Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 21-ЕП-РИК20
Силистра, 23.04.2019

ОТНОСНО: назначаване на секционни избирателни комисии в община Главиница, област Силистра и утвърждаване на списъците с резервните членове при произвеждане на в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 

Постъпило e предложение от Кмета на община Главиница изх. № РД-04-208/17.04.2019 г. наш вх. № 38/22.04.2019 г. на РИК - Силистра за поименния състав на секционни избирателни комисии, въз основа проведените на 15.04.2019 г. консултации на парламентарно представените партии и коалиции от партии, и партиите и коалициите от партии с избрани депутати в Европейски парламент  за определяне състава и ръководствата на секционни избирателни комисии в община Главиница, предложения за резерва от ПП ВОЛЯ, вх. № 44/22.04.2019 г., предложения за замяна от КП ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ, вх. № 43/22.04.2019 г., предложение за резервни членове от КП ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ, вх. № 42/22.04.2019 г..

Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 15.04.2019 г.,

Постигнато е съгласие между участниците в консултациите относно състава на секционните избирателни комисии в община Главиница.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, 2, 3 и чл. 91, ал.ал. 1, 8, 9 от Изборния кодекс, и във връзка с Решение № 139-ЕП от 10.04.2019 г., Решение № 148-ЕП от 11.04.2019 г. и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г на Централна избирателна комисия, Решение № 10-ЕП-РИК20 от 08.04.2019 г. и № 15-ЕП-РИК20 от 13.04.2019 г. на РИК-20,  Районна избирателна комисия Силистра

Р Е Ш И:

 1. НАЗНАЧАВА 25 секционни избирателни комисии в община Главиница, както следва:
 

С И К  200700301

гр.Главиница, Училище-ул."Оборище"№57


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Юлия Петрова Георгиева

2

Зам.-председател

Добромир Ивелинов Иванов

3

Секретар

МарианаТодорова Василева

4

Член

Цветанка Иванова Митева

5

Член

Димитра Стефанова Симеонова

6

Член

Димитър Георгиев Иванов

7

Член

Парашкева Димитрова Христова

8

Член

Маргарита Николаева Мицова

9

Член

Добри Калчев Добрев

     
 

С И К  200700302

гр.Главиница, Училище-ул."Оборище"№57


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Петранка Георгиева Милушева

2

Зам.-председател

Йордан Атанасов Йорданов

3

Секретар

Цветанка Цонева Станчева

4

Член

Мария Николова Тодорова

5

Член

Пенка Георгиева Пенева

6

Член

Фериде Мехмед Мехмед

7

Член

Елена Иванова Симеонова

8

Член

Вяра Ангелова Иванова

9

Член

Тодор Василев Тодоров

     
 

С И К  200700303

с.Бащино, ул."Втора"№9, Кметство


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Иванка Василева Сярова

2

Зам.-председател

Шенол Шабан Рамис

3

Секретар

Иванка Неделчева Керанова

4

Член

Рафет Сафет Сали

5

Член

Вилдан Адем Али

6

Член

Валентин Димитров Димитров

7

Член

Мелвин Зиия Мурад

     
 

С И К  200700304

с.Богданци, ул."Пирин"№8, Читалище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Марийка Тодорова Андреева

2

Зам.-председател

Донка Митева Савчева

3

Секретар

Лидия Костова Димова

4

Член

Иванка Иванова Петрова

5

Член

Йорданка Христова Цанкова

6

Член

Цветан Георгиев Димитров

7

Член

Светланка Иванова Георгиева

8

Член

Гана Иванова Николова

9

Член

Пламен Иванов Димов

     
 

С И К  200700305

с.Вълкан, ул."Първа" №22


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Халибрям Феим Лятиф

2

Зам.-председател

Сузан Шукрю Мюмюн

3

Секретар

Петя Валериева Василева

4

Член

Яшар Мюмюн Садък

5

Член

Гюлнар Али Раим

6

Член

Деньо Димитров Атанасов

7

Член

Иван Василев Димитров

     
 

