Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 38-НС
Силистра, 11.06.2021

ОТНОСНО: Назначаване на секционни избирателни комисии в община Главиница област Силистра и утвърждаване на списъците с резервните членове, при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило e предложение от Кмета на община Главиница с вх. № 0048-НС/08.06.2021 г. на РИК - Силистра за поименния състав на секционни избирателни комисии, въз основа проведените на 04.06.2021 г. консултации на парламентарно представените партии и коалиции от партии за определяне състава и ръководствата на секционни избирателни комисии в община Главиница.

Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 04.06.2021 г.

Постигнато е съгласие между участниците в консултациите относно състава на секционните избирателни комисии в община Главиница.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4  и чл. 91 от Изборния кодекс, и във връзка с Решение № 124-НС от 26.05.2021 г.  на ЦИК, Районна избирателна комисия Силистра

Р Е Ш И: 

 1. НАЗНАЧАВА 25 /двадесет и пет/ секционни избирателни комисии в община Главиница, както следва:
 

С И К  200700301

гр.Главиница, СУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ"-ул."Оборище"№57


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Кремена Георгиева Иванова

2

Зам.-председател

Димитър Иванов Димитров

3

Секретар

Елка Йовкова Христова

4

Член

Маргарита Николаева Мицова

5

Член

Цветанка Цонева Станчева

6

Член

Димитра Стефанова Симеонова

7

Член

Шенгюл Тасим Рамис

8

Член

Павлина Николова Петрова

9

Член

Александра Емилова Александрова

 

 

 

 

С И К  200700302

гр.Главиница, СУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ"-ул."Оборище"№57


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Петранка Георгиева Милушева

2

Зам.-председател

Йорданка Янкова Хъмчева

3

Секретар

Любен Георгиев Василев

4

Член

Димитър Петров Сяров

5

Член

Мария Николова Тодорова

6

Член

Петко Стоянов Стоянов

7

Член

Велико Алексиев Опрешанов

8

Член

Бояна Пламенова Цвяткова

9

Член

Лидия Костова Димова

     
     
 

С И К  200700303

с.Бащино, ул."Втора"№9, Пенсионерски клуб


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Минка Георгиева Василева

2

Зам.-председател

Ершан Мехмед Мустафа

3

Секретар

Милена Петрова Димитрова

4

Член

Илиян Игнатов Николов

5

Член

Айри Ахмед Бейтула

6

Член

Айлян Адинан Нури

7

Член

Никола Валериев Димитров

     
 

С И К  200700304

с.Богданци, ул."Пирин"№8, Читалище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Емел Бюрхан Мехмед

2

Зам.-председател

Денка Митева Атанасова

3

Секретар

Марийка Тодорова Андреева

4

Член

Бурхан Шукри Якуб

5

Член

Самед Ахмед Асан

6

Член

Димитър Атанасов Димитров

7

Член

Еленка Георгиева Илиева

8

Член

Иванка Иванова Петрова

9

Член

Мердаане Ахмед Селим

     
 

С И К  200700305

с.Вълкан, ул."Първа" №22-КМЕТСТВО


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Илмие Шабан Хашим

2

Зам.-председател

Семра Сали Ахмед

3

Секретар

Петя Валериева Василева

4

Член

Стефка Иванова Атанасова

5

Член

Тунджай Талят Хамид

6

Член

Петър Костов Петров

7

Член

Гюлнар Али Раим

8

 

 

9

 

 

 

С И К  200700306

с.Дичево, ул. "Осемнадесета" №2, Читалище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Селяйдин Неджмидин Юлми

2

Зам.-председател

Димитричка Атанасова Вълева

3

Секретар

Виолета Драганова Александрова

4

Член

Галина Иванова Димитрова

5

Член

Виолета Димитрова Денева

6

Член

Галина Василева Иванова

7

Член

Йордан Стойчев Иванов

8

Член

Вяра Василева Червенкова

9

Член

Бонка Йорданова Атанасова

 

