Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 43-НС
Силистра, 15.06.2021

ОТНОСНО: Назначаване на секционни избирателни комисии в община Дулово за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г. в 20 избирателен район – Силистренски

В Районна избирателна комисия Силистра е постъпило писмо с вх. № 0043/ 08.06.2021 год. от кмета на община Дулово, към което са приложени документи за назначаване на СИК на територията на община Дулово.

От приложения Протокол от 04.06.2021 г. е видно че при проведените при кмета на община Дулово консултациите не е постигнато съгласи , поради което назначаването на секционните комисии следва да бъде извършено по реда на чл.91, ал.12 от ИК, по предложенията на партиите.

Пристъпвайки към разглеждане на предложенията на партиите и коалициите за поименен състав на секционните комисии, както и за предложенията на партиите за разпределение на длъжностите в комисията, РИК Силистра констатира следното:

Предложенията на участниците в консултациите съдържат необходимата информация, представени са и списъци на резервните членове.

Ето защо РИК - Силистра извърши разпределение на местата в ръководния и членския състав, съобразно разпределения общ брой на местата в секционните избирателни комисии между партиите и коалициите на територията на община Дулово по Методическите указания, Приложение №1 към Решение №124-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК.

 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4  и чл. 91 от Изборния кодекс, и във връзка с Решение № 124-НС от 26.05.2021 г.  на ЦИК, Районна избирателна комисия Силистра

РЕШИ:

 

 1. НАЗНАЧАВА 42 секционни избирателни комисии в община Дулово, както следва:
 

С И К  201000401

гр. Дулово, ул. "Александър Стамболийски" № 20, ЦДГ № 1


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Мюмюне Хамилова Ферхадова

2

Зам.-председател

Желка Петрова Неделчева

3

Секретар

Деница Георгиева Чакърова

4

Член

Богдана Иванова Станева

5

Член

Величка Танкова Пехливанова

6

Член

Десислава Сашкова Огнянова

7

Член

Радка Цветкова Русева

8

Член

Весиле Ведат Халил

9

Член

Добринка Димитрова Никова

     
     
 

С И К  201000402

гр. Дулово, ул. "Васил Левски" № 17, ОУ "Христо Смирненски"


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Нели Иванова Добрева

2

Зам.-председател

Станю Станчев Христов

3

Секретар

Ирина Златева Неделчева

4

Член

Марина Неделчева Тодорова

5

Член

Бейтула Сейфи Мехмед

6

Член

Елена Руменова Трендафилова - Бибитва

7

Член

Анеса Иванова Ботева - Георгиева

     
     
     
     
 

С И К  201000403

гр. Дулово, ул. "Васил Левски" № 17, ОУ "Христо Смирненски"


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Анелия Атанасова Христова

2

Зам.-председател

Станка Йорданова Илиева

3

Секретар

Пламен Иванов Славов

4

Член

Теменужка Тодорова Великова

5

Член

Румяна Димитрова Христова

6

Член

Ваня Стоянова Неделчева

7

Член

Ахмед Мустафа Байрам

8

Член

Валентина Димитрова Кунева

9

Член

Румен Неделчев Колев

     
     
     
 

С И К  201000404

гр. Дулово, ул. "Васил Левски" № 19, Читалище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Силивия Огнянова Ангелова

2

Зам.-председател

Тодорка Георгиева Стоянова

3

Секретар

Милена Генчева Колева

4

Член

Галина Димитрова Георгиева

5

Член

Илхан Азис Думанджъ

6

Член

Ивелина Веселинова Кънева

7

Член

Саффет Шакироваа Александрова

8

Член

Билхан Ахмед Алиш

9

Член

Неделчо Кирчев Станчев

     
     
     
 

С И К  201000405

гр. Дулово, ул. "Кирил и Методий" № 3, СОУ "Васил Левски"


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Росалина Минкова Панева -Славова