С И К  200700306

с.Дичево, ул. "Осемнадесета" №2


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Гина Радева Василева

2

Зам.-председател

Ридван Адил Сюлейман

3

Секретар

Димка Митева Тодорова

4

Член

Йордан Стойчев Иванов

5

Член

Галина Иванова Димитрова

6

Член

Вяра Василева Червенкова

7

Член

Марина Маринова Дойчева

8

Член

Стефан Георгиев Иванов

9

Член

Николина Георгиева Владимирова

     
 

С И К  200700307

с.Д.Ряхово, ул."Първа"№77, Читалище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Мариянка Петрова Георгиева

2

Зам.-председател

Даниела Петрова Кунева

3

Секретар

Диана Димитрова Тодорова

4

Член

Кристиана Руменова Константинова

5

Член

Алтънай Алит Юсеин

6

Член

Николай Илиев Денев

7

Член

Светла Христова Христова

     
 

С И К  200700308

с.Зарица, ул."Първа"№9, Кметство


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Шенай Шефкет Рамадан

2

Зам.-председател

Минка Георгиева Василева

3

Секретар

Иванка Тодорова Цветкова

4

Член

Неше Гюрсел Мехмед

5

Член

Гюнай Гюнер Бедри

6

Член

Диана Стефанова Тодорова

7

Член

Петър Костов Петров

     
 

С И К  200700309

с.Зафирово, ул."Ген.Атила Зафиров"№63


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Марияна Цвяткова Михайлова

2

Зам.-председател

Христо Петров Христов

3

Секретар

Марияна Христова Тодорова

4

Член

Екатерина Георгиева Димитрова

5

Член

Дария Николаева Илиева

6

Член

Аксиния Симеонова Тодорова

7

Член

Антония Васкова Георгиева

     
 

С И К  200700310

с.Зафирово, ул."Васил Бъчваров"№9, Училище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Антоанета Младенова Денева

2

Зам.-председател

Антони Ефтимов Дончев

3

Секретар

Марияна Георгиева Лазарова

4

Член

Марийка Стефанова Денева

5

Член

Ниязи Шабан Чобан

6

Член

Величка Денева Пейчева

7

Член

Станка Трифонова Димитрова

     
 

С И К  200700311

с. Зебил, ул."Втора" № 12, Читалище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Селим Джавид Садула

2

Зам.-председател

Ахмед Неджати Фахредин

3

Секретар

Валентин Савов Стефанов

4

Член

Ертун Ерол Тахсин

5

Член

Тунджай Талят Халид

6

Член

Джанан Хайредин Осман

7

Член

Айлин Салимехмед Али

8

Член

Галина Василева Иванова

9

Член

Костадинка Иванова Темелкова

     
 

С И К  200700312

с. Звенемир, ул. "Осма" № 9, Читалище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Мима Петкова Карачорова

2

Зам.-председател

Мелис Рашкова Колева

3

Секретар

Себат Хайредин Осман

4

Член

Вяра Петкова Атанасова

5

Член

Лиляна Проданова Петрова

6

Член

Дилбер Невзат Халим

7

Член

Себат Хейредин Осман

     
 

С И К  200700313

с. Калугерене, ул. "Първа“ №27, Общ. сграда "Чакалня"


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Айредин Ахмед Адил

2

Зам.-председател

Руси Тодоров Акпунарлиев

3

Секретар

Мюжгян Ахмед Рашид

4

Член

Анка Костадинова Костадинова

5

Член

Сибел Мюмюн Мюмюн

6

Член

Гана Колева Димитрова

7

Член

Керанка Якимова Иванова

8

Член

Стоян Георгиев Петров

9

Член

Виолетка Димитрова Михайлова

     
 

С И К  200700314

с.Коларово, ул."Шипка"№1, Кметство


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Аксиния Илиева Костадинова

2

Зам.-председател

Калоян Николаев Илиев

3

Секретар

Стефан Иванов Станев

4

Член

Тихомира Върбанова Денева

5

Член

Марияна Георгиева Георгиева

6

Член

Невран Невзат Ниязи

7

Член

Сийка Ганева Вулева

     
 

