Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 133-НС
Силистра, 09.07.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа, издигната от ПП „ДПС“ за област Силистра за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в двадесети избирателен район – Силистра

Постъпило е заявление с вх. №199 и №200 от 08.07.2021г. за регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатската листа, издигната от ПП „ДПС“ в изборите за народни представители на  11 юли 2021г. Заявлението е подписано от Есен Али Шукри - упълномощен представител на коалицията за  област Силистра.

Към Заявленията са представени всички изискуеми документи, съгласно чл. 117 и чл.118 от ИК и Решение № 165-НС/31.05.2021 г. на ЦИК включващи и списък, съдържащ имената на 199 лица, които да бъдат регистрирани като застъпници. Списъкът е представен и в електронен формат.

Предвид това и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 1, 2 и 4 от ИК и Решение № 165-НС/31.05.2021 г. на ЦИК

Районна избирателна комисия- Силистра,

 

РЕШИ:

            I.РЕГИСТРИРА ЗАСТЪПНИЦИ 199 / сто деветдесет и девет/ броя на кандидатите от кандидатската листа издигната от ПП „ДПС“ в изборите за народни представители на  11 юли 2021 г., съгласно приложения към заявлението списък, а именно:

 1. За област Силистра:

1

Сезгин Ибрям Али

2

Рафи Незир Рафи

3

Джансел Ерай Алиибрям

4

Бейджет Юмер Юмер

5

Рами Сами Ибрям

6

Ахмед Шабан Ахмед

7

Невен Ефремов Алипиев

8

Фикрие Тефик Мустафа

9

Мелвин Зиия Мурад

10

Сунай Халил Али

11

Бедрие Ахмед Халим

12

Ядигяр Али Мехмед

13

Емил Зоранов Михайлов

14

Джошкун Ердживан Мустафа

15

Серхат Седат Реджеб

16

Михриджан Юсеин Мехмедали

17

Сечкин Фаик Ефраим

18

Севджихан Ружди Исмаил

19

Яшарали Мехмед Кадир

20

Баръш Назми Ниази

21

Левент Нуридин Фаридин

22

Олчай Сунай Исмаил

23

Ивелина Василева Иванова

24

Сибел Юлми Юмер

25

Неджмитин Басри Исмаил

26

Юксел Джемил Рафи

27

Нермин Юмер Сали

28

Сечкин Сали Салим

29

Айрин Сали Абилова

30

Самет Халил Алиш

31

Ахмед Мустафа Рамис

32

Осман Касим Рашид

33

Ергин Сами Халил

34

Салим Сюлейман Амуджа

35

Мехмед Али Мехмед

36

Алтан Джевдетов Чаушев

37

Бюлент Бехчет Кямил

38

Билент Мехмед Мустафа

39

Танер Фахретин Мехмед

40

Вурал Танер Мюмюн

41

Ерай Кязим Кадир

42

Сунай Хасан Исмаил

43

Танер Заид Ваид

44

Исмаил Юсуф Халил

45

Джейхун Тахсин Касим

46

Неждет Алириза Бекяр

47

Хикмет Рахим Шабан

48

Ерсин Аптула Зейфи

49

Сейфи Невзат Ахмед

50

Митхат Галиб Хамди

51

Дженгиз Нихат Муталиб

52

Хюсеин Тахсин Керим

53

Сезен Динчер Зифула

54

Уридин Мюрвет Ферад

55

Севим Мехмед Махмуд

56

Ферди Орхан Фахри

57

Самет Седат Челеби

58

Исмаил Реджеб Ахмед

59

Енис Хикмет Чакър

60

Бирсел Фикрет Юсуф

61

Али Бехчет Бекяр

62

Танжур Танер Мехмед

63

Халидин Неджиб Халид

64

Решад Акиф Салим

65

Месут Мехмед Ахмед

66

Пембе Рамис Аптула

67

Инджихан Ахмед Мехмед

68

Шазел Ахмедов Шазелов

69

Метин Мехмед Яшар

70

Радостина Славчева Тончева

71

Теодора Димитрова Илиева

72

Живко Иванов Радев

73

Исмаил Зекерия Мюсреф

74

Иван Великов Иванов

75

Филип Андреев Андреев

76

Сергей Стефанов Трифонов

77

Росен Михайлов Ангелов

78

Акиф Мехмед Кадир

79

Евгени Маринов Аспарухов

80

Берчо Огнянов Атанасов

81

Сергей Рашков Савов

82

Бисер Маринов Маринов

83

Синан Мехмед Ариф

84

Лютфи Назиф Аптураман

85

Евгени Бисеров Маринов

86

Денислав Вълчев Иванов

87

Ердинч Азис Мехмед

88

Бейзат Хамдиев Мустафов

89

Румен Йорданов Иванов

90

Ахмед Хамди Али

91

Сами Садъков Ахмедов

92

Садък Исмаил Садък

93

Назъм Мехмед Ахмед

94

Федаим Абил Мустафа

95

Мюмюн Али Хюсеин

96

Гюлейбар Мусин Исмаил

97

