Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 45-НС
Силистра, 02.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване на секционни избирателни комисии в община Дулово, област Силистра и утвърждаване на списъците с резервните членове, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило e предложение от Кмета на община Дулово с вх. № 46-НС от 30  август 2022 г. на РИК - Силистра за поименния състав на секционни избирателни комисии, въз основа проведените на 25.08.2022 г. консултации на парламентарно представените партии и коалиции от партии за определяне състава и ръководствата на секционни избирателни комисии в община Дулово.

Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации от 25.08.2022 г.

Постигнато е съгласие между участниците в консултациите относно състава на секционните избирателни комисии в община Дулово.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс и  чл.91 ал.11, във връзка с чл.89 ал.1 от, от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Силистра

Р Е Ш И: 

  1. НАЗНАЧАВА 42 /четиридесет и две/ секционни избирателни комисии в община Дулово, както следва:

 

С И К  201000401

гр. Дулово, ОУ "Христо Смирненски", ул. "Васил Левски" №17


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Минка Илиева Грънчарова

2

Зам. председател

Гергина Желева Недева

3

Секретар

Десислава Сашкова Огнянова

4

Член

Мюмюне Хамилова Ферхадова

5

Член

Богдана Иванова Станева

6

Член

Йорданка Николаева Николова-Тодорова

7

Член

Галина Атанасова Кунева

8

Член

Весиле Ведат Халил

9

Член

Александър Каменов Иванов

 

С И К  201000402

гр. Дулово, ОУ "Христо Смирненски", ул. "Васил Левски" №17


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Нели Иванова Добрева

2

Зам. председател

Стефан Раданов Георгиев

3

Секретар

Елена Руменова Трендафилова - Ребитва

4

Член

Стоянка Димитрова Петрова

5

Член

Стойка Илиева Димова

6

Член

Бейтула Сейфи Мехмед

7

Член

Марина Неделчева Тодорова

 

С И К  201000403

гр. Дулово, ОУ "Христо Смирненски", ул. "Васил Левски" №17


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Анелия Атанасова Христова

2

Зам. председател

Димитричка Василева Стефанова

3

Секретар

Ивелина Иванова Янева

4

Член

Румен Неделчев Колев

5

Член

Теменужка Тодорова Великова

6

Член

Валентина Димитрова Кунева

7

Член

Денка Иванова Великова

8

Член

Атче Лютфи Реджеб

9

Член

Светла Борисова Тодорова

 

С И К  201000404

гр. Дулово, ул. "Васил Левски" № 19, Читалище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Силвия Огнянова Ангелова

2

Зам. председател

Бисерка Янакиева Пеева

3

Секретар

Милена Генчева Колева

4

Член

Галина Димитрова Георгиева

5

Член

Йорданка Василева Кралева

6

Член

Марийка Богданова Минкова

7

Член

Радка Димитрова Камберлийска

8

Член

Билхан Камбер Алиш

9

Член

Лора Тодорова Радева

 

С И К  201000405

 

гр. Дулово, ул. "Кирил и Методий" № 3, СОУ "Васил Левски"


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Свилен Иванов Пеев

2

Зам. председател

Недка Стоянова Николова - Йорданова

3

Секретар

Мариела Милкова Дачева

4

Член

Костадинка Костова Христова

5

Член

Добринка Димитрова Никова

6

Член

Димитричка Тодорова Крумова

7

Член

Халил Салим Мехмед

8

Член

Пламен Иванов Славов /подаден от ИТН в СИК 415/

9

Член

Цветалина Христова Беронова

 

С И К  201000406

гр. Дулово, ул. "Кирил и Методий" № 3, СОУ "Васил Левски"


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Юмер Юксел Хатиб

2

Зам. председател

Жулиета Костадинова Петрова

3

Секретар

Емрах Рейхан Фаик

4

Член

Румяна Желева Калева

5

Член

Маргарита Атанасова Иванова

6

Член

Айлин Джевдет Молла

7

Член

Даниела Николова Христова

8

Член

Иванка Стоянова Тодорова

9

Член

Цветалин Антонов Димитров

 

С И К  201000407

гр. Дулово, ул." Св.св. Кирил и Методий" №11,НСУ( бивше ученическо общежитие)


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Стефка Атанасова Кунева

2

Зам. председател

Полина Василева Христова

3

Секретар

Деница Георгиева Чакърова

4

Член

Пенка Георгиева Иванова

5

Член

Александра Светлинова Лечева–Ангелова

6

Член

Валентина Костадинова Великова

7

Член

Елис Лютфи Осман

8

Член

Тодор Георгиев Янев

9

Член

Денислава Миленова Маркова

 

