК

1

Айредин Ахмед Ахмед

Председател

2

Митко Георгиев Маринов

Зам.-председател

3

Гинка Славова Стефанова

Секретар

4

Велико Василев Петров

Член

5

Нилюфер Салимехмед Сюлейман

Член

6

Кристина Йорданова Димова

Член

7

Абил Хасан Селим

Член

8

Мюжгян Ахмед Рашид

Член

9

Сейдегюл Мустафа Рамис

Член

 

КОЛАРОВО – 314

Брой членове

Име, презиме, фамилия

Длъжност в СИК

1

Станислава Красимирова Кръстева

Председател

2

Калоян Николаев Илиев

Зам.-председател

3

Стефка Иванова Атанасова

Секретар

4

Емине Исмет Ибрям

Член

5

Кремена Драгомирова Кирякова

Член

6

Горан Кирилов Пенев

Член

7

Марияна Георгиева Георгиева

Член

 

КОСАРА – 315

Брой членове

Име, презиме, фамилия

Длъжност в СИК

1

Румяна Димитрова Денева

Председател

2

Виолета Стефанова Сярова

Зам.-председател

3

Станислав Димитров Милушев

Секретар

4

Незиха Мехмед Шакир

Член

5

Велико Алексиев Опришанов

Член

6

Светличка Иванова Иванова

Член

7

Стефан Иванов Великов

член

 

ЛИСТЕЦ – 316

Брой членове

Име, презиме, фамилия

Длъжност в СИК

1

Ерхан Фахри Руфад

Председател

2

Хошгюл Джавид Садула

Зам.-председател

3

Юскан Юзял Мюзелет

Секретар

4

Себат Фаик тефик

Член

5

Мустафа Йългюн Исметов

Член

6

Любослава Красимирова Петкова

Член

7

Камелия Иванова Стефанова

член

8

Стефка Дончева Дуганова

Член

9

Емел Емин Рамадан

Член

 

МАЛЪК ПРЕСЛАВЕЦ – 317

Брой членове

Име, презиме, фамилия

Длъжност в СИК

1

Николинка Димитрова Костадинова

Председател

2

Талят Сабри Мехмед

Зам.-председател

3

Георги Петрова Петров

Секретар

4

Шейри Мехмед Мюслюм

Член

5

Сийка Ганева Вулева

Член

6

Гинка Маринова Стоянова

Член

7

Ивелина Цветанова Стойкова

Член

 

НОЖАРЕВО – 318

Брой членове

Име, презиме, фамилия

Длъжност в СИК

1

Таир Месут Махмуд

Председател

2

Намик Сали Хасан

Зам.-председател

3

Мария Стоянова Белчева

Секретар

4

Мирослава Виткова Добрева

Член

5

Мюмюн Шукрю Дурал

Член

6

Галина Спасова Атанасова

Член

7

Пламена Георгиева Георгиева

Член

8

Тодорка Петкова Попова

Член

9

Красимир Иванов Цветков

член

 

ОСЕН – 319

Брой членове

Име, презиме, фамилия

Длъжност в СИК

1

Митка Колева Йорданова

Председател

2

Бейхан Хюсеин Ибрям

Зам.-председател

3

Руси Тодоров Акпунарлиев

Секретар

4

Иванка Костова Колева

Член

5

Анна Великова Трифонова

Член

6

Йордан Атанасов Йорданов

Член

7

Николай Добринов Акпунарлиев

Член

 

ПАДИНА – 320

Брой членове

Име, презиме, фамилия

Длъжност в СИК

1

Керанка Якимова Иванова

Председател

2

Силвия Йорданова Иванова

Зам.-председател

3

Каан Невзат Рамадан

Секретар

4

Сибел Мюмюн Мюмюн

Член

5

Неджля Халил Акъ

Член

6

Василка Йорданова Филипова

Член

7

Сезгин Юсеин Ереджеб

Член

 

ПОДЛЕС – 321

Брой членове

Име, презиме, фамилия

Длъжност в СИК

1

Милена Пенева Атанасова

Председател

2

Георги Петров Димов

Зам.-председател

3

Георги Милков Рачев

Секретар

4

Иванка Иванова Йорданова

Член

5

Динка Маринова Динева

Член

6

Елеонора Валентинова Василева

Член

7

Лила Иванова Ненова

член

 