2

Зам.-председател

Недка Стоянова Николова

3

Секретар

Мариела Милкова Дачева

4

Член

Костадинка Костова Хрестова

5

Член

Недялка Борисова Александрова

6

Член

Снежанка Тодорова Тодорова

7

Член

Халил Салим Мехмед

8

Член

Димитричка Тодорова Крумова

9

Член

Неделчо Кирчев Станчева

     
     
     
 

С И К  201000406

гр. Дулово, ул. "Арда" № 10, ЦДГ № 5


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Ердинич Неждет Рушид

2

Зам.-председател

Румяна Желева Калева

3

Секретар

Дочка Матева Колева

4

Член

Росица Велева Петрова

5

Член

Недялка Крумова Николова

6

Член

Денка Костадинова Василева

7

Член

Керанка Мирева Чакърова

8

Член

Айлин Джевдет Молла

9

Член

Камелия Иванова Стефанова

     
     
     
     
 

С И К  201000407

гр. Дулово, ул." Св.св.Кирил и Методий" №11,НСУ( бивше ученическо общежитие)


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Костадинка Николова Димитрова

2

Зам.-председател

Валентина Костадинова Великова

3

Секретар

Марийка Богданова Минкова

4

Член

Александра Светлинова Лечева-Ангелова

5

Член

Василка Димитрова Димитрова

6

Член

Елис Люфти Осман

7

Член

Минка Илиева Грънчева

8

Член

Румяна Димитрова Стефанова

9

Член

Елена Станева Христова

10

 

 

11

 

 

     
     
     
 

С И К  201000408

гр. Дулово, ул. "Шуменско шосе" № 120 А, Пенсионерски клуб


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Веселин Асенов Маринов

2

Зам.-председател

Миглена Костова Иванова

3

Секретар

Фатме Бейхан Рушид

4

Член

Айхан Сами Муса

5

Член

Ива Енчева Енчева

6

Член

Денка Иванова Великова

7

Член

Гюлшен Олчай Риза

8

Член

Красимир Петров Крумов

9

Член

Емрах Рейхан Фаик

10

Член

 
     
     
     
     
     
 

С И К  201000409

с. Черник, ул. "Шести май" № 49, ЦДГ


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Серихан Сейхан Сюлейман

2

Зам.-председател

Стефка Атанасова Кунева

3

Секретар

Ширин Шефкет Бейти

4

Член

Севгюл Исмаил Юсеин

5

Член

Гюлхан Мехмед Хамид

6

Член

Фатме Юсеин Сефер

7

Член

Росица Стефанова Вълчева

8

Член

Анифе Юсуф Ахмед

9

Член

Султан Юксел Ангелова

     
     
     
     
 

С И К  201000410

с. Черник, ул. "Еделвайс" № 2, Читалище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Алпер Джевдет Какач

2

Зам.-председател

Атанаска Николова Лазарова

3

Секретар

Хаят Сали Садък

4

Член

Ибрахим Демир Муртаза

5

Член

Айбен Алибрам Муса

6

Член

Айтен Мустафа Мустафа

7

Член

Марина Иванова Маринова

8

Член

Мергюл Мехмед Рамис

9

Член

ЖулденСебайдън Араплъ

     
     
     
     
 

С И К  201000411

с. Черник, ул. "Детелина" № 23, ОУ "Св. св. Кирил и Методий"


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Веселина Атанасова Бойчева

2

Зам.-председател

Бюрхан Хасан Шефкет

3

Секретар

Ахмед Али Ахмед

4

Член

Айбениз Мехмедова Араплъ

5

Член

Донка Атанасова Пенева

6

Член

Фатме Нури Байрам

7

Член

Петко Райнов петков

8

Член

Мустафа Ахмед Мустафа

9

Член

Джелил Али Джелил

     
     
     
 

С И К  201000412

гр. Дулово, ул. "Розова долина" № 37, МБАЛ ЕООД


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Габриела Пламенова Хрестова

2

Зам.-председател

Цветелин Антонов Димитров

3

Секретар

Мария Русева Стоянова

4

Член

Светлана Маркова Маринова

5

Член

Светозар Колев Райнов

6

Член

Грета Живкова Стоянова

7

Член

Нурсен Ебадула Думанджъ

     
     