С И К  201000408

гр. Дулово, СОУ "Васил Левски", ул. Кирил и Методий" №3


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Миглена Костова Иванова

2

Зам. председател

Желка Петрова Неделчева

3

Секретар

Фатме Бейхан Рамадан

4

Член

Айхан Сами Муса

5

Член

Недялка Крумова Николова

6

Член

Пламен Борисов Димитров

7

Член

Красимир Петров Крумов

8

Член

Росалина Минкова Панева- Славова

9

Член

Росалина Минкова Панева- Славова

 

С И К  201000409

с. Черник, ул. "Шести май" № 49, ЦДГ


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Нурсевен Митхат Борисова

2

Зам. председател

Анифе Юсуф Ахмед

3

Секретар

Серихан Сейхан Сюлейман

4

Член

Султан Юксел Ангелова

5

член

Фатме Нури Байрам

6

Член

Радка Цветкова Русева

7

Член

Гюлхан Мехмед Хамид

8

Член

Севгюл Исмаил Юсеин

9

Член

Илия Тодоров Георгиев

 

С И К  201000410

с. Черник, ул. "Еделвайс" № 2, Читалище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Айбен Алибрам Муса

2

Зам. председател

Жулден Себайдън Араплъ

3

Секретар

Хаят Сали Садък

4

Член

Ибрям Сюлейман Матъш

5

Член

Росица Стефанова Вълчева

6

Член

Мустафа Ахмед Мустафа

7

Член

Мергюл Мехмед Рамис

8

Член

Денка Костадинова Василева

9

Член

Анка Христова Георгиева

 

С И К  201000411

с. Черник, ул. "Детелина" № 23, ОУ "Св. св. Кирил и Методий"


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Ибрахим Демир Муртаза

2

Зам. председател

Веселина Атанасова Бойчева

3

Секретар

Айбениз Мехмедова Араплъ

4

Член

Донка Атанасова Пенева

5

Член

Зюмра Рафет Вели

6

Член

Венцислав Маринов Радев

7

Член

Костадинка Николова Димитрова

8

Член

Сунай Джевдет Алекбер

9

Член

Валентина Димитрова Кунева

 

С И К  201000412

гр. Дулово, ул. "Розова долина" № 37, МБАЛ ЕООД


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Габриела Пламенова Христова

2

Зам. председател

Станка Йорданова Илиева

3

Секретар

Мария Русева Стоянова

4

Член

Росица Иванова Димитрова

5

Член

Светозар Колев Райнов

6

Член

Нурсен Ебадула Думанджъ

7

Член

Йорданка Димова Тотева

 

С И К  201000413

с. Водно, ул. "Първа" № 36, Читалище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Хайредин Вайдин Мехмед

2

Зам. председател

Гюнер Хайредин Мехмед

3

Секретар

Митат Исмаил Кючюк

4

Член

Гюлсевим Ахмед Тефик

5

Член

Димитър Славов Желязков

6

Член

Мехти Февзи Селим

7

Член

Тюркян Митхат Акиф-Шаиб

8

Член

Антония Вилхемова Желева

9

Член

Ешреф Сали Али

 

С И К  201000414

с. Черковна, ул. "Седма" №29, Кметство


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Хамиде Исмаил Кязъм

2

Зам. председател

Йовка Вълчева Тодорова

3

Секретар

Динчер Муртаза Адил

4

Член

Шенол Хюсмен Ремзи

5

Член

Мария Кънева Колева

6

Член

Ойя Ашкън Сюлейман

7

Член

Митхат Мудин Аптула

8

Член

Стоян Руменов Петров

9

Член

Ирина Златева Неделчева

 

С И К  201000415

с. Грънчарово, ул. "Първа" № 53, Читалище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Ангел Господинов Ангелов

2

Зам. председател

Ралица Йорданова Караславова

3

Секретар

Леман Ахмед Ибрям

4

Член

Мария Тодорова Ангелова

5

Член

Коста Тодоров Костов

6

Член

Сехер Ерол Али

7

Член

Пламен Иванов Славов /подаден от Възраждане в СИК 405/

 

С И К  201000416

с. Прохлада, ул. "Първа" №23, Кметство


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Росен Ивелинов Серафимов

2

Зам. председател

Сердар Радославов Вилиянов

3

Секретар

Красимир Кръстев Караславов

4

член

Вежди Вадет Ахмед

5

Член

Иван Борисов Койчев

6

Член

Недрет Али Исмаил

7

Член

Димитър Павлов Иванов

 

 

 

С И К  201000417

 

 

