Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 40-НС
Силистра, 11.06.2021

ОТНОСНО: Назначаване на секционни избирателни комисии в община Силистра област Силистра и утвърждаване на списъците с резервните членове, при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило e предложение от Кмета на община Силистра с вх. № 0046-НС/08.06.2021 г. на РИК - Силистра за поименния състав на секционни избирателни комисии, въз основа проведените на 01.06.2021 г. консултации на парламентарно представените партии и коалиции от партии за определяне състава и ръководствата на секционни избирателни комисии в община Силистра.

Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 01.06.2021 г.

Постигнато е съгласие между участниците в консултациите относно състава на секционните избирателни комисии в община Силистра.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4  и чл. 91 от Изборния кодекс, и във връзка с Решение № 124-НС от 26.05.2021 г.  на ЦИК, Районна избирателна комисия Силистра

Р Е Ш И: 

 1. НАЗНАЧАВА 92 /деветдесети две/ секционни избирателни комисии в община Силистра, както следва:
 

С И К  203100101

гр. Силистра, МЛАДЕЖКИ ДОМ, ул. "Симеон Велики" № 133


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

МАГДАЛЕНА МАЛЧЕВА МАЛЧЕВА

2

Зам.-председател

ЦЕНКА ЯНЧЕВА КОЛЕВА

3

Секретар

ГАЛЯ ПЕТРОВА НЕДЕЛЧЕВА

4

Член

ВАНУШКА ДИМИТРОВА ТОНЕВА

5

Член

ДЕСИСЛАВ НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ

6

Член

МИЛЕНА ЙОРДАНОВА ЛАКОВА

7

Член

ТЕМЕНУГА ПЕЙЧЕВА ТОНЧЕВА

8

Член

ДЕНИС МЕРТОЛ ДЖЕЛЯЛ

9

Член

АЛЕКСАНДЪР КРАСИМИРОВ КОСТОВ

 

 

 

     
 

С И К  203100102

гр. Силистра, МЛАДЕЖКИ ДОМ, ул. "Симеон Велики" № 133


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ВАСИЛКА ПЕТРОВА СТОЯНОВА

2

Зам.-председател

НИКОЛИНКА ТОДОРОВА НИКОЛОВА

3

Секретар

МАРУСЯ ТОДОРОВА БОЕВА

4

Член

ИВАНКА ВЪЛЧЕВА ДИМИТРОВА

5

Член

МАРГАРИТА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

6

Член

КИРО ИВАНОВ КИРОВ

7

Член

ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ

     
     
 

С И К  203100103

гр. Силистра, БИВШ ПРОФСЪЮЗЕН ДОМ, ул. "Христо Смирненски" № 2


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ДАНИЕЛА КОЛЕВА МАРИНОВА

2

Зам.-председател

МАРИНКА СТОЯНОВА КИРОВА

3

Секретар

ЖУЛИЕТА КОЛЕВА ГОЧЕВА

4

Член

ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕТРОВ

5

Член

ДИЯНА ИВАНОВА МАРИНОВА

6

Член

ДОБРИНКА ЛЮДМИЛОВА ГЕОРГИЕВА

7

Член

ЦАНКО ВАЛЕНТИНОВ НИКОЛОВ

8

Член

АЙНУР ИСМАИЛОВА ИБРЯМОВА

9

Член

ВЕСЕЛКА СЛАВОВА КАРАКОЛЕВА

     
     
 

С И К  203100104

гр. Силистра, ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ",  ул. "Генерал Гурко" № 8


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

МАРИНА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА

2

Зам.-председател

СЕРГЕЙ ВЕНЕЛИНОВ РАЙЧЕВ

3

Секретар

ГЕРГАНА АТАНАСОВА ИВАНОВА

4

Член

ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

5

Член

ПЕТРАНКА СТОЯНОВА ХАРАЛАМПИЕВА

6

Член

МИНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА

7

Член

ГЕНЧАЙ ЕФРАИМ МЕХМЕД

8

Член

РАДОСТИНА ИВАНОВА ГОРОШЕВИЧ

9

Член

КРАСИМИРА ИВАНОВА СТОЯНОВА

     
     
     
 

С И К  203100105

гр. Силистра, ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ",  ул. "Генерал Гурко" № 8


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ПЕТРА ДОЧЕВА ДИМИТРОВА

2

Зам.-председател

ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ СТОЕВ

3

Секретар

СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА

4

Член

ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА БЕЛЧЕВА

5

Член

МАРИЯ ЖОРОВА ЙОРДАНОВА

6

Член

ЛИЛИЯ ВИОЛИНОВА МАРИНОВА

7

Член

ЖИВКА БОРИСОВА ДАМЯНОВА

8

Член

ДЕНКА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА

9

Член

СИБЕЛ СЕЙФИДИН ОСМАН

 

С И К  203100106

гр. Силистра, ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ",  ул. "Генерал Гурко" № 8


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ВЛАДИМИР НИКОЛОВ УЗУНОВ

2

Зам.-председател

ИВАН АТАНАСОВ ИВАНОВ

3

Секретар

НИКОЛИНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

4

Член

МИРЯНА КОЛЕВА КОСТАДИНОВА

5

Член

ИВЕЛИНА ВИЛИЯНОВА СТОЯНОВА

6

Член

ХРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВА ИЛИЕВА

7

Член

ГЮЛЮМСЕР ДЖЕВРИЕВА АНТОНОВА

     
     
 

С И К  203100107

гр. Силистра, ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ"  ВТОРИ ЕТАЖ ,  ул. "Генерал Гурко" № 8


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

КРИСТИНА ЯКОВА ГАВРИЛОВА

2

Зам.-председател

БОЯН СЕВДАЛИНОВ МИТЕВ

3

Секретар

ПЕТЯ МАРИНОВА ВЕЛИКОВА

4

Член

ВЕЛИЧКА ЦАНКОВА БОЧЕВА

5

Член

ВИКТОР СЕРГЕЕВ РАЙЧЕВ

6

Член

ПЛАМЕН ТОДОРОВ ТОДОРОВ

7

Член

ВИЛДАН СИНАН БОШНАК-МЕХМЕД

     
 

С И К  203100108

гр. Силистра, СОУ "Н. Й. ВАПЦАРОВ",  ул. "Дръстър" № 38


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ТАТЯНА СТЕФАНОВА ТАУШАНОВА

2

Зам.-председател

ТОДОРКА КРУМОВА ДАМЯНОВА

3

Секретар

НИКОЛИНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА

4

Член

ВАСИЛКА РАДЕВА УЗУНОВА

5

Член

БОЯНА ЖИВКОВА ЖЕЛЕВА

6

Член

ГАЛЯ ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

7

Член

ЕЙМИЗ ИЛМАЗ ОСМАН

8

Член

СТОЯНКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

9

Член

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ КАРАКОЛЕВ

     
     
 

С И К  203100109

гр. Силистра, СОУ "Н. Й. ВАПЦАРОВ", ул. "Дръстър" № 38


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ИВАНКА ВАСИЛЕВА МИТЕВА

2

Зам.-председател

ОЛГА ХРИСТОВА КУЛЕВА

3

Секретар

НЕЛИ СТАМАТОВА ЯНКОВА

4

Член

ГИНКА ЯНКОВА КОЛЕВА

5

Член

ПЕТКО СТОЯНОВ МИЛКОВ

6

Член

НИКОЛА КОЛЕВ СТЕФАНОВ

7

Член

ЗЛАТКА АТАНАСОВА МИХАЙЛОВА

8

Член

РУМЯНА МИЛАНОВА ГЕНОВА

9

Член

ГАЛИНА ИВАНОВА ДОЙЧЕВА

     
     
 

С И К  203100110

гр. Силистра, СОЦИАЛЕН КОМПЛЕКС, ул. "Серес" № 4


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

РАЛИЦА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

2

Зам.-председател

ГАЛЕНА ВЪЛЧАНОВА ИВАНОВА

3

Секретар

МАРА КОСТОВА ДРАГНЕВА

4

Член

ИВАНКА БОЖАНОВА ИЛИЕВА

5

Член

ДАНИЕЛ КРАСИМИРОВ ПЕНЕВ

6

Член

СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ ДОЙНОВ

7

Член

СТАНКА БАЛУШЕВА АЛЕКСАНДРОВА

8

Член

ДАНИЕЛА НЕДЕЛЧЕВА ЙОРДАНОВА

9

Член

ГРЕТА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

     
 

С И К  203100111

гр. Силистра, СОЦИАЛЕН КОМПЛЕКС, ул. "Серес" № 4


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ХРИСТИНА АТАНАСОВА ПЕТРОВА

2

Зам.-председател

ЛЪЧЕЗАР НИКОЛОВ ДЕЧЕВ

3

Секретар

ПРЕСЛАВ ГОСПОДИНОВ ИВАНОВ

4

Член

ДИМИТРИЧКА ВЕЛИКОВА ИГНАТОВА

5

Член

ИВЕЛИНА ВАЛЕНТИНОВА НИКОЛОВА

6

Член

РОСЕН ТОДОРОВ НЕДКОВ

7

Член

СЕБАХАТ МЮСТЕДЖЕБОВА ХАСАНОВА

8

Член

НУЦА ВЕЛИКОВА МАНОЛОВА

9

Член

ПАВЛИНКА ГОЧЕВА ТОДОРОВА

     
 