     
     
     
 

С И К  201000413

с. Водно, ул. "Първа" № 36, Читалище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Хайредин Вайдин Мехмед

2

Зам.-председател

Димитър Славов Желязков

3

Секретар

Митат Исмаил Кючюк

4

Член

Гюлсевим Ахмед Тефик

5

Член

Гюнер Хайредин Мехмед

6

Член

Ешер Сали Али

7

Член

Мехти Февзи Селим

8

Член

Антония Вилхемова Желева

9

Член

Кадирие Мурад Шабан

     
     
     
     
 

С И К  201000414

с. Черковна, ул. "Седма" №29, Кметство


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Стоян Илиев Михайлов

2

Зам.-председател

Тодор Ангелов Димитров

3

Секретар

Динчер Муртаза Адил

4

Член

Шенол Хюсмен Ремзи

5

Член

Бирхан Бирджан Ремзи

6

Член

Мария Кънева Колева

7

Член

Митхат Мудин Аптула

8

Член

Йовка Вълчева Тодорова

9

Член

Ойя Акшън Сюлейман

     
     
     
     
     
 

С И К  201000415

с. Грънчарово, ул. "Първа" № 53, Читалище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Ангел Господинов Ангелов

2

Зам.-председател

Мария Тодорова Ангелова

3

Секретар

Леман Ахмед Ибрям

4

Член

Ралица Йорданова Караславова

5

Член

Александър Велев Антонов

6

Член

Сехер Ерол Али

7

Член

Коста Тодоров Костов

     
     
     
     
 

С И К  201000416

с. Прохлада, ул. "Първа" №23, Кметство


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Пламен Христов Павлов

2

Зам.-председател

Недко Петров Петров

3

Секретар

Росен Веселинов Серафимов

4

Член

Вежди Вадет Амед

5

Член

Иван Борисов Койчев

6

Член

Димитър Асенов Демиров

7

Член

Аспарух Любчев Цветков

     
     
     
     
     
 

С И К  201000417

с. Златоклас, ул. "Първа" № 29, Кметство


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Тамер Назиф Осман

2

Зам.-председател

Севдим Ариф Мустафа

3

Секретар

Айгюл Дургут Ахмед

4

Член

Ридван Кямил Адил

5

Член

Севиляй Билгин Мюмюн

6

Член

Нурджихан Салюш Али

7

Член

Пантелей Тодоров Димов

8

Член

Изел Гюнай Халил

9

Член

Джейлат Бехат Феим

     
     
     
     
 

С И К  201000418

с. Колобър, ул. "Първа" № 45, Читалище - Заседателна зала


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Тюркеш Шинаси Мехмед

2

Зам.-председател

Милена Георгиева Василева

3

Секретар

Нежля Рамадан Аптула

4

Член

Неджибе Исмет Мехмед

5

Член

Енгин Рахми Мустафа

6

Член

Минка Костадинова Дечева

7

Член

Гюлтен Рушид Юсуф

8

Член

Гергана Найденова Стойчева

9

Член

Ревасие Махмуд Димитрова

     
     
     
     
     
 

С И К  201000419

с. Межден, ул. "Стефан Караджа" № 1, Читалище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Митко Тодоров Димитров

2

Зам.-председател

Димитричка Иванова Денева

3

Секретар

Гинка Василева Димитрова

4

Член

Мима Михайлова Желева

5

Член

Милена Господинова Иванова

6

Член

Ивайло Боянов Иванов

7

Член

Венета Кирилова Минкова

8

Член

Мюбера Юсеин Назиф

9

Член

Димитър Георгиев Пехливански

10

 

 

     
     
     
 

С И К  201000420

с. Върбино, ул. "Първа" № 2, Читалище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Димитър Петров Димитров

2

Зам.-председател

Полина Веселинова Христова

3

Секретар

Снежанка Георгиева Атанасова

4

Член

Стефан Стойчев Стефанов

5

Член

Антоанета Кунчева Тодорова

6

Член

Севгюл Ремзи Хамза

7

Член

Димитър Георгиев Пехливанов

     
     
     
     
     
 

С И К  201000421

с. Полковник Таслаково, ул. "Първа" № 30, Читалище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Генчай Рафик Люфти

2

Зам.-председател

Ресми Рамис Осман

3

Секретар

Нуртен Мехмед Мустафа

4

Член

Мехтаб Мухсин Мухсин

5

Член

Светла Йорданова Янева

6

Член

Сибел Нури Мехмед

7

Член

Елизабета Иванова Минкова

8

Член

Шабан Изет Айналъ

9

Член

Иван Стоянов Тотев

     
     
     
     
 

С И К  201000422

с. Козяк, ул. "Първа" № 35, Кметство - Пенсионерски клуб


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Здравка Николаева Димитрова

2

Зам.-председател

Добрин Бориславов Митев

3

Секретар

Ивелина Добрева Добрева

4

Член

Димитър Павлов Иванов

5

Член

Веселина Станева Станева

6

Член

Еленка Димитрова Георгиева

7

Член

Петър Димитров Петров

     
     
     
     
     
 

С И К  201000423

с. Поройно, ул. "Втора" № 31, Ритуална зала


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Нежля Неджмидин Ахмед

2

Зам.-председател

Гюлсевер Ахмед Расим

3

Секретар

Гюлджихан Салим Сали

4

Член

Тезгюл Неджат Хаккъ

5

Член

Сейфи Февзи Али

6

Член

Дуйгу Ерхан Ахмед

7

Член

Зюбрут Сюлейман Мансър - Акиф

8

Член

Данка Денева Златева

9

Член

Валентин Борисов Димитров

     
     
     
     
 

С И К  201000424

с. Раздел, ул. "Първа" № 9, Кметство - Пенсионерски клуб


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Нуртен Матем Мустафа

2

Зам.-председател

Евдоким Гергов Спасов

3

Секретар

Нихат Неджмидин Нури

4

Член

Афет Ерол Осман

5

Член

Рейхан Зюлкерим Ефраим

6

Член

Нурсел Вейс Халид

7

Член

Ангел Андонов Алгелов

8

Член

Невзад Февзи Хюсеин

9

Член

Фиген Ружди Сали

     
     
     
     
     
 

С И К  201000425

с. Секулово, ул. "Златен клас" № 1, Читалище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Магдалена Маринова Иванова

2

Зам.-председател

Зорница Георгиева Георгиева

3

Секретар

Георги Евдокимов Спасов

4

Член

Ариф Али Ариф

5

Член

Венцислав Маринов Радев

6

Член

Стоян Димитров Александров

7

Член

Мехмедемин Мехмед Халил

8

Член

Сейхан Ахмед Халим

9

Член

Валентин Петров Нейков

     
     
     
 

С И К  201000426

с. Скала, ул. "Трета" № 8, Читалище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Гинка Димитрова Петрова

2

Зам.-председател

Венета Драганова Марчева

3

Секретар

Али Метин Ибиш

4

Член

Васил Иванов Митев

5

Член

Ганка Минкова Лазорова

6

Член

Елена Маринова Пенева

7

Член

Мистюре Юсеим Гюнгьор

     
     
     
     
     
 

С И К  201000427

с. Чернолик, ул. "Кирил и Методий" № 3, ОУ "Д-р Петър Берон"


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Зеррин Аптула Ахмед

2

Зам.-председател

Джейлян Мустафа Хасан

3

Секретар

Илхан Мустафов Салимов

4

Член

Али Мехмед Али

5

Член

Айгюл Христова Идает

6

Член

Бидржан Ибрахим Аптулла

7

Член

Христофор Костоф Куртев

8

Член

Фифа Янакиева Арабаджиева

9

Член

Андрей Илиев Андреев

     
     
     
     
 

С И К  201000428

с. Чернолик, ул. "Победа" № 16 А, Пенсионерски клуб


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Йовка Няголова Андреева

2

Зам.-председател

Светлозар Маринов Златев

3

Секретар

Аптула Мехмед Аптула

4

Член

Нуртен Бейтулова Галибова

5

Член

Джейлян Мустафа Хасан

6

Член

Тодор Илиев Неделчев

7

Член

Зюхре Закир Шабанова

8

Член

Фетие Юнсел Билял

9

Член

Йовка Няголова Андреева

     
     
     
     
     
 

С И К  201000429

с. Правда, ул. "Централна" № 24, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Самет Мюмюн Мангър

2

Зам.-председател

Мелиха Халил Ахмед

3

Секретар

Насуф Ремзи Даил

4

Член

Мехмед Йълмаз Голеш

5

Член

Ерол Мухсин Ахмед

6

Член

Джанан Шенол Исмаил

7

Член

Панчо Стоилов Неделчев

8

Член

Кадер Айдън Мемиш

9

Член

Гюлбер Али Зекерие

     
     
     
     
 

С И К  201000430

с. Правда, ул. "Централна" № 23, Пенсионерски клуб


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Гюрсел Адил Сали

2

Зам.-председател

Алчай Амед Ефраим

3

Секретар

Зеннун Расим Кьосе

4

Член

Азис Неджат Азис

5

Член

Йозджан Джавит Дауд

6

Член

Седат Джевдет Кадир

7

Член

Гюнай Ахмел Галиб

8

Член

Фатме Мюмюн Хабил

9

Член

Руси Петров Петров

10

 

 

11

 

 

     
     
     
     
     
 

С И К  201000431

с. Яребица,  ул. "Първа" № 37, Пенсионерски клуб


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Бейсер Рафи Кър

2

Зам.-председател

Гюрсел Дурмазов Равалиев

3

Секретар

Халил Халим Халил

4

Член

Виждан Руфи Акиф

5

Член

Нуран Бейсин Расим

6

Член

Севинч Бейхат Топал

7

Член

Ренгинар Салим Ходжолу

8

Член

Айнур Алиева Кара

9

Член

Бюрхан Рафи Мехмед

10

 

 

     
     
     
     
 

С И К  201000432

с. Яребица,  ул. "Първа" № 35, Ритуална зала


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Белинг Мехмед Кара

2

Зам.-председател

Денис Шерафедтин Ашъм

3

Секретар

Бейсим Исмаил Ходжаолу

4

Член

Семра Али Руфи

5

Член

Гьонюл Сали Молла

6

Член

Мустафа Исмаил Пехливан

7

Член

Елиф Адем Халил

8

Член

Динчер Назми Емрула

9

Член

Атанас Крумов Дамянов

10

 

 

11

 

 
     
     
     
     
     
 

С И К  201000433

с. Руйно,  ул. "Първа" № 5, Пенсионерски клуб


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Стоян Илиев Михайлов

2

Зам.-председател

Сезер Сейхан Рахим

3

Секретар

Нурбин Нурхан Мухарем

4

Член

Алкин Ергюн Осман

5

Член

Онур Хаятин Юсуф

6

Член

Анел Рушен Ърфан

7

Член

Гинка Иванова Григорова

8

Член

Сехер Неджати Юсуф

9

Член

Исмаил Зейнел Рашид

10

 

 

     
     
     
     
 

С И К  201000434

с. Долец, ул. "Първа" № 47, Пенсионерски клуб


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Фидес Мехмедова Сали

2

Зам.-председател

Йордан Антонов Антонов

3

Секретар

Николинка Димитрова Стоянова

4

Член

Шюкри Ружди Бейти

5

Член

Айнур Мюмюн Ахмед

6

Член

Фатме Вели Сюлеиман

7

Член

Гюлсемер Неджати Кямил

     
     
     
 

С И К  201000435

с. Боил,  ул. "Първа" № 37, ОУ "Й. Йовков"


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Мехлибан Зекерие Аптула

2

Зам.-председател

Севджан Незир Мустафа

3

Секретар

Юмит Тахир Нури

4

Член

Сейфи Февзи Бедри

5

Член

Синай Басри Салим

6

Член

Сонгюл Бейсим Ахмедова

7

Член

Бирсен Севгин Мустафа

8

Член

Хъкмет Изет Ибрям

9

Член

Йорданка Драгнева Тодорова

     
     
