Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 42-НС
Силистра, 15.06.2021

ОТНОСНО: Назначаване на секционни избирателни комисии в община Ситово област Силистра и утвърждаване на списъците с резервните членове, при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило e предложение от Кмета на община Ситово с вх. № 0053-НС/10.06.2021 г. на РИК - Силистра за поименния състав на секционни избирателни комисии, въз основа проведените на 03.06.2021 г. консултации на парламентарно представените партии и коалиции от партии за определяне състава и ръководствата на секционни избирателни комисии в община Ситово.

Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 03.06.2021 г.

Постигнато е съгласие между участниците в консултациите относно състава на секционните избирателни комисии в община Ситово.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4  и чл. 91 от Изборния кодекс, и във връзка с Решение № 124-НС от 26.05.2021 г.  на ЦИК, Районна избирателна комисия Силистра

Р Е Ш И: 

 1. НАЗНАЧАВА 13 /тринадесет/ секционни избирателни комисии в община Ситово както следва:

 

№ ПО

РЕД

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

 

ДЛЪЖНОСТ В

КОМИСИЯТА

1.

Радка Здравкова Карарадова

Председател

2.

Соня Атанасова Дончева

Зам. председател

3.

Диaна Тодорова Йорданова

Секретар

4.

Величка Тодорова Петрова

Член

5.

Леман Илхан Бейзат

Член

6.

Илина Даниелова Вълчева

Член

7.

Божана Калчева Дончева

Член

8.

Детелина Кръстева Иванова

Член

9.

Даниела Милчева Михайлова

Член

СИТОВО-203200601

 

 

 БОСНА- 203200602

№ ПО

РЕД

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

 

ДЛЪЖНОСТ В

КОМИСИЯТА

1.

Тезджан Али Осман

Председател

2.

Мелиса Кенан Шефкъ

Зам. председател

3.

Христина Георгиева Димитрова

Секретар

4.

Иван Стоянов Иванов

Член

5.

Кристина Георгиева Костова

Член

6.

Джейлян Бейхан Али

Член

7.

Севдие Реджебова Адемова

Член

 

ГАРВАН - 203200603

№ ПО

РЕД

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

 

ДЛЪЖНОСТ В

КОМИСИЯТА

1.

Татяна Иванова Неделчева

Председател

2.

Нела     Господинова Стоянова

Зам. председател

3.

Гинка Атанасова Макриева

Секретар

4.

Валентина Василева Костова

Член

5.

Седат Хасан Мустан

Член

6.

Грозданка Йорданова Бабаяшева

Член

7.

Здравко     Руменов     Йорданов

Член

 

ДОБРОТИЦА - 203200604

№ ПО

РЕД

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

 

ДЛЪЖНОСТ В

КОМИСИЯТА

1.

Нежля Рушидова Захариева

Председател

2.

Елизабета Билянова Йозалп

Зам. председател

3.

Елза Русева Йоргова

Секретар

4.

Есин Ибраим Мюсрефова

Член

5.

Димитър     Любомиров     Димитров 

Член

6.

Лиляна Василева Мавродинова

Член

7.

Евгени     Евгениев     Георгиев

Член

 

ИРНИК - 203200605

№ ПО

РЕД

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

 

ДЛЪЖНОСТ В

КОМИСИЯТА

1.

Марияна     Лъчезарова     Савова

Председател

2.

Пламен Йорданов Йорданов

Зам. председател

3.

Цветелинка Ангелова Добрева

Секретар

4.

Валерия Иринова Крумова

Член

5.

Веселин Миленов   Стоянов

Член

6.

Веска Михайлова Иванова

Член

7.

Сехер Азис Адем

Член

 

ИСКРА - 203200606

№ ПО

РЕД

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

 

ДЛЪЖНОСТ В

КОМИСИЯТА

1.

Шерафетин Февзи Исмаил

Председател

2.

Камен Маринов Дойчев

Зам. председател

3.

Владимир Теодоров Костов

Секретар

4.

Кремена     Борисова     Москова

Член

5.

Лиляна Стоянова Борисова

Член

6.

Метин Мехмед Мехмед

Член

7.

Елена Василева Костова

Член

8.

Валерия Петрова Пецова

Член

9.

Красимира Преславска Николова

Член

 

ИСКРА - 203200607

№ ПО

РЕД

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

 

ДЛЪЖНОСТ В

КОМИСИЯТА

1.

Мариана Петрова Панова

Председател

2.

Мелихат Рамаданова Юсеинова

Зам. председател

3.

Неллин Незир Адем

Секретар

4.

Георги Валентинов Гърдев

Член

5.

Марийка     Ченкова     Стоянова

Член

6.

Иванка Йорданова    Дончева

Член

7.

Мартин Борисов Маринов

Член

8.

Ана-Мария Атанасова Драгоева

Член

9.

Юлиян Миленов Чавдаров

Член

 

ИСКРА – 203200608

№ ПО

РЕД

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

 

ДЛЪЖНОСТ В

КОМИСИЯТА

1.

Ваня Йорданова Драгоева

Председател

2.

Стела Петрова Петрова

Зам. председател

3.