с. Златоклас, ул. "Първа" № 29, Кметство


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Ергюл Февзи Мустафа

2

Зам. председател

Ридван Кямил Адил

3

Секретар

Иван Михайлов Иванов

4

Член

Юнал Халид Феим

5

Член

Илгис Ридван Мехмед

6

Член

Пантелей Тодоров Димов

7

Член

Севинч Юсеин Ахмед

8

Член

Нурджихан Сюлюш Али

9

Член

Айгюл Дургут Ахмед

 

С И К  201000418

с. Колобър, ул. "Първа" № 45, Читалище - Заседателна зала


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Енгин Рахми Мустафа

2

Зам. председател

Ревасие Махмуд Димитрова

3

Секретар

Наргюл Ферад Насуф

4

Член

Александър Каменов Иванов

5

Член

Минка Константинова Дечева

6

Член

Неджибе Исмет Мехмед

7

Член

Сежда Бейхан Мехмед

8

член

Милена Георгиева Василева

9

Член

Гюлтен Рушид Юсуф

 

С И К  201000419

с. Межден, ул. "Стефан Караджа" № 1, Читалище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Димитричка Иванова Денева

2

Зам. председател

Милена Господинова Иванова

3

Секретар

Христина Вълчева Петрова

4

Член

Калоян Станчев Станчев

5

Член

Мима Михайлова Желева

6

Член

Гинка Василева Димитрова

7

Член

Юрие Селветин Георгиева

8

Член

Мюбера Юсеин Назиф

9

член

Божидар Борисов Лазаров

 

С И К  201000420

с. Върбино, ул. "Първа" № 2, Читалище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Атанас Стойчев Камберлийски

2

Зам. председател

Станчо Станчев Христов

3

Секретар

Димитър Георгиев Пехливански

4

Член

Стефан Стойчев Стефанов

5

Член

Гинка Иванова Димитрова

6

Член

Севгюл Ремзи Хамза

7

Член

Дамян Денчев Денев

 

С И К  201000421

с. Полковник Таслаково, ул. "Първа" № 30, Читалище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Генчай Рефик Лютфи

2

Зам. председател

Гергана Найденова Стойчева

3

Секретар

Нуртен Мехмед Мустафа

4

Член

Мехтаб Мусин Мусин

5

Член

Сибел Нури Мехмед

6

Член

Ресми Рамис Осман

7

Член

Росица Грамева Петрова

8

Член

Елизабета Иванова Минкова

9

Член

Станчо Петров Станев

 

С И К  201000422

с. Козяк, ул. "Първа" № 35, Кметство - Пенсионерски клуб


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Добри Радев Добрев

2

Зам. председател

Добрин Бориславов Митев

3

Секретар

Ивелина Добрева Добрева

4

Член

Тодор Станков Георгиев

5

Член

Петър Димитров Петров

6

Член

Еленка Димитрова Георгиева

7

Член

Симеон Костов Иванов

 

С И К  201000423

с. Поройно, ул. "Втора" № 31, Ритуална зала


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Гюлсевер Ахмед Расим

2

Зам. председател

Зюмрют Сюлейман Мансър- Акиф

3

Секретар

Гюлджихан Салим Сали

4

Член

Тезгюл Неджат Хаккъ

5

Член

Данка Денева Златева

6

Член

Зюмрют Сюлейман Мансър- Акиф

7

Член

Сейфи Февзи Али

8

Член

Селяй Гюнай Ибрахим

9

Член

Валентин Борисов Димитров

 

С И К  201000424

с. Раздел, ул. "Първа" № 9, Кметство - Пенсионерски клуб


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Нихат Неджмидин Нури

2

Зам. председател

Фиген Ружди Сали

3

Секретар

Рейхан Зюлкерим Ефраим

4

Член

Ерен Ахмед Садък

5

Член

Светла йорданова Янева

6

Член

Юкия Махмуд Етем

7

Член

Станю Станчев Христов

8

Член

Нурсел Веис  Халид

9

Член

Хюсеин Хайредин Юсуф

 

С И К  201000425

с. Секулово, ул. "Златен клас" № 1, Читалище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Николай Илиев Илиев

2

Зам. председател

Стоян Димитров Александров

3

Секретар

Димитър Колев Колев

4

Член

Ариф Али Ариф

5

Член

Станка Илиева Петкова

6

Член

Валентин Петров Нейков

7

Член

Магдалена Маринова Иванова

8

Член

Сейхан Ахмед Халим

9

Член

Боряна Георгиева Братоева

 

С И К  201000426

с. Скала, ул. "Трета" № 8, Читалище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Венета Драганова Марчева