С И К  203100112

гр. Силистра, СОУ "Н. Й. ВАПЦАРОВ", ул. "Дръстър" № 38


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

МАРЛЕНА ЛЮБЕНОВА ГОСПОДИНОВА

2

Зам.-председател

МИРОСЛАВА СТЕФАНОВА СТОЯНОВА

3

Секретар

МАРИАНА ПЕТРОВА МИЛКОВА

4

Член

КРАСИМИР ТРИФОНОВ ЯНКОВ

5

Член

НИКОЛИНКА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА

6

Член

НАДЯ ГЕОРГИЕВА ДОСЕВА

7

Член

ИВАЙЛО НИКОЛОВ ПЕТРОВ

8

Член

ПАВЕЛ АЛЕКСИЕВ ПАВЛОВ

9

Член

ХИНА ТОДОРОВА НЕДЕЛЧЕВА

 

 

 
 

С И К  203100113

гр. Силистра, СОУ "Н. Й. ВАПЦАРОВ", ул. "Дръстър" № 38


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ВИЧКА ЙОРДАНОВА ВЪЛКОВА

2

Зам.-председател

ДАМЯНКА ВАСИЛЕВА КРЪСТЕВА

3

Секретар

ДЕНКА ИВАНОВА АТАНАСОВА

4

Член

ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА

5

Член

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ

6

Член

ТАТЯНА ДИМОВА СТОЯНОВА

7

Член

НЕЛИ КОСТАДИНОВА ЙОРДАНОВА

8

Член

ДОБРИНКА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА

9

Член

РАДОСЛАВ КРАСИМИРОВ КОСТОВ

     
     
 

С И К  203100114

гр. Силистра, СОУ "Н. Й. ВАПЦАРОВ", ул. "Дръстър" № 38


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

МИГЛЕНА ДИМИТРОВА КЕРАНОВА-ФЕРДИНАНДОВА

2

Зам.-председател

КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА КОСТОВА

3

Секретар

ГЮНЮЛ МЕТИНОВА ЕШРЕФОВА

4

Член

МАРИЯНА ПЕТКОВА ФЛОРОВА

5

Член

МАРИЯ ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

6

Член

СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВ ТИНЕВ

7

Член

ГЮЛДЕНИЗ СЕБАХАТИНОВА ЯШАРОВА

8

Член

ГАЛЯ БОЖАНОВА ДИМИТРОВА

9

Член

ЗАРКО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

     
     
 

С И К  203100115

гр. Силистра, СОУ "Н. Й. ВАПЦАРОВ", ул. "Дръстър" № 38


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ВАНУШКА СЪБЕВА ЖЕЛЕВА

2

Зам.-председател

НАИЛ МЕХМЕДОВ РАШИДОВ

3

Секретар

МИЛЕНА КОСТАДИНОВА ДЖАМБАЗОВА

4

Член

ЯНКА НЕДЕЛЧЕВА ЯНУЛОВА

5

Член

ВАНЯ ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

6

Член

СЪБКА ТОДОРОВА БОЕВА

7

Член

КРАСИМИРА МАРИНОВА ЛЮБЕНОВА

8

Член

МАГДАЛЕНА АТАНАСОВА РАЙЧЕВА

9

Член

СИМЕОН ГЕОРГИЕВ АЛЕКСИЕВ

     
     
 

С И К  203100116

гр. Силистра, ЧИТАЛИЩЕ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ", ул. "Бесарабия" № 26


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ КИРОВ

2

Зам.-председател

СТИЛИАН ЙОРГОВ ГЕОРГИЕВ

3

Секретар

ЕЛКА БЕНОВА ИВАНОВА

4

Член

СЛАВЯНКА ГЕОРГИЕВА БАБАЯШЕВА

5

Член

СТАНКО ВЕЛИКОВ СТОЯНОВ

6

Член

РОСИЦА ИВАНОВА ИВАНОВА

7

Член

ДРАГАН Йорданов МИХАЙЛОВ

8

Член

ВЕЛИСЛАВА ХРИСТОВА ГЕНОВА

9

Член

РОСИЦА ВАСИЛЕВА БАЛКАНДЖИЕВА

     
 

С И К  203100117

гр. Силистра, ОУ "ИВАН ВАЗОВ" , ул."Добрич" № 76


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

КРАСИМИР КОНСТАНТИНОВ КОНСТАНТИНОВ

2

Зам.-председател

МАРИЯ ИВАНОВА АНГЕЛОВА

3

Секретар

РОСИЦА СТЕФАНОВА СЕВДАЛИНОВА

4

Член

ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ЕНЧЕВ

5

Член

ДИМИТЪР АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

6

Член

РАДОСТИН СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ

7

Член

ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА ГОРАНОВА

8

Член

АНЖЕЛА БОГДАНОВА ГОРАНОВА

9

Член

СВЕТЛА ГАНЧЕВА Петрова

     
 

С И К  203100118

гр. Силистра, ОУ "ИВАН ВАЗОВ" , ул."Добрич" № 76


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ДОБРЕВА

2

Зам.-председател

СТОЙКА АЛЕКСИЕВА ДОЙЧЕВА

3

Секретар

ВЕНЕЛИНА СТОЯНОВА МАРИНОВА

4

Член

НАДЕЖДА НИКОЛОВА БОЖЕВА

5

Член

ЮРИЙ ВАСИЛЕВ МИХАЙЛОВ

6

Член

НИКОЛЕТА ЦВЕТОЗАРОВА МИРЧЕВА

7

Член

ИВЕЛИНА СИМЕОНОВА ДРАГАНОВА

8

Член

МЕТИН САДЪК АМДИ

9

Член

ИНА МИГЛЕНОВА МАНЕВА

     
     
 

С И К  203100119

гр. Силистра, Р-т „Релакс",  ул. "Иван Василев" № 40


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

2

Зам.-председател

ИВЕЛИНА ТОДОРОВА ИВАНОВА

3

Секретар

ЕЛКА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА

4

Член

РОСИЦА ИВАНОВА МАНОЛОВА

5

Член

ВИКТОРИЯ КРАСИМИРОВА ЙОРДАНОВА

6

Член

ГРЕТА СВЕТЛИНОВА НИКОЛОВА

7

Член

ДАНИЕЛА ИВАНОВА ПЕТРОВА

8

Член

ЖИВКА ИЛИЕВА ЙОРДАНОВА

9

Член

ДИЯНА ДИМИТРОВА ЙОРГОВА

     
 

С И К  203100120

гр. Силистра, ПРАЗНО ПОМЕЩЕНИЕ по ул."Одеса" над хранителен магазин "НИКИ"


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ИРЕНА САШЕВА ГЕОРГИЕВА

2

Зам.-председател

ВИЛЯНА ВАСИЛЕВА РАДЕВА

3

Секретар

НАТАЛИ ГЕОРГИЕВА ЯНКОВА

4

Член

ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ ДИМИТРОВ

5

Член

ТИХОМИР ДОБРЕВ ДОБРЕВ

6

Член

ДИМИТРИЧКА РУСЕВА ПЕТРОВА

7

Член

ШАБАН ЗИЙНЕТИН МЕХМЕД

8

Член

БОЯН ВАЛЕРИЕВ СИМЕОНОВ

9

Член

ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

     
     
 

С И К  203100121

гр. Силистра, Бистро "Кариби" , ул. "Иван Василев" № 50


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ВАСИЛ ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ

2

Зам.-председател

КРАСИМИРА АТАНАСОВА ПАНАЙОТОВА

3

Секретар

ГРЕТА ПЕТРОВА ИВАНОВА

4

Член

МАРИАНА ЗЛАТЕВА САРАФОВА

5

Член

ТОДОР ДИМИТРОВ МАРЧЕВ

6

Член

ГАЛИНА СИМЕОНОВА ДОБРЕВА

7

Член

НИКОЛИНА ЙОРДАНОВА ЦАНЕВА

8

Член

МИЛЕНА ИЛИЕВА МИХАЙЛОВА

9

Член

АТАНАС ГЕОРГИЕВ ДАНЕВ

 

С И К  203100122

гр. Силистра, ОУ "Иван Вазов", ул. "Добрич" № 76


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

НЕЛИ  ГЕНЧЕВА ЛАЗАРОВА

2

Зам.-председател

ДАРИНКА МАРИНОВА ВАСИЛЕВА

3

Секретар

СНЕЖАНА АЛЕКСАНДРОВА ЕНЧЕВА

4

Член

КАЛИНКА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА

5

Член

МАРИАНА ЙОРДАНОВА ШОПОВА

6

Член

ЦВЕТОМИРА АТАНАСОВА ИВАНОВА

7

Член

ДОЧКА ДИМОВА ПЕТРОВА

8

Член

ПЛАМЕН РУСЕВ ПЕТРОВ

9

Член

РОСИЦА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

     
 