СОКОЛ – 322

Брой членове

Име, презиме, фамилия

Длъжност в СИК

1

Зюбейде Ферад Насуф

Председател

2

Веселка Атанасова Нейкова

Зам.-председател

3

Стефка Кръстева Илиева

Секретар

4

Еленка Антонова Спасова

Член

5

Ведиха Сайт Байрактар

Член

6

Каари Касим Сали

Член

7

Лиляна Иванова Ганева

Член

 

СТЕФАН КАРАДЖА – 323

Брой членове

Име, презиме, фамилия

Длъжност в СИК

1

Гълъбина Петрова Великова

Председател

2

Ергюл Шакир Ибрям

Зам.-председател

3

Рамадан Ибрям Ахмед

Секретар

4

Гюлер Асан Асан

Член

5

Валентин Димитров Димитров

Член

6

Сейхан Синан Рамадан

Член

7

Еленка Николова Опрешанова

Член

8

Валентина  Златева Атанасова

Член

9

Пламен Пенчев Цвятков

Член

 

СУХОДОЛ – 324

Брой членове

Име, презиме, фамилия

Длъжност в СИК

1

Гюлхан Бейхан Емин

Председател

2

Елена Тодорова Томова

Зам.-председател

3

Димитър Георгиев Иванов

Секретар

4

Маргарита Колева Димитрова

Член

5

Ершан Мехмед Мустафа

Член

6

Вайде Сали Юмер

Член

7

Мурад Решад Мурад

Член

8

Шасине Ибриз Ахмед

Член

9

Здравко Илиев Георгиев

Член

 

ЧЕРНОГОР – 325

Брой членове

Име, презиме, фамилия

Длъжност в СИК

1

Марияна Пейчева Нацова

Председател

2

Зора Светославова Косева

Зам.-председател

3

Наталия Тодорова Бадева

Секретар

4

Нермин Юмер Сали

Член

5

Павлина Атанасова Иванова

Член

6

Тезджан Садък Ахмед

Член

7

Росица Любенова Демидова

Член

 1. Утвърждава списък на резервните членове, както следва:

 

3.    

Име, презиме, фамилия

ПП / КП

1

Емрах Неджаби Мусин

ГЕРБ-СДС

2

Иванка Тодорова Цветкова

ГЕРБ-СДС

3

Иван Драгомиров Бадев

ГЕРБ-СДС

4

Евгений Мирославов Станков

ГЕРБ-СДС

5

Джанер Сами Дауд

ГЕРБ-СДС

6

Марияна Христова Колева

ГЕРБ-СДС

7

Нела Стойчева Симеонова

ГЕРБ-СДС

8

Вилдан Адем Али

ПП "ДПС"

9

Невен Ефремов Алипиев

ПП "ДПС"

10

Мутахер Бейзат Махмуд

ПП "ДПС"

11

Гюлчин Белгин Салим

ПП "ДПС"

12

Севдет Наджи Сали

ПП "ДПС"

13

Нергис Риза Кемал

ПП "ДПС"

14

Сехер Ниази Адил

ПП "ДПС"

15

Али Реджеб Руфад

ПП "ДПС"

16

Есра Бинял Алил

ПП "ДПС"

17

Гюнайдън Гюнай Исмаил

ПП "ДПС"

18

Салим Салимов Расимов

ПП "ДПС"

19

Абедин Осман Асан

ПП "ДПС"

20

Сухат Сабри Абил

ПП "ДПС"

21

Симеон Тодоров Василев

ИТН

22

Димитър Атанасов Димитров

ИТН

23

Димитър Маринов Иванов

ИТН

24

Невал Ахмед Якуб

ИТН

25

Теодор Ангелинов Стоянов

ИТН

26

Ивелина Георгиева Иванова

ДБО

27

Йордан Илиев Димитров

ДБО

28

Неджмидин Аптула

ДБО

 

 

 1. На назначените членове на СИК да бъдат издадени удостоверения, Образец № 42-ПВР/НС от Изборните книжа.

 

Решението може да се обжалва в 3 /три/- дневен срок по реда на чл.73 от ИК пред Централна избирателна комисия.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 15.10.2021 в 18:37 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 232-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра по предложение на Коалиция „Демократична България - Обединение“ при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 231-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Силистра, област Силистра по предложение на Коалиция Изправи се БГ! НИЕ ИДВАМЕ! при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 230-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра по предложение на Коалиция Изправи се БГ! НИЕ ИДВАМЕ! при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения