29.06.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 29.06.2021 г. от 17,30 часа.

27.06.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 27.06.2021 г. от 17,00 часа.

25.06.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 25.06.2021 г. от 17,30 часа.

24.06.2021

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11 ЮЛИ 2021 Г.

Партиите и коалициите, регистрирали кандидатска листа в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., могат да имат свои упълномощени представители.

Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък на своите представители на хартиен носител и на технически носител в excel формат. В списъка се вписват пореден номер, имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице. Когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на пълномощното в негова полза.

Списъкът на хартиен носител се подписва и подпечатва от представляващия партията или представляващите коалицията или от изрично упълномощени от тях лица  и се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат в Районна избирателна комисия Силистра в срок до 17.00 часа на 10 юли 2021 г.

До изборния ден всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да оттегли пълномощното на свой представител. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия/те съответната партия или коалиция, или от упълномощени от него/тях лица. В РИК се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено. Районните избирателни комисии. Когато пълномощното на представител е оттеглено, в графата за вписване номер и дата на пълномощното в публичния списък допълнително се отбелязва „оттеглено“.

24.06.2021

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ НА КАНДИДАТИТЕ В КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11 ЮЛИ 2021 Г.

Регистрацията на застъпници в Районна избирателна комисия Силистра се извършва  чрез подаване на Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 39-НС от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 10.07.2021 г.

Заявлението се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. 

Към заявлението на партията и коалицията, задължително се прилага Списък на лицата на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат, както и Декларация от лицата (Приложение № 41-НС от изборните книжа). Списъкът се подписва и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

23.06.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 23.06.2021 г. от 17,30 часа.

22.06.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 22.06.2021 г. от 17,30 часа.

21.06.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 21.06.2021 г. от 17,30 ч.

21.06.2021

Съобщение

ДО ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ, РЕГИСТРИРАЛИ КАНДИДАТИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ НА 11 ЮЛИ 2021 Г.

При подаване на писмените предложения за ЗАМЕНИ в съставите на СИК, за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., данните на членовете на секционните избирателни комисии /СИК/ следва да бъдат и на електронен носител, в структуриран вид във формат EXCEL, изтеглете от тук.

 

20.06.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 20.06.2021 г. от 17,00 часа.

18.06.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 18.06.2021 г. от 17,30 часа.

15.06.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 15.06.2021 г. от 17,30 часа.

11.06.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 11.06.2021 г. в 17,00 часа.

08.06.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 08.06.2021 г. от 17,30 часа.

06.06.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 07.06.2021 г. от 17,30 ч.

26.05.2021

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

РИК - Силистра ОБЯВЯВА срок за подаването на документи за регистрация на кандидатски листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за народни представители в изборите на 11 юли 2021 г. всеки календарен ден от 09.00 до 17.00 часа  до 17,00 часа на 08.06.2021 г. включително.

26.05.2021

РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

РИК - Силистра  ОПРЕДЕЛЯ срок за подаване на документи за регистрация на ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ в РИК –Силистра в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.  всеки календарен ден от 09.00 до 17.00 часа в сградата на Областна администрация – Силистра, гр. Силистра, ул. „Добруджа“ № 27,  етаж 2. Крайният срок за подаване на документите е до 17:00 часа на 31 май 2021 г. включително.

26.05.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 28.05.2021 г. от 17,30 ч.

25.05.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 25.05.2021 г. от 17,30 ч.

Календар

Решения

  • № 199-НС / 11.07.2021

    относно: Нарушение в СИК 200100206 в с.Васил Левски, община Алфатар

  • № 198-НС / 11.07.2021

    относно: Постъпил сигнал вх. № 290/ 11.07.2021 г. относно неправомерни действия на членове на РИК в СИК №153 от община Силистра

  • № 197-НС / 11.07.2021

    относно: Постъпила жалба вх. № 268/11.07.2021 г. относно нарушение в СИК 200100211 в община Алфатар

всички решения