15.02.2023

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 16.02.2023 г. от 12,30 часа.

12.02.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

Началният срок за подаване на заявления за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за народни представители, насрочени за 2 април 2023 г. е от 9:00 ч. на 13.02.2023 г. Крайният срок за подаване на заявления за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за народни представители, насрочени за 2 април 2023 г. е не по-късно от 17:00 ч. на 20.02.2023 г. (40 дни преди изборния ден).

Заявленията за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за Народно събрание, се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа в сроковете по т.1 и т.2 от настоящото решение.

Към заявлението (Приложение №53-НС от изборните книжа) се прилагат:

а) решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) списък на членовете на инициативния комитет, представен на хартиен и електронен носител;

в) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

г) декларация по образец (Приложение № 55-НС от изборните книжа), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията на чл. 243 ИК и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК;

д) банков документ за внесен депозит  по чл.129, ал. 1, т. 2 ИК;

е) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания ;

ж) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, Районна избирателна комисия Силистра дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация - 17:00 ч. на 20.02.2023 г.

11.02.2023

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 12.02.2023 г. от 11,00 часа.

Календар

Решения

  • № 133-НС / 02.04.2023

    относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №200100166 за СИК № 203400712 в Община Тутракан със сработили контроли - налични несъответствия

  • № 132-НС / 02.04.2023

    относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20015013 за СИК № 200700306 в Община Главиница със сработили контроли - налични несъответствия.

  • № 131-НС / 02.04.2023

    относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20006011 за СИК № 203100147 в Община Силистра със сработили контроли - налични несъответствия.

всички решения