С И К  200700315

с.Косара, ул."Втора“ №2, Кметство


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Мария Атанасова Тодорова

2

Зам.-председател

Йордан Илиев Белчев

3

Секретар

Райме Якуб Раиф

4

Член

Айлин Юсеин Исмаил

5

Член

Атанас Цветанов Христов

6

Член

Незиха Мехмед Шакир

7

Член

Симеон Тодоров Василев

     
 

С И К  200700316

с.Листец, ул."Първа" №17, Кметство


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Риза Сюлейман Руфат

2

Зам.-председател

Наталия Христова Стойчева

3

Секретар

Иванка Конова Добрева

4

Член

Емин Халим Рамадан

5

Член

Фидаил Сюлейман Идриз

6

Член

Мария Симеонова Илиева

7

Член

Нурджихан Тефик Риза

8

Член

Ганка Трифонова Петрова

9

Член

Христо Костадинов Янков

     
 

С И К  200700317

с. М.Преславец, ул."Преслав"№1, Читалище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Тодорка Иванова Спасова

2

Зам.-председател

Георги Георгиев Николов

3

Секретар

Вилияна Паскалева Бадева

4

Член

Ивелина Цветанова Стойкова

5

Член

Велика Ангелова Димова

6

Член

Пламен Митков Димитров

7

Член

Еленка Георгиева Илиева

     
 

С И К  200700318

с.Ножарево, ул."Първа"№24, Пенсионерски клуб


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Алкин Лютфи Юмер

2

Зам.-председател

Мария Стоянова Белчева

3

Секретар

Димитричка Атанасова Вълева

4

Член

Диана Дечева Илчева

5

Член

Назмие Сакъб Шабан

6

Член

Стефка Дончева Дуганова

7

Член

Намък Сали Хасан

8

Член

Димитър Михайлов Михайлов

9

Член

Бирджан Даил Хюсеин

     
 

С И К  200700319

с.Осен, ул."Първа"№29, Обществена сграда


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Нела Стойчева Симеонова

2

Зам.-председател

Лиляна Добрева Донева

3

Секретар

Никола Иванов Тодоров

4

Член

Дарина Величкова Маринова

5

Член

Пенка Йорданова Димитрова

6

Член

Пенка Михайлова Петрова

7

Член

Иванка Костова Колева

     
 

С И К  200700320

с.Падина, ул."Пета"№5, Кметство


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Юлми Февзи Ахмед

2

Зам.-председател

Моню Георгиев Монев

3

Секретар

Георги Петров Димов

4

Член

Танер Ведат Юмер

5

Член

Виолета Стефанова Сярова

6

Член

Зора Светиславова Косева

7

Член

Иринка Николова Костадинова

     
 

С И К  200700321

с.Подлес, ул."Първа"№21, Читалище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Гинка Славова Стефанова

2

Зам.-председател

Иванка Димитрова Найденова

3

Секретар

Минка Георгиева Василева

4

Член

Виолета Драганова Александрова

5

Член

Румен Димитров Василев

6

Член

Маргарита Николова Сярова

7

Член

Гинка Петкова Станева

     
 

С И К  200700322

с.Сокол, ул."Димитър Благоев"№30Г, Кметство


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Еленка Антонова Славова

2

Зам.-председател

Тинка Иванова Илиева

3

Секретар

Диана Венелинова Димитрова

4

Член

Лиляна Иванова Ганева

5

Член

Николина Георгиева Владимирова

6

Член

Мариянка Василева Томова

7

Член

Стефка Кръстева Илиева

     
 

С И К  200700323

с. Ст.Караджа, ул."Централна"№35, Общ. Сграда "Столова"


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Мария Димитрова Георгиева

2

Зам.-председател

Павлина Николова Петрова

3

Секретар

Златка Георгиева Кънчева

4

Член

Галина Йорданова Минева

5

Член

Дарина Вълчева Костадинова

6

Член

Абедин Осман Асан

7

Член

Дяна Костадинова Иванова

8

Член

Росен Радославов Акпунарлиев

9

Член

Пламен Драгомиров Петков

     
 