С И К  200700307

с.Д.Ряхово, ул."Първа"№77, Читалище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Марианка Петрова Георгиева

2

Зам.-председател

Светозар Темелков Филипов

3

Секретар

Гюрга Петкова Маринова

4

Член

Алтънай Алит Юсеин

5

Член

Кирил Григоров Пенев

6

Член

Николай Илиев Денев

7

Член

Пламен Митков Димитров

 

С И К  200700308

с.Зарица, ул."Първа"№9, Кметство


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Емел Джевдет Христова

2

Зам.-председател

Гюлер Рамадан Мехмед

3

Секретар

Небие Мехмед Наим

4

Член

Айгюл Асан Хамид

5

Член

Кремена Драгомирова Кирякова

6

Член

Иванка Тодорова Цветкова

7

Член

Шенай Шефкет Рамадан

 

 

 

     
 

С И К  200700309

с.Зафирово, ул."Ген.Атила Зафиров"№63,Читалище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Виолета Илиева Димитрова

2

Зам.-председател

Калоян Пламенов Петров

3

Секретар

Лиляна Проданова Петрова

4

Член

Емилия Николова Антонова

5

Член

Силвия Йорданова Иванова

6

Член

Акиф Хасан Ибрям

7

Член

Екатерина Георгиева Димитрова

     
 

С И К  200700310

с.Зафирово, ул."Васил Бъчваров"№9, ОУ"ИВАН ВАЗОВ"


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Дария Николаева Петрова

2

Зам.-председател

Пенка Митева Пенева

3

Секретар

Иванка Николова Василева

4

Член

Ниязи Хасан Чобан

5

Член

Татяна Петрова Денева

6

Член

Величка Денева Пейчева

7

Член

Детелина Петрова Тодорова

     
 

С И К  200700311

с. Зебил, ул."Втора" № 12, Читалище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Селим  Джавид Садула

2

Зам.-председател

Гюлюмсер Мустафа Назиф

3

Секретар

Айлин Салимехмед Али

4

Член

Росица Кирилова Кирякова

5

Член

Октай Съдкъ Хюсеин

6

Член

Пламена Георгиева Георгиева

7

Член

Валентин Савов Стефанов

8

Член

Динчер Шукри Шабан

9

Член

Джанан Хайредин Осман

 

С И К  200700312

с. Звенемир, ул. "Осма" № 9, Читалище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Тюркян Мехмедова Бекир

2

Зам.-председател

Елис Рашкова Колева

3

Секретар

Себат Хайредин Осман

4

Член

Елда Асенова Живкова

5

Член

Драгомир Киряков Киряков

6

Член

Младен Димитров Атанасов

7

Член

Левент Белгин Кадир

     
 

С И К  200700313

с.Калугерене, ул."Втора"№14, Киносалон


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Айредин Ахмед Ахмед

2

Зам.-председател

Снежана Петкова Иванова

3

Секретар

Мюжгян Ахмед Рашид

4

Член

Велико Василев Петров

5

Член

Александър Иванов Цанков

6

Член

Тамер Феим Алиш

7

Член

Абил Хасан Селим

8

Член

Валентин  Величков Добрев

9

Член

Нилюфер Салимехмед Сюлейман

     
 

С И К  200700314

с.Коларово, ул."Шипка"№1, Кметство


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Станислава Красимирова Кръстева

2

Зам.-председател

Калоян Николаев Илиев

3

Секретар

Василена Йорданова Атанасова

4

Член

Емине Исмет Ибрям

5

Член

Сийка Ганева Вулева

6

Член

Горан Кирилов Пенев

7

Член

Марияна Георгиева Георгиева

     
 