Гюлнар Заид Сюлейман

Секретар

4.

Венета     Петрова     Атанасова

Член

5.

Николай Ангелов Николов

Член

6.

Бенай Бейзат Кадир

Член

7.

Адил Реджебов Адилов

Член

8.

Емир Кенан Шефкъ

Член

9.

Кремена Атанасова Кирилова

Член

 

ЛЮБЕН - 203200609

№ ПО

РЕД

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

 

ДЛЪЖНОСТ В

КОМИСИЯТА

1.

Никола Йорданов Йорданов

Председател

2.

Сания Мустафа Юсуф

Зам. председател

3.

Дияна Красимирова Драгомирова

Секретар

4.

Гергана     Петрова     Георгиева

Член

5.

Десислава Любомирова Опрева

Член

6.

Стефан Василев Ташков

Член

7.

Севданур Неждет Мехмед

Член

8.

Неше Бейджет Мустафа

Член

9.

Джелихан Джихан Заид

Член

Н. ПОПИНА - 203200610

№ ПО

РЕД

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

 

ДЛЪЖНОСТ В

КОМИСИЯТА

1.

Василена Йорданова Йорданова

Председател

2.

Йовка     Иванова     Траянова

Зам. председател

3.

Теменужка Петрова Петрова-Русева

Секретар

4.

Снежана Радева Георгиева

Член

5.

Гюрсел Сабри Шериф

Член

6.

Нермин Наим Шукри

Член

7.

Невена Георгиева Атанасова

Член

 

ПОЛЯНА - 203200611

№ ПО

РЕД

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

 

ДЛЪЖНОСТ В

КОМИСИЯТА

1.

Красимира Георгиева Калинова

Председател

2.

Костадинка Тончева Костадинова

Зам. председател

 

3.

 

Яница     Калоянова     Костадинова

 

Секретар

4.

Айлин Наил Ибрям

Член

5.

Димитър Великов Гицов

Член

6.

Ива Теодорова Николова

Член

7.

Инна Петрова Илиева

Член

 

ПОПИНА - 203200612

№ ПО

РЕД

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

 

ДЛЪЖНОСТ В

КОМИСИЯТА

1.

Диана     Йорданова     Йовчева

Председател

2.

Юлка Димитрова Върбанова

Зам. председател

3.

Силвия Димитрова Балканджиева 

Секретар

4.

Джанер Джевдетов Неждетов

Член

5.

Йордан Ангелов Йорданов

Член

6.

Веселин Димитров Джоджев

Член

 

7.

 

Людмила Вескова Иванова

 

Член

 

СЛАТИНА - 203200613

№ ПО

РЕД

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

 

ДЛЪЖНОСТ В

КОМИСИЯТА

1.

Елина Тодорова Тодорова

Председател

2.

Атанаска Йовчева Ченева

Зам. председател

3.

Николета     Стоянова     Иванова

Секретар

4.

Ремзие Мемишева Абтула

Член

5.

Росен Стефанов Иванов

Член

6.

Лилия     Веселинова     Колева

Член

7.

Николета Николаева Иванова

Член

 

 

 

 1. Утвърждава списък с резервни членове за СИК и ПСИК, както следва:

№ ПО

РЕД

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ,  ФАМИЛИЯ

 

ПАРТИЯ

1.

Анна Иванова Писарева- Костова

ИТН

2.

Ивелина Здравкова Костадинова

ИТН

3.

Петя Кирилова Енева

ИТН

4.

Сертан Еролов Бошнаков

ИТН

5.

Сема Ремзиева Наим

ДПС

6.

Ерхат Екрем Мустафа

ДПС

7.

Айгюл Халил Мустафа

ДПС

8.

Севия Назми Мехмед

ДПС

9.

Мелин Мехмед Мехмед

ДПС

10.

Гюнел Гюнайдън Адем

ДПС

11.

Назирел Метин Кадир

ДПС

12.

Садък Мюмюн Шериф

ДПС

13.

Ферхат Екрем Мустафа

ДПС

14.

Инджигюл Реджеб Узун

ДПС

15.

Шенгюл Февзи Адем

ДПС

 

 

 1. На назначените членове на СИК да бъдат издадени удостоверения, Образец № 26-НС от Изборните книжа, утвърдени с Решение №18-НС от 15.05.2021 г. на ЦИК.

 

Решението може да се обжалва в 3 /три/- дневен срок по реда на чл.73 от ИК пред Централна избирателна комисия.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Севда Мюмюн Хюсеин

* Публикувано на 15.06.2021 в 19:20 часа

Календар

Решения

 • № 199-НС / 11.07.2021

  относно: Нарушение в СИК 200100206 в с.Васил Левски, община Алфатар

 • № 198-НС / 11.07.2021

  относно: Постъпил сигнал вх. № 290/ 11.07.2021 г. относно неправомерни действия на членове на РИК в СИК №153 от община Силистра

 • № 197-НС / 11.07.2021

  относно: Постъпила жалба вх. № 268/11.07.2021 г. относно нарушение в СИК 200100211 в община Алфатар

всички решения