2

Зам. председател

Ганка Минкова Лазарова

3

Секретар

Николай Живков Георгиев

4

Член

Васил Иванов Митев

5

Член

Местюре Юсеин Гюнгьор

6

Член

Гинка Димитрова Петрова

7

Член

Анка Станчева Стоянова

 

С И К  201000427

с. Чернолик, ул. "Кирил и Методий" № 3, ОУ "Д-р Петър Берон"


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Илхан Мустафов Салимов

2

Зам. председател

Айгюл Христова Идает

3

Секретар

Зеррин Абтула Ахмед

4

Член

Али Мехмед Али

5

Член

Георги Евдокимов Спасов

6

Член

Андрей Илиев Андреев

7

Член

Тахир Рашид Мехмед

8

Член

Ерай Сали Мехмед

9

Член

Светозар Маринов Златев

 

С И К  201000428

с. Чернолик, ул. "Победа" № 16 А, Пенсионерски клуб


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Аптула Мехмед Аптула

2

Зам. председател

Мустафа Мехмед Куру

3

Секретар

Зюхре Закир Шабанова

4

Член

Али Мехмед Али

5

Член

Тодор Илиев Неделчев

6

Член

Йовка Няголова Андреева

7

Член

Нуртен Бейтулова Галибова

8

Член

Боян Христов Радев

9

Член

Нурхан Мюмюн Аптулла

 

С И К  201000429

с. Правда, ул. "Централна" № 24, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Самет Мюмюн Мангър

2

Зам. председател

Ерол Мухсин Ахмед

3

Секретар

Насуф Ремзи Даил

4

Член

Кадер Айдън Мемиш

5

Член

Мехмед Йълмаз Голеш

6

Член

Гюлбер Али Зекерие

7

Член

Христофор Костов Куртев

8

Член

Мелиха Халил Ахмед

9

Член

Ерсин Мехмед Кютюб

 

С И К  201000430

с. Правда, ул. "Централна" № 24, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Йозджан Джавид Дауд

2

Зам. председател

Гюрсел Адил Сали

3

Секретар

Фатме Мюмюн Хабил

4

Член

Азис Неджат Азис

5

Член

Алчай Ахмед Ефраим

6

Член

Панчо Стоилов Неделчев

7

Член

Гюнай Ахмед Галиб

8

Член

Седат Джевдет Кадир

9

Член

Зейннун Расим Кьосе

 

С И К  201000431

с. Яребица,  ул. "Първа" № 37, Пенсионерски клуб


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Халил Халим рХалил

2

Зам. председател

Гюрсел Дурмасов Равалиев

3

Секретар

Бейсер Рафи Кър

4

Член

Виждан Руфи Акиф

5

Член

Йорданка Драгнева Тодорова

6

Член

Мелекшен Исмаил Исмаил

7

Член

Ренгинар Салим Ходжоолу

8

Член

Айнур Алиева Кара

9

Член

Севинч Бийхат Топал

 

С И К  201000432

с. Яребица,  ул. "Първа" № 35, Ритуална зала


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Бейсим Исмаил Ходжолу

2

Зам. председател

Гьонюл Сали Молла

3

Секретар

Денис Шерафедтин Ашъм

4

Член

Елиф Адем Халил

5

Член

Семра Али Руфи

6

Член

Динчер назми Емрула

7

Член

Йорданка Димова Тошева

8

Член

Дженгиз Илмаз Сами

9

Член

Мустафа Исмаил Пехливан

 

С И К  201000433

с. Руйно,  ул. "Първа" № 5, Пенсионерски клуб


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Алкин Ергюн Осман

2

Зам. председател

Атанаска Николова Лазарова

3

Секретар

Нурбин Нурхан Мухарем

4

Член

Онур Хаятин Юсуф

5

Член

Атанас Крумов Дамянов

6

Член

Сехер Неджати Юсуф

7

Член

Сениха Сейфи Сами

8

Член

Нурбин Нури Шабан

9

Член

Анел Рушен Ърфан

 

С И К  201000434

с. Долец, ул. "Първа" № 47, Пенсионерски клуб


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Фидес Мехмедова Сали

2

Зам. председател

Гюлюмсер Неджати Кямил

3

Секретар

Фатме Вели  Сюлейман

4

Член

Николинка Димитрова Стоянова

5

Член

Айнур Мюмюн Ахмед

6

Член

Йордан Антонов Антонов

7

Член

Нури Нихат Йонуз

 

С И К  201000435

с. Боил,  ул. "Първа" № 37, ОУ "Й. Йовков"