     
     
 

С И К  201000436

с. Орешене, ул. "Първа" № 51, Кметство


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Пенка Димитрова Димитрова

2

Зам.-председател

Елена Борисова Димитрова

3

Секретар

Нурселин Нермин Селяйдин

4

Член

Наил Халил Хюсеин

5

Член

Фатме Сюлейман Кязим

6

Член

Назми Неджет Исмаил

7

Член

Денис Неджат Реджеб

     
     
     
     
 

С И К  201000437

с. Паисиево, ул. "Независимост" № 88А, Пенсионерски клуб


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Ашкън Дилявер Исмаил

2

Зам.-председател

Куна Йорданова Ганчева

3

Секретар

Айтен Ахмед Кадир

4

Член

Хасан Кямил Али

5

Член

Алкин Айхан Кадир

6

Член

Славка Пенева Андреева

7

Член

Амет Бекир Амет

8

Член

Денис Неджат Реджеб

9

Член

Нурай Халибрям Сали

     
     
     
     
 

С И К  201000438

с. Окорш, ул. "Н.Петков" № 32 , Читалище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Теодора Йорданова Антонова-Карабогданова

2

Зам.-председател

Кевсел Алиева Фейзула

3

Секретар

Милена Иванова Петрова

0

Член

Гюлбеяз Неджати Юсеин

5

Член

Сейде Сали Хюсеин

6

Член

Дарина Петрова Батанова

7

Член

Светла Стефанова Димитрова

8

Член

Медиха Джевдет Яшар

9

Член

Снежи Илчева Георгиева

     
     
     
     
     
 

С И К  201000439

с. Окорш, ул. "Н.Петков" № 49, ЦДГ


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Илдъз Рамадан Мурат

2

Зам.-председател

Снежана Атанасова Георгиева

3

Секретар

Калинка Маринова Йорданова

4

Член

Нуртен Фаим Али

5

Член

Селджан Реджеб Шабан

6

Член

Илка Добрева Гайдарова

7

Член

Маргарита Пейкова Христова

8

Член

Селяйтин Емин Аптиш

9

Член

Дарина Петрова Батанова

     
     
     
     
 

С И К  201000440

с. Вокил, ул. "Витоша" № 63, ОУ "Алеко Константинов"


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Тодор Колев Тодоров

2

Зам.-председател

Светослава Стоянова Стоянова

3

Секретар

Айсел Юмер Феим

4

Член

Реджеб Хюсеин Реджеб

5

Член

Шермин Неджими Мехмед

6

Член

Георги Йорданов Георгиев

7

Член

Зейнеб Мехмед Ехлиман

8

Член

Хюсния Садък Тахир

9

Член

Рейхан Бейхан Рафи

     
     
     
     
     
 

С И К  201000441

с. Вокил, ул. "Витоша" № 65, ЦДГ


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Дочка Колева Матева

2

Зам.-председател

Иванка Драганова Антонова

3

Секретар

Ваня Чавдарова Йовчева

4

Член

Пакизе Юзеир Рафи

5

Член

Ахмет Мехмед Неджет

6

Член

Неше Рафи Реджеб

7

Член

Суна Шенсез Али -Неджати

8

Член

Тезгюл Мустафа Али

9

Член

Гергина Желева Недева

     
     
     
     
 

С И К  201000442

с. Овен, ул. "Първа" № 4, Пенсионерски клуб


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Вълчо Костадинов Николов

2

Зам.-председател

Гюрсел Бейзат Мехмед

3

Секретар

Емир Расим Осман

4

Член

Цветан Ифанов Копринджийски

5

Член

Алкин Ертан Хайредин

6

Член

Севдалин Ангелов Иванов

7

Член

Драгомир Данчев Минчев

8

Член

Нургюл Гюнайдън Заид

9

Член

Севим Исмет Мустафа

 

