Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 44-НС
Силистра, 30.08.2022

ОТНОСНО: Назначаване на секционни избирателни комисии в община Главиница, област Силистра и утвърждаване на списъците с резервните членове, при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило e предложение от Кмета на община Главиница с вх. № 42-НС/29.08.2022 г. на РИК - Силистра за поименния състав на секционни избирателни комисии, въз основа проведените на 26.08.2022 г. консултации на парламентарно представените партии и коалиции от партии, както и коалиции, която имат избрани с нейната кандидатска листа членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представена за определяне състава и ръководствата на секционни избирателни комисии в община Главиница.

Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 26.08.2022 г.,

Постигнато е съгласие между участниците в консултациите относно състава на секционните избирателни комисии в община Главиница.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4  и чл. 91 от Изборния кодекс, и във връзка с Решение № 1281-НС 16.08.2022 г. на ЦИК,  Решение № 10-НС от 19.08.2022 г., Решение № 13-НС от 22.08.2022 г. на РИК – Силистра, Районна избирателна комисия

Р Е Ш И:

  1. НАЗНАЧАВА 25 секционни избирателни комисии в община Главиница, както следва:

 

С И К  200700301

гр.Главиница, СУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ"-ул."Оборище"№57


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Стефка Христова Вълкова

2

Зам.-председател

Керанка Якимова Иванова

3

Секретар

Елка Йовкова Христова

4

Член

Марияна Тодорова Василева

5

Член

Маргарита Николаева Мицова

6

Член

Николинка Димитрова Костадинова

7

Член

Паула Станиславова Милушева

8

Член

Лила Иванова Ненова

9

Член

Шенгюл Тасим Рамис

 

С И К  200700302

гр.Главиница,СУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ"-ул."Оборище"№57


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Петранка Георгиева Милушева

2

Зам.-председател

Кремена Георгиева Иванова

3

Секретар

Димитър Петров Сяров

4

Член

Петко Стоянов Стоянов

5

Член

Елени Василева Ванева

6

Член

Мария Николова Тодорова

7

Член

Веселин Христов Рачев

8

Член

Джеват Керим Селим

9

Член

Цветанка Цонева Станчева

 

 

 

 

С И К  200700303

с.Бащино, ул."Втора"№9, Пенсионерски клуб


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Минка Георгиева Василева

2

Зам.-председател

Йордан Стойчев Иванов

3

Секретар

Ани Георгиева Стоянова

4

Член

Айлян Адинан Нури

5

Член

Айри Ахмед Бейтула

6

Член

Еленка Антонова Славова

7

Член

Димитър Маринов Иванов

 

 

 

 

 

 

 

С И К  200700304

с.Богданци, ул."Пирин"№8, Читалище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Емел Бюрхан Мехмед

2

Зам.-председател

Дарин Желязков Желязков

3

Секретар

Йордан Мaриянов Александров

4

Член

Невен Ефремов Алипиев

5

Член

Самед Ахмед Асан

6

Член

Марияна Николова Вълкова

7

Член

Иванка Иванова Петрова

8

Член

Еленка Георгиева Илиева

9

Член

Димитър Костов Димитров

 

 

 

 

С И К  200700305

с.Вълкан, ул."Първа" №22-КМЕТСТВО


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Илмие Шабан Хашим

2

Зам.-председател

Лиляна Добрева Донева

3

Секретар

Мария Симеонова Илиева

4

Член

Метин Вели Таир

5

Член

Стефка Дончева Дуганова

6

Член

Петя Валериева Василева

7

Член

Теодора Георгиева Петрова

 

 

 

 

С И К  200700306

с.Дичево, ул. "Осемнадесета" №2, Читалище

№ по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Гюлбеяз Неджми Адил

2

Зам.-председател

Виолета Димитрова Денева

3

Секретар

Милена Петрова Димитрова

4

Член

Галина Василева Иванова

5

Член

Виолета Драганова Александрова

6

Член

Ивелина Георгиева Иванова

7

Член

Петър Петров Петров

8

Член

Галина Иванова Димирова

9

Член

Вяра Василева Червенкова

 

 

 

 

С И К  200700307

с.Д.Ряхово, ул."Първа"№77, Читалище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Алтънай Алит Юсеин

2

Зам.-председател

Лиляна Проданова Петрова

3

Секретар

Кирил Григоров Пенев

4

Член

Денка Митева Атанасова

5

Член

Сийка Ганева Вулева

6

Член

Николай Илиев Денев

7

Член

Пламен Пенчев Цвятков

 

 

 

 