С И К  203100123

гр. Силистра, ЦДГ "Иглика - 2" /на гърба на м-н "Хмелницки"/, ул."Ангел Кънчев" № 65


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ПОЛИНА ТОШЕВА ДИМИТРОВА

2

Зам.-председател

АСИЕ МУСТАФОВА СЮЛЕЙМАНОВА

3

Секретар

ГАЛИНА ГЕНЧЕВА ИВАНОВА

4

Член

СТИЛИЯНА ВАЛЕНТИНОВА НИКОЛОВА

5

Член

МИЛЕН ЙОРДАНОВ ЧЕШМЕДЖИЕВ

6

Член

ДАНИЕЛА ЦАНЕВА ХРИСТОВА

7

Член

РУМЕН ГЕОРГИЕВ МАНОЛОВ

8

Член

СТАНКА ЛАЗАРОВА АНГЕЛОВА

9

Член

ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ КОСТОВ

     
     
 

С И К  203100124

гр. Силистра, ЦДГ "Иглика - 2" /на гърба на м-н "Хмелницки" /, ул. "Ангел Кънчев" № 65


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

НИКОЛА ДИМИТРОВ ГИНОВ

2

Зам.-председател

КОНСТАНТИНА ТОДОРОВА ОВЧАРОВА-ДРАГНЕВА

3

Секретар

НУРТЕН ЮСЕИНОВА ТАХИРОВА

4

Член

КРАСИМИР НИКОЛОВ ПАНАЙОТОВ

5

Член

МАРИНА СТОЯНОВА ПЕТРОВА

6

Член

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

7

Член

ЦЕНКА СТОЯНОВА МИЧЕВА

8

Член

ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

9

Член

ЛЮДМИЛА ПАВЛИНОВА ЛАЗАРОВА

     
 

С И К  203100125

гр. Силистра, ЦДГ "Иглика - 2" /на гърба на м-н "Хмелницки"/, ул. "Ангел Кънчев" № 65


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

СВЕТЛАНА НЕНЧЕВА СТОЯНОВА

2

Зам.-председател

ГЮЛБАХАР АЙДУАН АЛИ

3

Секретар

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

4

Член

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ МОРАРОВ

5

Член

ГЕОРГИ ЕНЧЕВ ХРИСТОВ

6

Член

СНЕЖАНА КОСТАКИЕВА СТОЯНОВА

7

Член

ДЕСИСЛАВА ВЛАДИМИРОВА ДЕЛЕВА

8

Член

ИННА ВИЛИЯНОВА СТОЯНОВА

9

Член

БОЯН НЕДКОВ ФИЛИПОВ

     
     
 

С И К  203100126

гр. Силистра, ЦДГ "Иглика - 2" /на гърба на м-н "Хмелницки"/, ул. "Ангел Кънчев № 65


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

НАДЯ ГОЧЕВА КРЪСТЕВА

2

Зам.-председател

ИВАНКА ДЕНЕВА ИВАНОВА

3

Секретар

ИВЕЛИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

4

Член

ДОРА СТОЯНОВА ДРАГИЕВА

5

Член

ДИЛИЯН ВАСИЛЕВ ЖЕЛЯЗКОВ

6

Член

АЛЕКСАНДЪР ВЕСЕЛИНОВ РАДОСЛАВОВ

7

Член

КРАСИМИРА ВЕЛЕВА ГЕОРГИЕВА

8

Член

БЕЙНУР ИСМАИЛ АЛИ

9

Член

ПЕНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

     
     
 

С И К  203100127

гр. Силистра, ЕГ "П. К. ЯВОРОВ", ул. "Бойка войвода" № 20


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ЮЗКАН ИСМАИЛ ОСМАН

2

Зам.-председател

НИКОЛЕТА ИВЕЛИНОВА ТОДОРОВА

3

Секретар

МАРИЯ АТАНАСОВА КРЪСТЕВА

4

Член

СЛАВЯНКА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА

5

Член

МИА БОЯНОВА ЙОРДАНОВА

6

Член

ПЕТРАНКА СТОЯНОВА СИМЕОНОВА

7

Член

ДИМИТРИЧКА МАРИНОВА БЕНОВА

8

Член

ТЕМЕНУЖКА ДИМОВА ВЕЛИКОВА

9

Член

ОГНЯНА ТРИФОНОВА ДРАГНЕВА

     
     
 

С И К  203100128

гр. Силистра, ЕГ "П. К. ЯВОРОВ", ул. "Бойка войвода" № 20


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ЦАНКА СЛАВОВА СЛАВОВА - АВРАМОВА

2

Зам.-председател

ДАНАИЛ ВЕЛИКОВ НЕДКОВ

3

Секретар

ЯНКА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА

4

Член

ВЕНЕТА ВЕЛИКОВА ЧЕРНЕВА

5

Член

СТЕФКА МИРЧЕВА ПАВЛОВА

6

Член

ГАЛИН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

7

Член

СТАНКО ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

8

Член

СТЕФКА ПЕЙЧЕВА КОСТАДИНОВА

9

Член

ЗЕЙНИШ ИБРЯМ МЕХМЕД

     
 

С И К  203100129

гр. Силистра, ЕГ "П. К. ЯВОРОВ", ул. "Бойка войвода" № 20


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ДЕСИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА

2

Зам.-председател

СТОЯНКА КРЪСТЕВА ГРИГОРОВА

3

Секретар

ЮКСЕЛ ХАЛИЛ ХАЛИЛ

4

Член

МАРИЯ ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА

5

Член

ИВАНКА ДРАГАНОВА КЕЛПЕКОВА

6

Член

ДИМИТРИНА АТАНАСОВА ИЛИЕВА

7

Член

НЕДЯЛКА ИВАНОВА НАРЛЕВА

8

Член

ЕМИЛ МИХАЙЛОВ ТОДОРОВ

9

Член

АНЕЛИЯ ЖИВКОВА БОРИСОВА

     
     
 

С И К  203100130

гр. Силистра, ОУ "Иван Вазов", ул. "Добрич" № 76


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ЕКАТЕРИНА ДРАГАНОВА ТОДОРОВА

2

Зам.-председател

АНИТА АТАНАСОВА ПЕТРОВА

3

Секретар

АЛИС БИРОЛ ЕРОЛ

4

Член

СЕВДАЛИНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

5

Член

ПЕНКА НЕНОВА АТАНАСОВА

6

Член

ПОЛИНА ИВЕЛИНОВА ПЕТРОВА

7

Член

МИХАЕЛА ПЛАМЕНОВА ТОДОРОВА

8

Член

НИКОЛА НЕДЕЛЧЕВ ДИМИТРОВ

9

Член

ТОДОРКА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА

     
 

С И К  193100131

гр. Силистра, ОУ "Иван Вазов", ул. "Добрич" № 76


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ВЕНЕТА МАРИНОВА БАКЪРДЖИЕВА

2

Зам. Председател

ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА ГИЦОВА

3

Секретар

ЖИВКА ГЕОРГИЕВА ДОЧЕВА

4

Член

ДИМИТРИЧКА ДИМОВА МАРИНОВА

5

Член

ИВАЙЛО ДИМИТРОВ НЯГОЛОВ

6

Член

ГАЛИНА РУМЕНОВА ИВАНОВА

7

Член

ГАЛИНА ПЕТРОВА ИВАНОВА

8

Член

ТЕОДОРА ВЕСЕЛИНОВА ИВАНОВА

9

Член

НЕХИРЯ МЮСРЕФ ХАМДИ

     
     
 

С И К  193100132

гр. Силистра, ПГМТ "ВЛ. КОМАРОВ" /бивш ТМТ/, ул. "Петър Бояджиев" № 29


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ЗОРНИЦА ГЕОРГИЕВА ТОНЧЕВА

2

Зам.-председател

ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ДРУМЕВА

3

Секретар

ЦВЕТЕЛИНА МАКСИМОВА ЦОНЕВА

4

Член

МИЛКА ПЕТРОВА РАЙНОВА

5

Член

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ИВАНОВ

6

Член

КРАСНОДАР ГОСПОДИНОВ КУНЕВ

7

Член

СТЕФКА ИВАНОВА АТАНАСОВА

8

Член

ФИЛИП ОГНЯНОВ РОМАНОВ

9

Член

ТАНЯ ИВАНОВА ТОДОРОВА

     
     
 

С И К  193100133

гр. Силистра, ЦДГ "Добруджа", ул. "Д-р Анастас Янков" № 39


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

АНЕТА ПЕТРОВА ГЕНЧЕВА

2

Зам.-председател

ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА СТАНЧЕВА

3

Секретар

ВЕНЕТКА ИВАНОВА ВЛАДЕВА

4

Член

ГАЛЯ АТАНАСОВА МОНГОЗОВА

5

Член

ТЕОДОР ТОДОРОВ СТОЯНОВ

6

Член

ТОДОР АНКОВ АНГЕЛОВ

7

Член

ГЮЛБИЕ ДЖЕВАТ ШАБАН

8

Член

СВЕТЛИН СТОЯНОВ КАЛУШЕВ

9

Член

ТОДОР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

     
 

С И К  193100134

гр. Силистра, ЦДГ "Добруджа", ул. "Д-р Анастас Янков" № 39


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ТЕОДОРА НИКОЛОВА БОЯНОВА

2

Зам.-председател

АНЕТА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА

3

Секретар

СЕЙХАН ЗЮЛКЮФ МУРАД

4

Член

ВЕСЕЛКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

5

Член

ШЕНГЮЛ АХМЕД АКЪ

6

Член

РАДОСЛАВ НИКОЛОВ ИЛИЕВ

7

Член

СВЕТЛАНА КАМЕНОВА ДИМИТРОВА

     
     
 

С И К  193100135

гр. Силистра,Спортно училище "Дръстър", ул. "Черно море" № 10 А


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ИВЕЛИН КРЪСТЕВ ГРОЗДЕВ

2

Зам.-председател

ДЖЕЛЯЛ ХАЛИМ ШУКРИ

3

Секретар

НАТАЛИЯ АДРИЯНОВА ЧОЛАКОВА-АТАНАСОВА

4

Член

ЧАВДАР ИВАНОВ ФЕРДИНАНДОВ

5

Член

РАДОСЛАВ ЩЕРЕВ СЛАВОВ

6

Член

АТАНАСКА ЙОРДАНОВА КУРДУМАНОВА

7

Член

ЗОРНИЦА ТОЗОРОВА БОЕВА

8

Член

СЛАВЯНКА ДЕНЕВА КРАЛЕВА

9

Член

МИЛИЯН ЙОРДАНОВ ЕФРЕМОВ

     
     
 

С И К  193100136

гр. Силистра,Спортно училище "Дръстър", ул. "Черно море" № 10 А


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

АЛПЕР АЗИСОВ АХМЕДОВ

2

Зам.-председател

ЮСЕИН АЙРЕДИН АБЕДИН

3

Секретар

ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА

4

Член

АНКА СТОЯНОВА ЕНЧЕВА

5

Член

ВИКТОРИЯ СТЕЛИЯНОВА ВЕЛИНОВА

6

Член

РУМЯНА ИВАНОВА ДРЕГНЕВА

7

Член

ХРИСТО СТОЯНОВ ИЛИЕВ

8

Член

МИЛЕНА КИРИЛОВА ГРИГОРОВА

9

Член

ДИЯНА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

     
     
 

С И К  193100137

гр. Силистра,Спортно училище "Дръстър", ул. "Черно море" № 10 А


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

КОСТАДИН ХАРАЛАМБЕВ ХАРАЛАМБЕВ

2

Зам.-председател

НУРАЙ ВАИДОВ НАЗИФОВ

3

Секретар

ДИМИТРИНКА РАДОСЛАВОВА ГРОЗДЕВА

4

Член

СТЕФКА ИВАНОВА ГАГОВА

5

Член

ВИОЛЕТА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

6

Член

ЕЛЕОНОРА ГЕОРГИЕВА ЦОНЕВА

7

Член

КОНСТАНТИНА ГЕОРГИЕВА ДРАГНЕВА

8

Член

ДОНЧО СТАМАТОВ ЯНКОВ

9

Член

ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

     
     
 

С И К  193100138

гр. Силистра,Спортно училище "Дръстър", ул. "Черно море" № 10 А


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

КРАСИМИРА НИКОВА КРЪСТЕВА

2

Зам.-председател

ТЮРКЯН ЮЛМИ АХМЕД

3

Секретар

ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА НЕДЕЛЧЕВА

4

Член

МИРЕЛА АТАНАСОВА ПЕТКОВА

5

Член

ЛИЛЯНА МИХАЙЛОВА СТОЙЧЕВА

6

Член

ЛИДИЯ КОСТАДИНОВА КАЛИНОВА

7

Член

КРАСИМИР ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ

8

Член

МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

9

Член

ИВАЙЛО ИЛИЕВ ИЛИЕВ

     
     
 

С И К  193100139

гр. Силистра, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - филиал Силистра, ул. "Албена" № 2


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

2

Зам.-председател

ЛЮБОМИР АТАНАСОВ АТАНАСОВ

3

Секретар

АСАН ЮСНЮ ЯШАР

4

Член

КРАСИМИР МАРКОВ ЧЕРВЕНКОВ

5

Член

МАРГАРИТА КОЛЕВА ТЕНЕВА

6

Член

АТАНАСКА ДИМИТРОВА КРАЛЕВА

7

Член

НУРДЖИХАН БЕДРИ АЛИШ

8

Член

ДИМИТЪР ХАРАЛАНОВ МИТЕВ

9

Член

СТЕФАН ВЕЛИКОВ НЕДКОВ

     
     
 

С И К  193100140

гр. Силистра,Спортно училище "Дръстър", ул. "Черно море" № 10 А


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ВИОЛЕТА БОГДАНОВА ТОДОРОВА

2

Зам.-председател

ЙОРДАНКА ИВАНОВА ДОБРЕВА

3

Секретар

ЯНКА ПЕТРОВА ХРИСТОВА

4

Член

ИВАН КОЛЕВ ГЕЦОВ

5

Член

ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ЕНЕВ

6

Член

МУРТАЗА ХЮСЕИНОВ МУРТАЗОВ

7

Член

ПРЕСЛАВ МИРОСЛАВОВ МОМЧЕВ

8

Член

ИРЕНА БОСИЛКОВА БОРИСОВА

9

Член

ЕЛИЗАР ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ

     
     
 

С И К  203100141

гр. Силистра,Спортно училище "Дръстър", ул. "Черно море" № 10 А


по
ред

Длъжност

Трите имена

 

Председател

ЕЛЕНКА СТЕФАНОВА МИЛКОВА

2

Зам.-председател

МИРЕНА НЕДЕЛЧЕВА ТОДОРОВА

3

Секретар

ВАЛЯ ИВАНОВА ДИМОВА

4

Член

МАРИЯНА ДОБРЕВА МИЛКОВА

5

Член

ВИОЛЕТА ПЕТРОВА КОСТАДИНОВА

6

Член

САМУИЛ ПРЕСЛАВОВ КОСТАДИНОВ

7

Член

ЕДИС ИЛХАН РАШИДОВ

8

Член

ГАБРИЕЛ НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ

9

Член

РАДОСТИНА ВЪЛКОВА ДИМОВА

     
 

С И К  203100142

гр. Силистра, ПМГ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", ул. "Москва" № 21


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ВЕСЕЛКА ДИМИТРОВА РАШКОВА

2

Зам.-председател

РАЗИЯ ЕТЕМОВА ИЛИЯЗОВА

3

Секретар

ИСКРА ЙОРДАНОВА АНТОНОВА

4

Член

НИКОЛИНКА ПЕЙЧЕВА САВОВА

5

Член

НИКОЛАЙ ЕВГЕНИЕВ БОЕВ

6

Член

ЗЛАТКА ВЕСЕЛИНОВА ДОЧЕВА

7

Член

ИРИНА КЪНЧЕВА ИВАНОВА

     
     
 

С И К  203100143

гр. Силистра, ПМГ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", ул. "Москва" № 21


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

РУМЕН ЕНЧЕВ БОШНАКОВ

2

Зам.-председател

СТОЯНКА РАДЕВА КРАЛЕВА

3

Секретар

ДИАНА ИЛИЕВА ХРИСТОВА

4

Член

ИВАНКА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА

5

Член

СТАНИСЛАВ ПЛАМЕНОВ КОСТОВ

6

Член

РАДОСЛАВ ПЛАМЕНОВ КОСТОВ

7

Член

ТАТЯНА СЛАВОВА ХРИСТОВА

8

Член

СВИЛЕН ДИМИТРОВ ВОЙКОВ

9

Член

ЕЛЕНА ЙОСИФОВА НАЙДЕНОВА

     
     
 

С И К  203100144

гр. Силистра, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА / бивш бл. на ОНС/, ул. "Цар Шишман" № 20


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

НАДЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА

2

Зам.-председател

НИНА НЕДЕЛЧЕВА НЕДЯЛКОВА

3

Секретар

МЕЛЕК РЕФИК ХАДЖИВАТ

4

Член

СНЕЖАНКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА

5

Член

СВЕТЛОЗАР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

6

Член

МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВ МИХАЙЛОВ

7

Член

КАЛИНКА МИЛУШЕВА ДОБРЕВА

8

Член

РОСТИСЛАВ КРАСИМИРОВ КРЪСТЕВ

9

Член

КАТЯ ГЕРЧЕВА ПЕТРОВА

     
     
 

С И К  203100145

гр. Силистра, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул. "Плевен" № 1


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА НЕДКОВА

2

Зам.-председател

АДРИАНА АТАНАСОВА ДОБРЕВА

3

Секретар

ЗЮМБЮЛ АЛИ АХМЕД

4

Член

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

5

Член

ТАТЯНА ХРИСТОВА САВОВА

6

Член

ЦОНКО МАРИНОВ ДЕНЕВ

7

Член

ЙОРДАН ХРИСТОВ ЕНГЬОЗОВ

8

Член

БОНЧО АНГЕЛОВ НАЙДЕНОВ

9

Член

МИЛЕНА КИРЯКОВА ГЕОРГИЕВА

     
     