 

 1. Приема списък с резервни членове както следва:

 

 

 

 

 

 

        Име, презиме, фамилия

                       Полит.                     партия или коалиция

 

1

Джихатин Джевдет Етем

ПП ГЕРБ

2

Красимира Светлева Стоянова

ПП ГЕРБ

3

Марчел Жираир Сакаляк

ПП ГЕРБ

4

Мариана Алексиева Иванова

ПП ГЕРБ

5

Ана Петрова Батанова

ПП ГЕРБ

6

Енчо Петров Енчев

ПП ГЕРБ

7

Еркан Мюмюн Меджит

ПП ГЕРБ

8

Таня Енчева Енчева

ПП ГЕРБ

9

Денка Бойкова Тодорова

ПП ГЕРБ

10

Ивелина Желева Крумова

ПП ГЕРБ

11

Неделчо Илиев Господинов

ПП ГЕРБ

12

Евелена Йорданова Димитрова

ПП ГЕРБ

13

Детелина Гинева Янакиева

ПП ГЕРБ

14

Бончо Костадинов Ангелов

ПП ГЕРБ

15

Даринка Кирилова Михайлова

ПП ГЕРБ

16

Шелдихан Алиосман Хамит

ПП ГЕРБ

17

Елена Желязкова Неделчева

ПП ГЕРБ

18

Росица Колева Енчева

ПП ГЕРБ

19

Величка Цанкова Кралева

ПП ГЕРБ

20

Антоанета Кунчева Петрова

ПП ГЕРБ

21

Шабан Изет Айналъ

ПП ГЕРБ

22

Иван Стоянов Тотев

ПП ГЕРБ

23

Елена Тодорова Неделчева

ПП ГЕРБ

24

Бейнур Бейтулов Галибов

ПП ГЕРБ

25

Денка Иванова Великова

ПП ГЕРБ

26

Станислава Пламенова Йорданова

ПП ГЕРБ

27

Анелия Атанасова Христова

ПП ГЕРБ

28

Анка Станчева Стоянова

ПП ГЕРБ

29

Алкин  Айдън  Мехмед

ПП ГЕРБ

30

Пенка Тодорова Тотева

ПП ГЕРБ

31

Марийка Колева Георгиева

ПП ГЕРБ

32

Баяр Хамид Алиш

ПП ГЕРБ

33

Ерсин Сали Шабан

ПП ГЕРБ

34

Маринка Пенева Раданова

ПП ГЕРБ

35

Бурджан Динчер Мустафа

ПП ГЕРБ

36

Анита Веселинова Кирова

ПП ГЕРБ

37

Олчай Дилявер Ахмед

ПП ГЕРБ

38

Христо Генов Стефанов

ПП ГЕРБ

39

Руси Стефанов Щерев

ПП ГЕРБ

40

Гюнай Хасиб Юмер

ПП ГЕРБ

41

Диляван Иванова Димитрова

ПП ГЕРБ

42

Ерол Осман Расим

ПП ГЕРБ

43

Иван Йорданов Петров

ПП ГЕРБ

         

 

 1. На назначените членове на СИК да бъдат издадени удостоверения, Образец № 26-НС от Изборните книжа, утвърдени с Решение №18-НС от 15.05.2021 г. на ЦИК.

 

Решението може да се обжалва в 3 /три/- дневен срок по реда на чл.73 от ИК пред Централна избирателна комисия.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Севда Мюмюн Хюсеин

* Публикувано на 15.06.2021 в 19:22 часа

Календар

Решения

 • № 199-НС / 11.07.2021

  относно: Нарушение в СИК 200100206 в с.Васил Левски, община Алфатар

 • № 198-НС / 11.07.2021

  относно: Постъпил сигнал вх. № 290/ 11.07.2021 г. относно неправомерни действия на членове на РИК в СИК №153 от община Силистра

 • № 197-НС / 11.07.2021

  относно: Постъпила жалба вх. № 268/11.07.2021 г. относно нарушение в СИК 200100211 в община Алфатар

всички решения