С И К  200700308

с.Зарица, ул."Първа"№9, Кметство

№ по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Емел Джевдет Христова

2

Зам.-председател

Стефка Ботева Козарева

3

Секретар

Гюлджан Метин Бедри

4

Член

Небие Мехмед Наим

5

Член

Невал Ахмед Якуб

6

Член

Йорданка Ангелова Методиева

7

Член

Стефка Петкова Василева

 

 

 

№ по
ред 

С И К  200700309

с.Зафирово, ул."Ген.Атила Зафиров"№63,Читалище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Виолета Илиева Димитрова

2

Зам.-председател

Калоян Пламенов Петров

3

Секретар

Иван Бориславов Радев

4

Член

Севдалина Бончева Ангелова

5

Член

Екатерина Георгиева Димитрова

6

Член

Емилия Николова Антонова

7

Член

Иванка Николова Василева

 

 

 

 

С И К  200700310

с.Зафирово, ул."Васил Бъчваров"№9, ОУ"ИВАН ВАЗОВ"


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Красимира Иванова Дякова

2

Зам.-председател

Пенка Митева Пенева

3

Секретар

Дария Николаева Петрова

4

Член

Ниязи Хасан Чобан

5

Член

Елена Великова Аврамова

6

Член

Величка Денева Пейчева

7

Член

Еленка Димитрова Александрова

 

 

 

 

С И К  200700311

с. Зебил, ул."Втора" № 12, Читалище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Недим Руфат Чауш

2

Зам.-председател

Ерол Исмаил Халил

3

Секретар

Галина Спасова Атанасова

4

Член

Ружди Ахмед Ахмед

5

Член

Бурхан Шукри Якуб

6

Член

Джанан Хайредин Осман

7

Член

Валентин Величков Добрев

8

Член

Валентин Савов Стефанов

9

Член

Ивелина Радева Стоянова

 

 

 

 

С И К  200700312

с. Звенемир, ул. "Осма" № 9, Читалище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Тюркян Мехмедова Бекир

2

Зам.-председател

Елис Рашкова Колева

3

Секретар

Себат Хайредин Осман

4

Член

Драгомир Киряков Киряков

5

Член

Младен Димитров Атанасов

6

Член

Нела Стойчева Симеонова

7

Член

Милен Николов Порожанов

 

 

 

 

С И К  200700313

с.Калугерене, ул."Втора"№14,Киносалон


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Гинка Маринова Стоянова

2

Зам.-председател

Айридин Ахмед Адил

3

Секретар

Мюжгян Ахмед Рашид

4

Член

Александър Иванов Цанков

5

Член

Даниела Петрова Кунева

6

Член

Кристина Йорданова Димова

7

Член

Велико Василев Петров

8

Член

Демед Ремзи Али

9

Член

Лидия Костова Димова

 

 

 

 

 

 

 

С И К  200700314

с.Коларово, ул."Шипка"№1, Кметство


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Станислава Красимирова Кръстева

2

Зам.-председател

Калоян Николаев Илиев

3

Секретар

Таня Маринова Райчева

4

Член

Марияна Георгиева Георгиева

5

Член

Емине Исмет Ибрям

6

Член

Горан Кирилов Пенев

7

Член

Стефка Иванова Атанасова

 

 

 

 

С И К  200700315

с.Косара, ул."Втора“ №2, Читалищен салон


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Диляна Енева Георгиева

2

Зам.-председател

Виолета Стефанова Сярова

3

Секретар

Станислав Димитров Милушев

4

Член

Незиха Мехмед Шакир

5

Член

Светличка Иванова Иванова

6

Член

Велико Алексиев Опришанов

7

Член

Гинка Георгиева Начева

 

 

 

 

С И К  200700316

с.Листец, ул."Първа" №17, Кметство


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Ангелина Георгиева Букшева

2

Зам.-председател

Хошгюл Джавид Садула

3

Секретар

Ерхан Фахри Руфад

4

Член

Али Реджеб Руфад

5

Член

Зора Светославова Косева

6

Член

Емел Емин Рамадан

7

Член

Камелия Иванова Стефанова

8

Член

Денислава Генчева Генова - Костадинова

9

Член

Фидаил Сюлейман Идриз

 

 

 

 

С И К  200700317

с. М.Преславец, кметство, ул.  "Хан Омуртаг" №44   


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Георги Здравков Дяков

2

Зам.-председател

Георги Петров Петров

3

Секретар

Дешка Аврамова Георгиева

4

Член

Баръш Назми Ниази

5

Член

Ивелина Цветанова Стойкова

6

Член

Анелия Стефанова Цвяткова

7

Член

Наталия Генчева Георгиева

 