 

С И К  203100146

гр. Силистра, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул. "Плевен" № 1


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ТОДОРКА НЕДЕЛЧЕВА ТОДОРОВА

2

Зам.-председател

РЕНИ РАШКОВА ДОБРЕВА

3

Секретар

МАРИЙКА НИКОЛОВА ДЮЛГЕРОВА

4

Член

НИКОЛИНКА ВМАРИНОВА ДИМИТРОВА

5

Член

БОРЯНА ВАСИЛЕВА КОЛЕВА

6

Член

МИХАИЛ МИТЕВ МИХНЕВ

7

Член

КАМЕЛИЯ ВАЛЕРИЕВА ИВАНОВА

8

Член

МАРИН ЛЮБЕНОВ МАРИНОВ

9

Член

ЕЛИЗАБЕТА СИМЕОНОВА ШАРБАНОВА

     
     
 

С И К  203100147

гр. Силистра, ПГС  ПО СТРОИТЕЛСТВО  "П.Пенев", бул. "Македония" № 140


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

КРАСИМИРА ПЕТРОВА МИЛКОВА

2

Зам.-председател

ДИМИТРИНКА ВАСИЛЕВА РАДЕВА

3

Секретар

ЕЛЕНА ЙОСИФОВА НАЙДЕНОВА

4

Член

ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ

5

Член

ГЕОРГИ МИТЕВ СЛАВОВ

6

Член

РАЛИЦА ИВАНОВА ИВАНОВА

7

Член

КРАСИМИРА ДИМИТРОВА ЕНГЬОЗОВА

8

Член

КЕМРАН БЕЙЗАТ МЕМДУН

9

Член

РАДОСЛАВА ВЕЛИКОВА СТОЯНОВА

     
     
 

С И К  203100148

гр. Силистра, ПГС  ПО СТРОИТЕЛСТВО  "П.Пенев", бул. "Македония" № 140


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

РЕНЕТА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

2

Зам.-председател

ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ ЛАЗАРОВ

3

Секретар

ДАНИЕЛ РУЧЕНОВ ЦАРЯНСКИ

4

Член

ГИНКА ВЕЛИКОВА КОСТАДИНОВА

5

Член

АЛПЕР РУЖДИН ШЕФКЕТ

6

Член

ЮЛИЯНА АНГЕЛОВА ДОБРЕВА

7

Член

МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ОРЛОЕВА

     
 

С И К  203100149

гр. Силистра, ПГС  ПО СТРОИТЕЛСТВО  "П.Пенев", бул. "Македония" № 140


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ЗАФЕР НЕЖДЕТ ИСМАИЛ

2

Зам.-председател

ДИМИТРИЧКА РАДИЧКОВА ЧЕРВЕНКОВА

3

Секретар

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ

4

Член

КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ДОЧЕВ

5

Член

РОСИЦА ИВАНОВА РАДОСЛАВОВА

6

Член

ВЕНЕТА ТОДОРОВА ЙОРДАНОВА

7

Член

КРЕМЕНА ТОДОРОВА ИВАНОВА

8

Член

РОСЕН ТОДОРОВ НЕДКОВ

9

Член

ВАЛЕНТИН ЖЕЛЯЗКОВ ЖЕЛЕВ

     
 

С И К  203100150

гр. Силистра, ОУ "Иван Вазов", ул. "Добрич" № 76


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ПЕТРАНКА ЧЕРНЕВА ТОДОРОВА

2

Зам.-председател

ГАЛИН ПЛАМЕНОВ МАРИНОВ

3

Секретар

ЛИЛЯНА ВАСИЛЕВА ПЕНЧЕВА

4

Член

ГАБРИЕЛА БОЖИДАРОВА ПЕТКОВА

5

Член

ДОНКА МАРИНОВА ИВАНОВА

6

Член

АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ СПАСОВ

7

Член

ДОБРИНКА НЕДЕЛЧЕВА ПЕНЕВА

8

Член

БЕРКЕ ЮЗЕЛ СЮЛЕЙМАН

9

Член

КРИСТИАНА ЮЛИАНОВА ЙОРДАНОВА

     
 

С И К  203100151

гр. Силистра, ОУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ", ул. "Плевен" № 1


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ИВАНКА ПАНЧЕВА БОРИСОВА-ЙОВЧЕВА

2

Зам.-председател

ЗЮМБЮЛ МЕХМЕД АХМЕД

3

Секретар

ПЕНКА ТОДОРОВА КОЛЕВА

4

Член

ГАЛИН ДИМИТРОВ БОБЕВ

5

Член

АНТОНИЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

6

Член

СТОЯНКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

7

Член

ПЕТЯ ДИМИТРОВА НЯГОЛОВА

8

Член

АНГЕЛИНА НИКОЛОВА КОЛЕВА

9

Член

ЗАРКО ПАВЛОВ ЗАНЕВ

     
     
 

С И К  203100152

гр. Силистра, ОУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ", ул. "Плевен" № 1


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

СОФКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

2

Зам.-председател

ТЕОДОР СТЕЛИЯНОВ МИНЕВ

3

Секретар

НЕВИН НЕДЖМЕДИНОВА АХМЕДОВА

4

Член

МИЛЕН ГЕОРГИЕВ СТАТЕВ

5

Член

ЕЛЕОНОРА МЛАДЕНОВА ПЕТРОВА

6

Член

ЙОРДАНКА ДИМОВА ИВАНОВА

7

Член

РОЗА АЛЕКСАНДРОВА РАДЕВА

 

С И К  203100153

гр. Силистра, ОУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ", ул. "Плевен" № 1


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

РЕНЕТА СТЕФКОВА ЙОРГОВА

2

Зам.-председател

ЕЛКА РУСЕВА ПЕТРОВА

3

Секретар

АНА ЦВЕТАНОВА СТОЙЧЕВА

4

Член

МАРИНКА КРЪСТЕВА ГЕОРГИЕВА

5

Член

ИВАНКА МИТКОВА ЖЕКОВА

6

Член

КРАСИМИРА БЕЛЕВА НЯГОЛОВА

7

Член

ЯНКА ДОЧЕВА ГЕНОВА

8

Член

КРАСИМИРА ГРОЗДЕВА ЗАНЕВА

9

Член

ИВЕЛИНА ТОДОРОВА ИВАНОВА

     
     
 

С И К  203100154

гр. Силистра, СГРАДАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ул. "Симеон Велики" № 16


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ВИОЛЕТА АТАНАСОВА ЙОРДАНОВА

2

Зам.-председател

ГЮЛЮСТУН МУСТАФА АБЕДИН

3

Секретар

НЕДКА ТОДОРОВА ХОТИНОВА

4

Член

СНЕЖИНА КАЛУШЕВА МИТАНОВА

5

Член

СВЕТЛА СТОЯНОВА ХРИСТОВА

6

Член

ИВАН ДАНАИЛОВ ПЕНЕВ

7

Член

ДИМИТЪР ИВАНОВ НЯГОЛОВ

8

Член

ЕЛИЗ ТИНДЖАРОВА ШАБАНОВА-ОСМАН

9

Член

КЕРАНКА РАДЕВА ТОДОРОВА

     
     
 

С И К  203100155

гр. Силистра, КЛУБ НА ИНВАЛИДА /ПОД БЛ.10/, ул. "Симеон Велики" № 10


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ЛИЛЯНА ВЪРБАНОВА БОРАНОВА

2

Зам.-председател

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА МИХАЙЛОВА

3

Секретар

ЙОРДАНКА МАРИНОВА ЛАКОВА

4

Член

АЛЕКСАНДРА ДАМЯНОВА НЕНОВА

5

Член

ДИМИТЪР МАРТИНОВ МАРИНОВ

6

Член

РАДОСТИНА ОГНЯНОВА ИВАНОВА

7

Член

РАДКА СТЕФАНОВА МАКСИМОВА

8

Член

ЮЛИЯ НЕШЕВА МИХАЙЛОВА

9

Член

ВЕЛИНА СТОЯНОВА МАРИНОВА

     
     
 

С И К  203100156

гр. Силистра, МБАЛ – Силистра, ул. „Петър Мутафчиев" № 80


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ЕМРАН СИНАНОВ ШАКИРОВ

2

Зам.-председател

МИХАЕЛА ПЛАМЕНОВА МАРИНОВА

3

Секретар

ДАНИЕЛА ПАВЛОВА ГОСПОДИНОВА

4

Член

РУМЯНА ИЛИЕВА АНДРЕЕВА

5

Член

ПЕТРАНКА ИЛИЕВА АНДРЕЕВА

6

Член

МУСТАФА ФИЛИПОВ МИХАЙЛОВ

7

Член

ВЕНЕЛИН ХРИСТОВ МАРИНОВ

     
     
 

