Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 185-НС
Силистра, 02.10.2022

ОТНОСНО: Разрешение за гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 203100172 в Община Силистра при условията на чл. 269 от ИК

На 02.10.2022 г. РИК - Силистра е уведомена по телефона от председателя на СИК 203100172 в с.Брадвари,  че машината за гласуване не разпечатва контролна разписка и е повикан  техника, отговарящ за секцията. Съставен е Констативен протокол -Приложение 4 и Приложение- 5 от Методическите указания на ЦИК по прилагане на Изборния Кодекс за секционните комисии в страната за изборите за народни представители  на 2 октомври 2022  г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване.

С писмо изх. № НС-15-393/02.10.2022  г. на ЦИК, заведено с вх. 260-НС/02.10.2022 г. във входящия дневник на РИК 20 – Силистра,  ЦИК указва на РИК Силистра да вземе решение СИК №203100172 да премине към гласуване с хартиени бюлетини при  условията на чл. 269 от ИК.

С оглед изложеното и на основание писмо изх. № НС-15-295/01.10.2022 г. на ЦИК, РИК -Силистра

                                                              Р Е Ш И: 

 1. ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ да се премине към гласуване с хартиени бюлетини в СИК №203100172 в с.Брадвари, община Силистра.
 2. Длъжностно лице, определено със Заповед на Кмета на  община Силистра и член на РИК – Силистра да предадат на СИК № 1203100172формуляри от секционни протоколи – Приложение № 83-НС-хм и Приложение № 84-НС-кр. СИК да върне на длъжностно лице, определено със Заповед на Кмета на  община Силистра предоставените им формуляри от секционни протоколи –Приложение № 82-НС-м и Приложение 9 – НС към Методическите указания на ЦИК.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК чрез РИК-Силистра в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 02.10.2022 в 21:00 часа

Календар

Решения

 • № 186-НС / 04.10.2022

  относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20008037 за СИК № 203100172 в Община Силистра със сработили контроли-налични несъответствия.

 • № 185-НС / 02.10.2022

  относно: Разрешение за гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 203100172 в Община Силистра при условията на чл. 269 от ИК

 • № 184-НС / 02.10.2022

  относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

всички решения