 

 

 

С И К  200700318

с.Ножарево, ул."Първа"№1, Киносалон


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Таир Месут Махмуд

2

Зам.-председател

Намък Сали Хасан

3

Секретар

Мюмюн Шефкет Дурал

4

Член

Снежана Петкова Иванова

5

Член

Николай Николаев Димитров

6

Член

Павлина Николова Петрова

7

Член

Пламена Георгиева Георгиева

8

Член

Ершан Мехмед Мустафа

9

Член

Димитричка Костадинова Петрова

 

 

 

 

С И К  200700319

с.Осен, ул."Първа"№27,Магазин


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Митка Колева Йорданова

2

Зам.-председател

Ирена Петрова Вълчева

3

Секретар

Руси Тодоров Акпунарлиев

4

Член

Гюрга Петкова Маринова

5

Член

Иванка Костова Колева

6

Член

Йордан Атанасов Йорданов

7

Член

Никола Иванов Тодоров

 

 

 

 

С И К  200700320

с.Падина, ул."Пета"№5, Кметство


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Силвия Йорданова Иванова

2

Зам.-председател

Гинка Славова Стефанова

3

Секретар

Каан Невзат Рамадан

4

Член

Сибел Мюмюн Мюмюн

5

Член

Бирол Шезааим Джевдет

6

Член

Мирослава Виткова Добрева

7

Член

Моню Георгиев Монев

 

 

 

 

С И К  200700321

с.Подлес, ул."Първа"№21, Читалище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Мария Стоянова Белчева

2

Зам.-председател

Росица Славова Минчева

3

Секретар

Валентин Димитров Димитров

4

Член

Пенка Михайлова Петрова

5

Член

Ивелина Василева Иванова

6

Член

Иванка Тодорова Цветкова

7

Член

Елеонора Валентинова Василева

 

 

 

 

С И К  200700322

с.Сокол, ул. Кирил и Методий" столова на ОУ "Кирил и Методий"


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Зюбейде Ферад Насуф

2

Зам.-председател

Гълъбина Петрова Великова

3

Секретар

Лиляна Христова Кръстева

4

Член

Ведиха Сайт Байрактар

5

Член

Каари Касим Сали

6

Член

Иванка Неделчева Керанова

7

Член

Маринела Петрова Тодорова

 

 

 

 

С И К  200700323

с. Ст.Караджа, ул."Централна"№35,Читалище"


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Сейдегюл Мустафа Рамис

2

Зам.-председател

Тунчер Закир Ибрахим

3

Секретар

Рамадан Ибрям Ахмед

4

Член

Красимира Петрова Опришанова

5

Член

Еленка Николова Опрешанова

6

Член

Леман Асан Асан

7

Член

Пламен Иванов Димов

8

Член

Димитринка Георгиева Иванова

9

Член

Ирина Ненчева Вълчева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С И К  200700324

с. Суходол, ул."Първа"№31,Читалище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Гюлхан Бейхан Емин

2

Зам.-председател

Мурад Решад Мурад

3

Секретар

Февзие Ниязи Узун

4

Член

Юзлем Шенол Мюмюн

5

Член

Любен Георгиев Василев

6

Член

Вайде Сали Юмер

7

Член

Фатме Ахмед Исмаил

8

Член

Димитър Георгиев Иванов

9

Член

Мелекбер Кемал Али

 

 

 

 

С И К  200700325

с.Черногор, ул."Четиринадесета“ №26, ЧИТАЛИЩЕ


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Марияна Пейчева Нацова

2

Зам.-председател

Елена Иванова Вълчева

3

Секретар

Наталия Тодорова Бадева

4

Член

Асие Абил Сали

5

Член

Тамер Ведат Юмер

6

Член

Росица Любенова Демидова

7

Член

Павлина Атанасова Иванова

 

2.На назначените членове на СИК да бъдат издадени удостоверения, Образец № 31-НС от Изборните книжа, съгласно Решение № 1231-НС от 11.08.2022 г. на ЦИК.

Решението може да се обжалва в 3 /три/- дневен срок по реда на чл.73 от ИК пред Централна избирателна комисия.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 30.08.2022 в 18:48 часа

Календар

Решения

  • № 186-НС / 04.10.2022

    относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20008037 за СИК № 203100172 в Община Силистра със сработили контроли-налични несъответствия.

  • № 185-НС / 02.10.2022

    относно: Разрешение за гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 203100172 в Община Силистра при условията на чл. 269 от ИК

  • № 184-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

всички решения