С И К  203100157

гр. Силистра, ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА, ул. "Албена" № 5


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

НАДЕЖДА ДИМИТРОВА МАРИНОВА

2

Зам.-председател

ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ

3

Секретар

ДАРИНА РУМЕНОВА ЙОРДАНОВА

4

Член

ДОБРА СТОЯНОВА НИКОЛОВА

5

Член

ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ГЕБЕШЕВ

6

Член

МАРИЯНА СТОИЛОВА ЧОЛАКОВА

7

Член

ИВАН ТОДОРОВ БУЧКОВ

     
     
 

С И К  203100158

с. Айдемир, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА В КВ. "ДЕЛЕНКИ", ул. "Майски ден" № 1


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

СЛАВЯНКА СТЕФАНОВА ЗЛАТАРОВА

2

Зам.-председател

ЕЛИС СУНАЙ ИСМЕТ

3

Секретар

ИВЕЛИН НЕДЕВ МИТЕВ

4

Член

ПЕНКА ЙОРДАНОВА ЦАНКОВА

5

Член

ЙОРДАНКА ДИМОВА МАРИНОВА

6

Член

ВЕСКА ПАРАСКЕВОВА НЕЙКОВА

7

Член

АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

     
     
 

С И К  203100159

с. Айдемир, ОДЗ "МИР" - ДЕЛЕНКИ, вход Север, ул. "Сокол" № 6


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

НЕЛИ ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

2

Зам.-председател

КРИСТИЯНА РАДОСЛАВОВА КОЛЕВА

3

Секретар

ЕБАЗЕЛ КЯЗИМ АХМЕД

4

Член

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ НУЦОЛОВ

5

Член

ГАЛИНА СТАНЧЕВА ГЕЦОВА

6

Член

ИВАН ИВАЙЛОВ ИЛИЕВ

7

Член

ДИМИТЪР ВАЛЕНТИНОВ НИКОЛОВ

8

Член

ПЪРВОЛЕТА ВЪЛЧАНОВА ВЪЛЧАНОВА

9

Член

ПЛАМЕНА МАРКОВА МИТЕВА

     
     
 

С И К  203100160

с. Айдемир, ОДЗ "МИР" - ДЕЛЕНКИ Вход Север, фитнес зала, ул. "Сокол" №8


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ДАРИНА МАРИНОВА ЧЕНЕВА

2

Зам.-председател

МАРТИН ГЕОРГИЕВ МИЛАШКОВ

3

Секретар

ВИОЛЕТА НИКОЛОВА КАРПОВА

4

Член

МАРИЙКА АЛЕКСИЕВА СТЕФАНОВА

5

Член

СВЕТЛА МИХАЙЛОВА АЛЕКСАНДРОВА

6

Член

ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА

7

Член

МЕЛИХА ДУРАН САДЪК

8

Член

ТАТЯНА ВЕСКОВА НИКОЛОВА

9

Член

ПЛАМЕНА СТЕФАНОВА СТОЯНОВА

     
     
 

С И К  203100161

с. Айдемир, ОДЗ "МИР" - ДЕЛЕНКИ, вход Южен-2 /нова/, ул. "Сокол" № 6


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

СЛАВЯНКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

2

Зам.-председател

НИКОЛ ЛЕВАН МАЕР

3

Секретар

ПАВЛИН НЕДЕЛЧЕВ ПЕНЕВ

4

Член

МАРГАРИТА СТЕФАНОВА ИВАНОВА

5

Член

ТИХОМИР НЕДЕЛЧЕВ ИВАНОВ

6

Член

ИВЕЛИН ЕНЧЕВ СОТИРОВ

7

Член

ВИОЛЕТА ЦВЯТКОВА БЕЛЧЕВА

8

Член

КАЛОЯН ГЕОРГИЕВ ГАНЕВ

9

Член

ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА МИЛОШЕВА

     
     
 

С И К  203100162

с. Айдемир, ОДЗ "МИР"- ДЕЛЕНКИ, вход Южен - 2 /стара/, ул ."Сокол" № 6


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

СНЕЖА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

2

Зам.-председател

МИЛЕН ДРАГАНОВ СТАНКОВ

3

Секретар

ГАНКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА

4

Член

РУЖАНКА ПЕТРОВА ЗЛАТЕВА

5

Член

ПРЕСЛАВ ОГНЯНОВ ДЪРВАРОВ

6

Член

ВАДЕТ ФАИК АЛИ

7

Член

КРАСИМИРА ПЕТКОВА ПЕТКОВА

8

Член

БОРЯНА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА

9

Член

ДИАНА РУСЕВА МАРИНОВА

     
     
 

С И К  203100163

с. Айдемир, ОДЗ "МИР" -  ДЕЛЕНКИ, ВХОД СЕВЕР - ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН, ул."Сокол" № 6


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ

2

Зам.-председател

МАРИЯН ЕНЧЕВ БОРИСОВ

3

Секретар

НЕВЯНА САШЕВА ЙОРДАНОВА

4

Член

ДИМИТРИНКА НЕДЯЛКОВА СПИРИДОНОВА

5

Член

АТАНАС НИКОЛОВ АТАНАСОВ

6

Член

ХРИСТИАНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА

7

Член

СИЛВИЯ СИМЕОНОВА СОТИРОВА

8

Член

НИКОЛИНКА НИКОЛОВА МАРИНОВА

9

Член

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

     
     
 

С И К  203100164

с. Айдемир,  ОДЗ "МИР" - СЕВЕР /център/, ул "Преслав "№ 16


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ЙОРДАНКА СЛАВОВА МАНОВА

2

Зам.-председател

МАРИН ИВАНОВ МАРИНОВ

3

Секретар

ИВАНКА НИКОЛОВА ТОДОРОВА

4

Член

ПЕТРАНКА АНТОНОВА ДИМИТРОВА

5

Член

ВЕСЕЛИН ПАНЕВ ВАСИЛЕВ

6

Член

МАРИАНА ДИМОВА АНГЕЛОВА

7

Член

СЕВГИН НЕХАТ ОСМАН

8

Член

РОСИЦА ДИМОВА НИКОЛОВА

9

Член

МИТКО ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ

10

 

 

     
     
 

С И К  203100165

с. Айдемир, ОДЗ "МИР" - ЮГ /центъра, физкултурен салон /, ул. "Преслав" № 16


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

РОСИЦА ИЛИЕВА ОРМАНДЖИЕВА

2

Зам.-председател

ИГЛИКА СТЕФАНОВА ДРАГАНОВА

3

Секретар

САША ИВАНОВА ХРИСТОВА

4

Член

ЦОНКА ЙОРДАНОВА МИХАЛЕВА

5

Член

ПЕНКА НИКОЛОВА МИХОВА

6

Член

ЕЛИС НУРХАН НАСУФ

7

Член

ФИЛИЗ ВЕЙСАЛ СЮЛЕЙМАН

8

Член

ИВАЙЛО ИВАНОВ ИЛИЕВ

9

Член

САНТА-МАРИЯ ИВАНОВА НИКОЛОВА

     
     
 

С И К  203100166

с. Айдемир, БИВШЕ УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ", ул. "София" № 147


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

МАРИАНА ЙОРДАНОВА СТЕФАНОВА

2

Зам.-председател

ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ КАРАКОЛЕВ

3

Секретар

ДЕСИСЛАВА ИВЕЛИНОВА ТОДОРОВА

4

Член

ГЕРГАНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

5

Член

НЕЛКА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА

6

Член

МЕХМЕД ШЕНОЛ МЕХМЕД

7

Член

РОСИЦА ДИМИТРОВА ПЕНЕВА

     
     
 

С И К  203100167

с. Айдемир, КЛУБ В ТАТАРИЦА, ул. "Бендер" № 1


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ВИОЛЕТА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА

2

Зам.-председател

ДРАГАН СТАНКОВ ДРАГАНОВ

3

Секретар

ПЕТЯ ВАЛЕНТИНОВА ВАСИЛЕВА

4

Член

МИРОСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА ПЕТРОВА

5

Член

ДЖАНАН НЕЗАМЕДИН АЗИС

6

Член

ИВАН НЕНОВ ИВАНОВ

7

Член

БОРИС АНДРЕЕВ НИКИФОРОВ

     
 

С И К  203100168

с. Айдемир,  ДПЛФУ, ж.к. "Север" № 9, вх. А, ет. 1


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ВЕНИСЛАВА СТОЯНОВА ГЕЦОВА

2

Зам.-председател

ВИКТОРИЯ РАДОСЛАВОВА КОЛЕВА

3

Секретар

НЕДЕЛЧО МАРИНОВ МАРИНОВ

4

Член

ВАСИЛКА МАЛЧЕВА ЖЕКОВА

5

Член

ДАНИЕЛА ПЕТРОВА ПАНЕВА

6

Член

АДИНАН АЛИЕВ АЛИШЕВ

7

Член

АТАНАСКА ВЕЛЕВА ПЕНЕВА

     
     
 

