Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 13-НС
Силистра, 28.05.2021

ОТНОСНО: Определяне на структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции в изборен район № 20 – Силистренски при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Броят на избирателните секции на територията на общините в област Силистра е определен, съгласно чл.8, ал. 2 от Изборния кодекс и в съответствие с издадени заповеди: Заповед № ЗК-746 от 18.05.2021 г. на Кмета на община Силистра – 92 броя секции, Заповед № РД -252 от 17.05.2021 г. на Кмета на община Алфатар - 9 броя секции, със Заповед № РД-01-394 от 19.05.2021 г. на Кмета на община Главиница - 25 броя секции, със Заповед № РД-04-290 от 18.05.2021 г. на Кмета на община Дулово - 42 броя секции, със Заповед № РД 09- 291 от 17.05.2021 г. на Кмета на община Кайнарджа - 13 броя секции, със Заповед № 173 от 20.05.2021 г. на Кмета на община Ситово - 13 броя секции и Заповед № РД-04-439 от 18.05.2021 на Кмета на община Тутракан - 27 броя секции.  

На основание чл.72, ал.1, т.6, вр. с чл. 8, ал. 8 от Изборния кодекс (ИК), Решение № 17-НС/15.05.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия Силистра 

Р Е Ш И:

 1. Единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани във вида: АА BB CC XXX, където:

АА е номер 20 на ИЗБОРЕН РАЙОН № 20 - СИЛИСТРЕНСКИ съгласно Указ № 202 от 5 август 2014 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 65 от 06.08.2014г.);

BB е номерът на общината в изборния район съгласно ЕКАТТЕ:
за секциите в община Алфатар - 01;

за секциите в община Главиница - 07

за секциите в община Дулово - 10

за секциите в община Кайнарджа - 15

за секциите в община Силистра - 31

за секциите в община Ситово - 32

за секциите в община Тутракан - 34

CC за всички секции в Двадесети Силистренски изборен район се изписва 00;
XXX е номерът на секцията в съответното населено място.

 1. Формира единни номера на 92 /деветдесет и два/ броя избирателни секции за община Силистра, както следва:

От секция с номер 20 31 00 101 до секция с номер 20 31 00 192, включително.

 1. Формира единни номера на 9 /девет/ броя избирателни секции за община Алфатар, както следва:

От секция с номер 20 01 00 201 до секция с номер 20 01 00 209, включително.

 1. Формира единни номера на 25 /двадесет и пет/ броя избирателни секции за община Главиница, както следва:

От секция с номер 20 07 00 301 до секция с номер 20 07 00 325, включително.

 1. Формира единни номера на 42 /четиридесет и два/ броя избирателни секции за община Дулово, както следва:

От секция с номер 20 10 00 401 до секция с номер 20 10 00 442, включително.

 1. Формира единни номера на 13 /тринадесет/ броя избирателни секции за община Кайнарджа, както следва:

От секция с номер 20 15 00 501 до секция с номер 20 15 00 513, включително.

 1. Формира единни номера на 13 /тринадесет/ броя избирателни секции за община Ситово, както следва:

От секция с номер 20 32 00 601 до секция с номер 20 32 00 613, включително.

 1. Формира единни номера на 27 /двадесет и седем/ броя избирателни секции за Община Тутракан, както следва:

От секция с номер 20 34 00 701 до секция с номер 20 34 00 727, включително.

 1. Общият брой на избирателните секции в 20 ИР е 221 /двеста и двадесет и една/ броя.

  Решението може да се обжалва в 3 /три/- дневен срок по реда на чл.73 от ИК пред Централна избирателна комисия.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Зам. председател: Галина Русева Павлова

* Публикувано на 28.05.2021 в 18:07 часа

Календар

Решения

 • № 199-НС / 11.07.2021

  относно: Нарушение в СИК 200100206 в с.Васил Левски, община Алфатар

 • № 198-НС / 11.07.2021

  относно: Постъпил сигнал вх. № 290/ 11.07.2021 г. относно неправомерни действия на членове на РИК в СИК №153 от община Силистра

 • № 197-НС / 11.07.2021

  относно: Постъпила жалба вх. № 268/11.07.2021 г. относно нарушение в СИК 200100211 в община Алфатар

всички решения