С И К  200700315

с.Косара, ул."Втора“ №2, Читалищен салон


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Румяна Димитрова Денева

2

Зам.-председател

Стефка Дончева Дуганова

3

Секретар

Станислав Димитров Милушев

4

Член

Незиха Мехмед Шакир

5

Член

Васил Иванов Петров

6

Член

Светличка Иванова Иванова

7

Член

Вяра Петкова Атанасова

     
 

С И К  200700316

с.Листец, ул."Първа" №17, Кметство


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Ерхан Фахри Руфад

2

Зам.-председател

Хошгюл Джавид Садула

3

Секретар

Красимира Янкова Петрова

4

Член

Мустафа Йългюн Исметов

5

Член

Емел Емин Рамадан

6

Член

Невал Ахмед Якуб

7

Член

Камелия Иванова Стефанова

8

Член

Виктория Димитрова Георгиева

9

Член

Мария Стоянова Белчева

     
 

С И К  200700317

с. М.Преславец, ул."Преслав"№1, Читалище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Валентин Димитров Димитров

2

Зам.-председател

Талят Сабри Мехмед

3

Секретар

Дешка Аврамова Георгиева

4

Член

Шейри Мехмед Мюслюм

5

Член

Георги Петров Петрова

6

Член

Величка Светославова Тодорова

7

Член

Ивелина Цветанова Стойкова

     
 

С И К  200700318

с.Ножарево, ул."Първа"№1, Киносалон


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Таир Месут Махмуд

2

Зам.-председател

Намък Сали Хасан

3

Секретар

Радослав Ненчев Косев

4

Член

Тодор Яниславов Тодоров

5

Член

Мюмюн Шукрю Дурал

6

Член

Есра Бинял Алил

7

Член

Назмие Сакъб Шабан

8

Член

Елис Ергюн Мудин

9

Член

Красимир Иванов Цветков

 

 

 

     
 

С И К  200700319

с.Осен, ул."Първа"№27, Магазин


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Митка Колева Йорданова

2

Зам.-председател

Лиляна Добрева Донева

3

Секретар

Руси Тодоров Акпунарлиев

4

Член

Иванка Костова Колева

5

Член

Ивелина Георгиева Иванова

6

Член

Йордан Атанасов Йорданов

7

Член

Сaдифе Алиосманова Сали

     
 

С И К  200700320

с.Падина, ул."Пета"№5, Кметство


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Зора Светославова Косева

2

Зам.-председател

Керанка Якимова Иванова

3

Секретар

Каан Невзат Рамадан

4

Член

Ергюл Шакир Ибрям

5

Член

Неджля Халил Акъ

6

Член

Вилислав Петев Василев

7

Член

Юлми Февзи Ахмед

     
 

С И К  200700321

с.Подлес, ул."Първа"№21, Читалище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Гинка Славова Стефанова

2

Зам.-председател

Георги Петров Димов

3

Секретар

Стела Светлова Иванова

4

Член

Антон Димитров Атанасов

5

Член

Динка Маринова Динева

6

Член

Костадинка Иванова Темелкова

7

Член

Елеонора Валентинова Василева

     
 

С И К  200700322

с.Сокол, ул."Димитър Благоев"№30Г, Читалище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Зюбейде Ферад Насуф

2

Зам.-председател

Веселка Атанасова Нейкова

3

Секретар

Игнат Николов Владимиров

4

Член

Еленка Антонова Спасова

5

Член

Ведиха Сайт Байрактар

6

Член

Иванка Неделчева Керанова

7

Член

Лиляна Иванова Ганева

     
 

С И К  200700323

с. Ст.Караджа, ул."Централна"№35,Читалище"


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Гълъбина Петрова Великова

2

Зам.-председател

Ирена Петрова Вълчева

3

Секретар

Рамадан Ибрям Ахмед

4

Член

Абедин Осман Асан

5

Член

Виолета Стефанова Сярова

6

Член

Сейхан Синан Рамадан

7

Член

Емил Мустафа Мустафа

8

Член

Пламен Пенчев Цветков

9

Член

Еленка Николова Опрешанова

     
 