С И К  203100169

с. БАБУК - КЛУБ НА ИНВАЛИДА И ПЕНСИОНЕРА, ул. "Дочо Михайлов" № 43


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

СИЛВИЯ ПЛАМЕНОВА КРУМОВА

2

Зам.-председател

МИХАИЛГИЕВ МИХАЙЛОВ

3

Секретар

ЕЛЕНА НИКОЛОВА РАДЕВА

4

Член

ХРИСТИНА МАРИНОВА ИВАНОВА

5

Член

ВАЛЕРИ ВАСИЛЕВ РУСЕВ

6

Член

РУСАНКА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА

7

Член

ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ

     
 

С И К  203100170

с. БОГОРОВО – ЧИТАЛИЩЕТО, ул ."Първа" № 21


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ЕЛЕНКА ТОДОРОВА МАРИНОВА

2

Зам.-председател

ПЛАМЕН АТАНАСОВ ПЕНЕВ

3

Секретар

АТАНАС СТОЙКОВ АТАНАСОВ

4

Член

ПЕТРАНКА ЙОРДАНОВА КИРЧЕВА

5

Член

ДИАНА ИВАНОВА КРЪСТЕВА

6

Член

СТОЯН СТОЯНОВ СТОЯНОВ

7

Член

ТОДОР ДИМОВ ДИМОВ

     
     
 

С И К  203100171

с. БРАДВАРИ - ОУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ", ул. "Н. П. Караджата" № 23 А


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

НЕВИН ШАКИР МЪСТЪК

2

Зам.-председател

ГАЛИНА РАДОСЛАВОВА ДИМОВА

3

Секретар

АЙШЕГЮЛ АЛИ САЛИ

4

Член

СВЕТЛАНА АСЕНОВА ИГНАТОВА

5

Член

ЛЕМАН ХАСАН ГАНИ

6

Член

СЕВИЯН АЛЕФТЕР МУХАРЕМ

7

Член

ЗЮХРЕ АЛИ АПТИ

8

Член

ИСМИГЮЛ МЕХМЕДОВА ЧЕРКЕЗОВА

9

Член

КРЕМЕНА МИНКОВА ВЪЛЧЕВА

     
     
 

С И К  203100172

с. БРАДВАРИ - ОУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ", ул."Н. П. Караджата" № 23 А


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

СЕВИНЧ НЕДЖАТИ МЕХМЕД

2

Зам.-председател

НИЛЯЙ СЕВГИН ФЕВЗИ

3

Секретар

МАРГАРИТА МАРИНОВА ЕНЕВА

4

Член

БЕЛГЮЗАР МЕХМЕД САЛИ

5

Член

ХАЛИЛ ВЕЛИ СЕЛИМАН

6

Член

АЙНУР ФЕРХАТ ХАЛИЛ

7

Член

ЯЛЧИН АХМЕД МЕХМЕД

8

Член

САЛИ АЛИ ГАНИ

9

Член

БЕХЧЕТ АКИФОВ ЧЕРКЕЗОВ

     
     
 

С И К  203100173

с. БЪЛГАРКА – ЧИТАЛИЩЕТО, ул. "Първа" № 44


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ГАНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА

2

Зам.-председател

МИЛЕН СЛАВЧЕВ САВОВ

3

Секретар

КАЛОЯН ЙОРДАНОВ МИХАЙЛОВ

4

Член

ИВАНКА ЖЕЛЕВА ПЕНЕВА

5

Член

ЦАНКА ПЕНЕВА ТАНЕВА

6

Член

МАРИЯ МЛАДЕНОВА АНГЕЛОВА

7

Член

СВЕТЛИН КОСЕВ ГЕШЕВ

     
     
 

С И К  203100174

с. ВЕТРЕН - КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, ул. "Здравец" № 2


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

НЕДЕЛЧО ИВАНОВ НЕДЕЛЧЕВ

2

Зам.-председател

ЛИЛЯНА ТОДОРОВА ТРЕНДАФИЛОВА

3

Секретар

АТАНАСКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

4

Член

ТИХОМИРА ИВАНОВА ПЕТРОВА

5

Член

АНДРЕЙ АНДОНОВ ДОБРЕВ

6

Член

СТЕФКА ДИМИТРОВА ДОНЧЕВА

7

Член

ВАЛЕНТИНА ПЕТКОВА ХРИСТОВА

     
     
 

С И К  203100175

с. ГЛАВАН - КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА , ул. "Пета" № 1


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ АЛЕКСИЕВ

2

Зам.-председател

АЛИ МУСТАФОВ ХАМДИЕВ

3

Секретар

ДИАНА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА

4

Член

ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА РУСЕВА

5

Член

МИЛКА ДИМОВА ДИНЕВА

6

Член

НЕДЯЛКА ЙОВЧЕВА ДИМОВА

7

Член

НЕДЕЛЧО ТОДОРОВ РАШКОВ

     
     
 

С И К  203100176

с. ЙОРДАНОВО – ЧИТАЛИЩЕТО, ул. "Първа" № 6 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

МУХАМЕД БАЙРЯМ ЯМУРЛА

2

Зам.-председател

ЕРДОВАН АЛИ АЛИ

3

Секретар

ЖЕЧКА МАРИНОВА ЙОРДАНОВА

4

Член

БАЙРЯМ АХМЕД АХМЕД

5

Член

ГЮЛТЕН ЮСЕИН ХАЛИЛ

6

Член

НЕДЖАТИ АЛИОСМАН МЕХМЕД

7

Член

АНГЕЛ ПЕТРОВ ЦАНЕВ

8

Член

ШЕНОЛ АЛИШЕВ ДЖЕМАЛИЕВ

9

Член

ЗЮМБЮЛ ГЮРСЕЛ ИСМАИЛОВА

     
     
 

С И К  203100177

с. Калипетрово, КЛУБ НА ИНВАЛИДА И ПЕНСИОНЕРА № 2 /ЦДГ/ по ул. "Ново Петрово" № 65


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ЖИВКА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА

2

Зам.-председател

ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ

3

Секретар

ИРЕНА КОСТАДИНОВА ВЛАДИМИРОВА

4

Член

ДЯНКА СТОЙЧЕВА ПЕТРОВА

5

Член

РАДКА ХАРАЛАМБИЕВА АПОСТОЛОВА

6

Член

МИТХАТ ЕРСИНОВ МУСТАФОВ

7

Член

ЮСДЖАН МУСТАФА КЯЗЪМ

8

Член

ЙОРДАНКА ЖЕЛЕВА ДОЙЧЕВА

9

Член

РУМЕН ДИМИТРОВ МАРИНОВ

     
     
 

С И К  203100178

с. Калипетрово, У-ще "Св.Св. Кирил и Методий", ул. "Нов живот" № 48


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА

2

Зам.-председател

СТЕФАН АНДОНОВ ГОСПОДИНОВ

3

Секретар

ПАВЛИНКА МАРИНОВА ВЕЛИКОВА

4

Член

ХРИСТИНА СТОЯНОВА ГРЪНЧАРОВА

5

Член

ИСКРА ДОБРОМИРОВА АНГЕЛОВА

6

Член

КАМЕЛИЯ РОСЕНОВА ПЕТРОВА

7

Член

ЛИЛЯНА ИВАНОВА ТРЕНДАФИЛОВА

8

Член

ХРИСТИНА ИВАНОВА СТЕФАНОВА

9

Член

МИЛЕН ВЪЛЧАНОВ НИКОЛОВ

     
 

С И К  203100179

с. Калипетрово, ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА", ул. "Рашко Блъсков" № 86


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ПАВЕЛ ИВАНОВ ПАВЛОВ

2

Зам.-председател

ПЕТЪР НИКОЛОВ ПЕТРОВ

3

Секретар

ЙОРДАНКА ЦОНЕВА ПЕТРОВА

4

Член

КУНА ЧАНЕВА ИВАНОВА

5

Член

ХРИСТО НИКОЛОВ ЯНАКИЕВ

6

Член

ЙОРДАН ВЕЛИКОВ ЕНЧЕВ

7

Член

ТОДОР СТАНКОВ ГЕБЕШЕВ

     
 

С И К  203100180

с. Калипетрово, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА № 1 /центъра/, ул. "Рашко Блъсков № 74


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

КРАСИМИРА ПЕТРОВА ХВЪРЧИЛОВА

2

Зам.-председател

СТОЯН ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ

3

Секретар

СТОЯН СТАНЧЕВ НЕДЕВ

4

Член

МИТАНКА МИХАЙЛОВА ХРИСТОВА

5

Член

МИЛЕНА СТАНКОВА НОНЧЕВА

6

Член

КАЛИНКА ИВАНОВА ИСКРЕВА

7

Член

АНА-МАРИЯ АСЕНОВА ИВАНОВА

8

Член

ГАНКА СТЕНЧЕВА РАШКОВА

9

Член

БОРЯНА СЛАВЯНОВА СТУДЕНТКОВА

     
     
 