С И К  200700324

с. Суходол, ул."Първа"№31, Обществена сграда "ЧАКАЛНЯ"


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Сухат Сабри Абил

2

Зам.-председател

Абедин Нури Рашид

3

Секретар

Стефка Петрова Василева

4

Член

Шасине Идриз Ахмед

5

Член

Амди Ремзи Юмер

6

Член

Неджмидин Аптула Юсеин

7

Член

Христо Костадинов Янков

8

Член

Мерлин Джеват Камил

9

Член

Илхами Ибрям Неджиб

     
 

С И К  200700325

с.Черногор, ул."Четиринадесета“ №27, ЧИТАЛИЩЕ


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Марияна Пейчева Нацова

2

Зам.-председател

Борислава Йорданова Георгиева

3

Секретар

Наталия Тодорова Бадева

4

Член

Павлина Атанасова Иванова

5

Член

Татяна Георгиева Василева

6

Член

Нурфел Ебазер Солак

7

Член

Асие Абил Сали

 1. УТВЪРЖДАВА списък с резервни членове на секционните избирателни комисии в община Главиница, както следва:
 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА  ПП ГЕРБ

   


по
ред

Трите имена

1

Тодор Томов Тодоров

2

Наташа Русева Николова

3

Костадина Иванова Темелкова

4

Дона Иванова Георгиева

5

Борислава Йорданова Георгиева

6

Елеонора Валентинова Василева

7

Величка Светославова Тодорова

8

Гана Колева Димитрова

   
   
 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА КОАЛИЦИЯ БСП за България

   


по
ред

Трите имена

1

Велико Василев Петров

2

Йордан Иванов Захариев

3

Мария Димитрова Колева

4

Красимир Иванов Колев

5

Цонъо Аврамов Петров

6

Димитрина Георгиева Иванова

7

Георги Милков Рачев

8

Младен Петров Йорданов

   
   
 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ (ДПС)

   


по
ред

Трите имена

1

Юнал Рами Сами

2

Мелихат Мехмед Дауд

3

Самет Ахмет Асан

4

Бейзат Тефик Байрям

5

Севда Белки Даил

6

Север Шенай Бедри

7

Алдениз Шабан Рамадан

8

Мирослав Иванов Сали

9

Гюлхан Кямил Гьоджен

10

Бахтишен Иззет Юсуф

11

Самир Наазиф Осман

12

Севгин Юдаим Адем

13

Зюмбюл Неджиб Мехмед

14

Яшарали Мехмед Кадир

15

Левент Нуридин Фаредин

16

Гюнайдън Гюнай Исмаил

17

Невджи Юсеин Юмер

18

Юсуф Рушид Юсуф

19

Сезгюлер Иджаби Якуб

20

Сеяре Шабан Ереджеб

   
   
 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА  ПП ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ

   


по
ред

Трите имена

1

Стефка Дончева Дуганова

 

3.На назначените членове на СИК да бъдат издадени удостоверения от № 00001 до № 00195, Образец № 26-ЕП от Изборните книжа, съгласно Решение № № 26-ЕП от 31.03.2019 г. на ЦИК.

 

 

Решението може да се обжалва пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен срок от обявяването му.

Зам. председател: Стилиян Стойчев Стойчев

Секретар: Севда Мюмюн Хюсеин

* Публикувано на 23.04.2019 в 16:49 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 150-ЕП-РИК20 / 26.05.2019

  относно: промени в състава на секционни избирателни комисии в община Главиница, област Силистра при произвеждане на в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 149-ЕП-РИК20 / 26.05.2019

  относно: промени в състава на секционни избирателни комисии в община Тутракан, област Силистра при произвеждане на в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 148-ЕП-РИК20 / 26.05.2019

  относно: промени в състава на секционни избирателни комисии в община Дулово, област Силистра при произвеждане на в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

всички решения