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Неджля Садедин Хабил

2

Зам. председател

Махмуд Тахсин Махмуд

3

Секретар

Юмит Тахир Нури

4

Член

Сейфи Февзи Бедри

5

Член

Славка Пенева Андреева

6

Член

Бирсен Севгин Мустафа

7

Член

Гюляй Кадри Мехмед

8

Член

Бирсен Ербил Рамадан

9

Член

Севджан Незир Мустафа

 

С И К  201000436

с. Орешене, ул. "Първа" № 51, Кметство


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Елена Борисова Димитрова

2

Зам. председател

Денис Неджат Реджеб

3

Секретар

Нурселин Нермин Селяйдин

4

Член

Назми Неждет Исмаил

5

Член

Синем Незир Исмаил

6

Член

Фатме Сюлейман Кязим

7

Член

Шенол Хайридин Билял

 

С И К  201000437

с. Паисиево, ул. "Независимост" № 88А, Пенсионерски клуб


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Ашкън Дилявер Исмаил

2

Зам. председател

Пенка Димитрова Димитрова

3

Секретар

Айтен Ахмед Кадир

4

Член

Хасан Кямил Али

5

Член

Амет Бекир Амет

6

Член

Нурай Халибрям Сали

7

Член

Тодор Колев Тодоров

8

Член

Ердал Решат Басри

9

Член

Иванка Драганова Антонова

 

С И К  201000438

с. Окорш, ул. "Н. Петков" № 32 , Читалище


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Христо Генов Стефанов

2

Зам. председател

Теодора Йорданова Антонова-Карабогданова

3

Секретар

Калинка Маринова Йорданова

0

Член

Гюлбеяз Неджати Юсеин

5

Член

Сейде Сали Хюсеин

6

Член

Кевсел Алиева Фейзула

7

Член

Милена Иванова Петрова

8

Член

Бахтияр  Мехмед Садък

9

Член

Йордан Петров Михайлов

 

С И К  201000439

с. Окорш, ул. "Н. Петков" № 49, ЦДГ


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Нежля Рамадан Аптула

2

Зам. председател

Снежана Илчева Георгиева

3

Секретар

Пламена Георгиева Атанасова

4

Член

Илдъз Рамадан Мурат

5

Член

Нуртен Феим Али

6

Член

Снежана Атанасова Георгиева

7

Член

Иван Филев Иванов

8

Член

Петър Митев Петров

9

Член

Вейсал Сайд Шабан

 

С И К  201000440

с. Вокил, ул. "Витоша" № 63, ОУ "Алеко Константинов"


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Зейнеб Мехмед Ехлиман

2

Зам. председател

Светослава Стоянова Стоянова

3

Секретар

Реджеб Хюсеин Реджеб

4

Член

Айсел Юмер Феим

5

Член

Гюнай Хасиб Юмер

6

Член

Иван Великов Йоргов

7

Член

Шермин Неджми Мехмед

8

Член

Хюсния Садък Тахир

9

Член

Рейхан Бейхан Рафи

 

С И К  201000441

с. Вокил, ул. "Витоша" № 65, ЦДГ


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Емилия Добрева Кралева

2

Зам. председател

Сузан Мехмед Али

3

Секретар

Неше Рафи Реджеб

4

Член

Пакизе Юзеир Рафи

5

Член

Севдалин Ангелов Иванов

6

Член

Суна Шенсез Али-Неджати

7

Член

Тезгюл Мустафа Али

8

Член

Ахмед Мехмед Неждет

9

Член

Габриела Тодорова Маринова

 

С И К  201000442

с. Овен, ул. "Първа" № 4, Пенсионерски клуб


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Вълчо Костадинов Николов

2

Зам. председател

Нурсема Нихат Ризова

3

Секретар

Емир Расим Осман

4

Член

Иззет Юсуф Шабан

5

Член

Ценка Петрова Ценова

6

Член

Драгомир Данчев Минчев

7

Член

Нургюл Гюнайдън Заид

8

Член

Росица Добрева Бурлакова

9

Член

Зейниш Ахмед Назиф

 

 

 

 

2.На назначените членове на СИК да бъдат издадени удостоверения, Образец № 31-НС от Изборните книжа, съгласно Решение № 1231-НС от 11.08.2022 г. на ЦИК.

Решението може да се обжалва в 3 /три/- дневен срок по реда на чл.73 от ИК пред Централна избирателна комисия.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 02.09.2022 в 18:16 часа

Календар

Решения

  • № 186-НС / 04.10.2022

    относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20008037 за СИК № 203100172 в Община Силистра със сработили контроли-налични несъответствия.

  • № 185-НС / 02.10.2022

    относно: Разрешение за гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 203100172 в Община Силистра при условията на чл. 269 от ИК

  • № 184-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

всички решения