С И К  203100181

с. Калипетрово,ПРАЗНО ПОМЕЩЕНИЕ Ул."Ново Петрово"№48


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ГАЛИНА МИНКОВА РАЙКОВА

2

Зам.-председател

СВЕТЛАНА ТОДОРОВА МИХНЕВА

3

Секретар

ТОДОР ИВАНОВ ПАВЛОВ

4

Член

ЕЛЕНКА ПЕТРОВА ЖЕКОВА

5

Член

ДЕТЕЛИНА КОЛЕВА БЕЛЕВА

6

Член

МИРОСЛАВ ПЛАМЕНОВ ГАЛЕВ

7

Член

ПРЕСЛАВ ПЕТКОВ ПЕТКОВ

8

Член

ВЕСЕЛКА РУМЕНОВА ЖЕКОВА

9

Член

АЛЕКСАНДЪР МИЛАНОВ СТУДЕНКОВ

     
 

С И К  203100182

с. Калипетрово, СТАДИОН "РАКОВСКИ", ул. "Нов живот" № 46  


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ЙОРДАН АТАНАСОВ ЦАВКОВ

2

Зам.-председател

ИВЕЛИНА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА

3

Секретар

ЙОРДАН СЪБЕВ СЪБЕВ

4

Член

СТОЯНКА МИХАЙЛОВА СТОЙЧЕВА

5

Член

СТЕФКА ЧАНЕВА БОГДАНОВА

6

Член

ДИМИТРИЧКА АТАНАСОВА КОЛЕВА

7

Член

ФЕВЗИ РЕДЖЕБ ИСМАИЛ

8

Член

СЕВДАЛИНА ГЕОРГИЕВА РУСЕВА

9

Член

НИКОЛАЙ РУМЕНОВ ЖЕКОВ

     
 

С И К  203100183

с.Казимир, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, ул. "Първа" № 68


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

АНЧО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

2

Зам.-председател

СТЕФКА РАДЕВА ГОСПОДИНОВА

3

Секретар

ВАНУШКА ТОДОРОВА ПЕТКОВА

4

Член

МИЛКО ИВАНОВ ИВАНОВ

5

Член

ПЕТРАНА НИКОЛОВА МИТЕВА

6

Член

РАДОСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ

7

Член

ТОДОР ДИМОВ ГОСПОДИНОВ

     
     
 

С И К  203100184

с. Ценович, ЧИТАЛИЩЕТО, ул. "Първа" № 19


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ДИАНА ХРИСТОВА МАРИНОВА

2

Зам.-председател

ГАЛИНА ДИМИТРОВА ВЕЛИКОВА

3

Секретар

АДРЕАНА ДРУМЕВА БАБЧЕВА-СТОЯНОВА

4

Член

КАЛЧО СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ

5

Член

ИВАНКА АТАНАСОВА КОЛЕВА

6

Член

РУМЯНА ПАВЛОВА ПЕТРОВА

7

Член

ДИМАНА РАДЕВА НЕДЕЛЧЕВА

     
 

С И К  203100185

с. Полковник Ламбриново, ЧИТАЛИЩЕТО, ул. "Първа" № 26


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

МАРИЯ МИХАЙЛОВА ЖЕЛЕВА

2

Зам.-председател

КОСТАДИНКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА

3

Секретар

ВЕЛИКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ

4

Член

СЕВДАЛИНА ТОДОРОВА ПЕНЕВА

5

Член

РУМЯНА ГЕОРГИЕВА НАЧЕВА

6

Член

СИЛВИЯ КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА

7

Член

АНЕТА ЖЕЛЯЗКОВА ДИМИТРОВА

     
     
 

С И К  203100186

с. Професор Иширково, ЧИТАЛИЩЕТО, ул."Георги Димитров" № 4


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ВИОЛЕТА ИВАНОВА ПЕТРОВА

2

Зам.-председател

БУРЧИН ГЮЛТЕКИН НЕЖДЕТ

3

Секретар

НЕЛИ НИКОВА НЕДЕВА

4

Член

АНЕЛИЯ КРЪСТЕВА ДИМИТРОВА

5

Член

ГЮНЕЛ ДГЕВДЕТОВА ГЕОРГИЕВА

6

Член

СТЕФКА ТРИФОНОВА ХРИСТОВА

7

Член

ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА КОЛЕВА

8

Член

ИВАН МИНЧЕВ ИЛИЕВ

9

Член

ПЛАМЕНА МАРКОВА МАРИНОВА

     
 

С И К  203100187

с.Професор Иширково, СТОЛ НА ЗК "НИВА-93", ул. "Георги Димитров" № 45


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ТЕОДОРА ИВАНОВА ЦАНКОВА

2

Зам.-председател

МАРИЯНА ИВАНОВА СЛАВОВА

3

Секретар

КРАСИМИР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

4

Член

ЕЛКА КРЪСТЕВА ВЕЛИКОВА

5

Член

ГЮЛДЕНИЗ НИЯЗИЕВА ЮСЕИН

6

Член

ДИМИТЪР СЛАВОВ СЛАВОВ

7

Член

МЮНЮЙРЯ МЕХМЕД АХМЕД-САИТ

8

Член

ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ ПЕТРОВ

9

Член

ЙОНКА ЕНЧЕВА КРЪСТЕВА

     
     
 

С И К  203100188

с. Поп Кралево, ЧИТАЛИЩЕТО, ул. "Първа" № 19


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ДАНИЕЛА ТОДОРОВА КОСТОВА

2

Зам.-председател

ПЕТЪР ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ

3

Секретар

МИРОСЛАВ ИВАНОВ МИНЧЕВ

4

Член

МАРИН ИВАНОВ ПАСКОВ

5

Член

СТОЯН ТОДОРОВ ЕНЕВ

6

Член

АТАНАС ПЕНЧЕВ ТОНЕВ

7

Член

ТАНЯ СТОЯНОВА КАРАИВАНОВА

 

 

 

С И К  203100189

с. Смилец, ЧИТАЛИЩЕТО, ул."Трета" № 69


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ПЕТЯ ВЕЛИКОВА ПЕТРОВА

2

Зам.-председател

НЕДЖАТ МЕХМЕД ДЖЕЛИЛ

3

Секретар

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

4

Член

ПЕТЪР СТОЯНОВ ЗЛАТЕВ

5

Член

НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ ПЕТКОВ

6

Член

ХАДЖЕР АЛИ САЛИ

7

Член

МАРИЙКА СТОЯНОВА КОСТАДИНОВА

     
     
 

С И К  203100190

с. Срацимир, СГРАДА на гражданска защита, ул. "Втора" № 1


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ГЕОРГИ ТОНЧЕВ ТОНЧЕВ

2

Зам.-председател

ДЕНИЦА ПЕТРОВА КЪНЕВА

3

Секретар

ВЕЛИКО НЕДКОВ ДИМИТРОВ

4

Член

НАДЕЖДА ИЛИЯНОВА НИКОЛОВА

5

Член

СТЕФКА ГЕОРГИЕВА ЛЕКОВА

6

Член

СНЕЖАНКА ГЕОРГИЕВА КАЛИНОВА

7

Член

ЙОРДАН ХРИСТОВ ДОЧЕВ

     
 

С И К  203100191

с.Сребърна, ЧИТАЛИЩЕТО, ул. "Дунав" № 30


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

ЕЛЕОНОРА ЕНЕВА ГЕОРГИЕВА

2

Зам.-председател

ТЕОДОРА ДЕЯНОВА ДОБРЕВА

3

Секретар

СТОЯНА МАРИНОВА ИЛИЕВА

4

Член

ИВЕЛИНА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

5

Член

МЕРТОЛ ДЖЕЛЯЛ ШУКРИ

6

Член

НЕВЯНА ДИМИТРОВА ЕНЧЕВА

7

Член

СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВА БОЕВА

     
     
 

С И К  203100192

с.Сърпово, ЧИТАЛИЩЕТО, ул. "Първа" № 30


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

РУМЯНА КОСТАДИНОВА АЛЕКСАНДРОВА

2

Зам.-председател

САБЯР БАХРИ ДЖЕЛИЛ

3

Секретар

МАРА АЛЕКСИЕВА ПЕНЕВА

4

Член

ДЕЯНА БОГДАНОВА ЕМАНОИЛОВА

5

Член

ВАНУШКА БОГДАНОВА ДИМИТРОВА

6

Член

ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ЖЕЛЕЗОВ

7

Член

СТОЯНКА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

 

 

 1. На назначените членове на СИК да бъдат издадени удостоверения, Образец № 26-НС от Изборните книжа, утвърдени с Решение №18-НС от 15.05.2021 г. на ЦИК.

 

Решението може да се обжалва в 3 /три/- дневен срок по реда на чл.73 от ИК пред Централна избирателна комисия.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Севда Мюмюн Хюсеин

* Публикувано на 11.06.2021 в 17:52 часа

Календар

Решения

 • № 47-НС / 18.06.2021

  относно: Образуване на Подвижни секционни избирателни комисии за община Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г.

 • № 46-НС / 18.06.2021

  относно: Промени в състава на секционни избирателни комисии в община Силистра, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 45-НС / 18.06.2021

  относно: Промени в състава на секционни избирателни комисии в община Алфатар, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

всички решения