С И К  200700324

с. Суходол, ул."Първа"№31,Читалище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Леман Ахмед Ахмед

2

Зам.-председател

Абедин Нури Рушид

3

Секретар

Георги Михайлов Георгиев

4

Член

Садифе Алиосманова Сали

5

Член

Юзлем Шенол Мюмюн

6

Член

Вайде Сали Юмер

7

Член

Мурад Решад Мурад

8

Член

Бария Изетова Ла Торре

9

Член

Николай Свиленов Еленчев

     
 

С И К  200700325

с.Черногор, ул."Четиринадесета“ №26, ЧИТАЛИЩЕ


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Марияна Пейчева Нацова

2

Зам.-председател

Даниела Петрова Кунева

3

Секретар

Наталия Тодорова Бадева

4

Член

Гюлназ Сали Хашим

5

Член

Павлина Атанасова Иванова

6

Член

Татяна Георгиева Василева

7

Член

Росица Любенова Демидова

     

 

 1. Утвърждава списък с резервни членове както следва:

 

 

Име, презиме, фамилия

ПП / КП

1

Юнал Рами  Сами

ПП "ДПС"

2

Хатидже Илмазова Ефраимова

ПП "ДПС"

3

Вилдан Адем Али

ПП "ДПС"

4

Невен Ефремов Алипиев

ПП "ДПС"

5

Фикрие Тефик Мустафа

ПП "ДПС"

6

Мутахер Бейзат Махмуд

ПП "ДПС"

7

Дженгис Юсеин Мехмед

ПП "ДПС"

8

Айсун Бейхан Садулла

ПП "ДПС"

9

Севдет Наджи Сали

ПП "ДПС"

10

Нергис Риза Кемал

ПП "ДПС"

11

Гюрхан Байрам Бейрул

ПП "ДПС"

12

Нурхан Рейхан Бедри

ПП "ДПС"

13

Тезджан Бейзат Реджеб

ПП "ДПС"

14

Айдън Али Адил

ПП "ДПС"

15

Али Реджеб Руфад

ПП "ДПС"

16

Гюлбер Невзат Кадир

ПП "ДПС"

17

Гюнайдън Гюнай Исмаил

ПП "ДПС"

18

Небахат Ниази Ахмед

ПП "ДПС"

19

Гюлнур Илияз Али

ПП "ДПС"

20

Асан Асан Мустафа

ПП "ДПС"

21

Сухат Сабри Абил

ПП "ДПС"

22

Нермин Юмер Сали

ПП "ДПС"

23

Неджмидин Аптула Юсеин

КП "ГЕРБ-СДС"

24

Алтун Сюлейман Ибрям

КП "ГЕРБ-СДС"

25

Диана Дечева Илчева

КП "ГЕРБ-СДС"

26

Фидаил Сюлейман Идриз

КП "ГЕРБ-СДС"

27

Шенер  Таир Али

КП "ГЕРБ-СДС"

28

Евгений Мирославов Станков

КП "ГЕРБ-СДС"

 

 1. На назначените членове на СИК да бъдат издадени удостоверения, Образец № 26-НС от Изборните книжа, утвърдени с Решение №18-НС от 15.05.2021 г. на ЦИК.

 

Решението може да се обжалва в 3 /три/- дневен срок по реда на чл.73 от ИК пред Централна избирателна комисия.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Севда Мюмюн Хюсеин

* Публикувано на 11.06.2021 в 17:49 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930 

Решения

 • № 47-НС / 18.06.2021

  относно: Образуване на Подвижни секционни избирателни комисии за община Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г.

 • № 46-НС / 18.06.2021

  относно: Промени в състава на секционни избирателни комисии в община Силистра, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 45-НС / 18.06.2021

  относно: Промени в състава на секционни избирателни комисии в община Алфатар, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

всички решения