Ивелин Андреев Николов

98

Елин Стоянов Атанасов

99

Захари Христов Маринов

100

Исмаил Яшар Исмаил

101

Илиян Ананиев Борисов

102

Сергей Христов Маринов

103

Илко Атанасов Стоянов

104

Божанка Миткова Христова

105

Зюмбюл Мехмед Ахмед

106

Данаил Томов Ангелов

107

Неждет Рашид Мехмед

108

Метин Мусин Ахмед

109

Джанан Кемал Сали

110

Айгюл Джевдет Хамди

111

Бейзат Исмаил Сюлейман

112

Кольо Филипов Андреев

113

Реджеб Мехмед Реджеб

114

Ахмед Шабан Ахмед

115

Джевдет Хамди Ахмед

116

Назмие Мурадова Ахмедова

117

Кадрия Исмаилова Садулова

118

Али Акиф Шакир

119

Осман Исмаил Халим

120

Ахмед Кемалов Ахмедов

121

Нуртян Сали Ибрям

122

Алдин Исметов Салиев

123

Миясия Шабан Мехмед

124

Михаил Силянов Силянов

125

Сезен Метин Сали

126

Севгюл Мехмед Антонова

127

Бирсян Билялов Аптиев

128

Хасан Яшар Алегбер

129

Гюнай Хасан Яшар

130

Дурмас Бахриев Джемилов

131

Тунай Бейзат Исмаил

132

Синан Сергеев Стефанов

133

Назмия Нури Ахмед

134

Салим Ариф Ашик

135

Сема Кадриева Бабадалиева

136

Вели Демиран Вели

137

Дженгиз Незаамедин Азиз

138

Валерия Петрова Богданова

139

Белгин Ариф Ашик

140

Бейсим Бейхан Реджеб

141

Емил Емилов Александров

142

Зюйря Сами Мехмед

143

Кемран Бейзад Мемдун

144

Гюнайдин Тефиков Ахмедов

145

Емо Юриев Сабинов

146

Хабил Расим Хабил

147

Сема Ремзиева Наим

148

Васил Георгиев Мирев

149

Мелиса Димитрова Захариева

150

Кенан Шефкъ Адем

151

Гюлчай Бейхан Шакирова

152

Мерлин Лятиф Ахмед

153

Шенгюл Февзи Адем

154

Севиляй Бюрхан Хасан

155

Лютфи Нефер Абтула

156

Умут Джумхур Невзат

157

Теодор Василев Костов

158

Кадир Аметов Кадиров

159

Алириза Хасан Алириза

160

Адем Шукри Адем

161

Бейтула Кадир Неджиб

162

Еджаби Неджати Асан

163

Левент Дурмасов Равалиев

164

Ремзи Ахмед Тарак

165

Али Сабри Топал

166

Семра Селяйдин Кютюклиева

167

Миясе Ахмедова Байрактарова

168

Меляд Осман Молла

169

Саиме Ахмед Салим

170

Гюлбахар Фаредин Узун

171

Ширин Махмуд Нури

172

Росен Руменов Райчев

173

Нурай Неджати Мехмед

174

Ваид Асан Мустафа

175

Селвет Юмер Пранга

176

Фидес Дурхан Димитрова

177

Нафия Рамадан Дауд

178

Емилия Василева Топузова

179

Бехат Кадиров Даилов

180

Севинч Осман Еюб

181

Садие  Асан Видинли

182

Емилия Галинова Калчева

183

Звезда Стефанова Теодорова

184

Цветелина Георгиева Симеонова

185

Гинка Станкова Миланова

186

Динчер Шабан Ибрям

187

Джеват Юсеин Мустафа

188

Тансер Айридин Бедри

189

Мариян Михалов Маринов

190

Шабан Вехби Мюмюн

191

Мервин Зиия Мурад

192

Красимир Неделчев Денков

193

Серкан Сурай Рафи

194

Пембегюл Сали Юсуф

195

Октай Орхан Шабан

196

Айкут Алденис Нахит

197

Ялчин Сали Шукри

198

Ахмед Али Ахмед

199

Дуран Али Юсуф

 

 1. Назначените застъпници да бъдат публикувани в Регистър Приложение № 43-НС от изборните книжа, утвърдено с Решение № 18-НС/15.05.2021г.

III. На назначените ЗАСТЪПНИЦИ да бъдат издадени удостоверения Приложение № 44-НС от изборните книжа, утвърдено с Решение № 18-НС/15.05.2021г.

Решението може да бъде обжалвано в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл. 73 от Изборния кодекс пред ЦИК чрез РИК- Силистра.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 09.07.2021 в 19:19 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 199-НС / 11.07.2021

  относно: Нарушение в СИК 200100206 в с.Васил Левски, община Алфатар

 • № 198-НС / 11.07.2021

  относно: Постъпил сигнал вх. № 290/ 11.07.2021 г. относно неправомерни действия на членове на РИК в СИК №153 от община Силистра

 • № 197-НС / 11.07.2021

  относно: Постъпила жалба вх. № 268/11.07.2021 г. относно нарушение в СИК 200100211 в община Алфатар

всички решения