Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 46-НС
Силистра, 02.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване на секционни избирателни комисии в община Алфатар, област Силистра и утвърждаване на списъците с резервните членове, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило e предложение от Кмета на община Алфатар с вх. № 54-НС от 31  август 2022 г. на РИК - Силистра за поименния състав на секционни избирателни комисии, въз основа проведените на 22.08.2022 г. консултации на парламентарно представените партии и коалиции от партии за определяне състава и ръководствата на секционни избирателни комисии в община Алфатар.

Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации от 22.08.2022 г.

Постигнато е съгласие между участниците в консултациите относно състава на секционните избирателни комисии в община Алфатар.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс и  чл.91 ал.11, във връзка с чл.89 ал.1 от, от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Силистра

Р Е Ш И: 

  1. НАЗНАЧАВА 9 /девет/ секционни избирателни комисии в община Алфатар, както следва:

 

С И К  200100201

гр. Алфатар, ул. "Христо Ботев" №2, ОУ "Христо Ботев"


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Камелия Димитрова Урумова

2

Зам. председател

Минка Стоянова Стоянова

3

Секретар

Владимир Стоянов Димов

4

Член

Стоянка Минчева Стоянова

5

Член

Анелия Николаева Толумбова

6

Член

Ердинч Фехми Мюстеджеб

7

Член

Пламен Михайлов Дучев

8

Член

Ганка Димитрова Сефанова

9

Член

Валентина Стоянова Толумбова

     
 

С И К  200100202

гр. Алфатар, ул. "Йордан Петров" 15, НЧ "Й.Йовков-1894"


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Павлина Костова Иванова

2

Зам. председател

Иванка Жекова Петрова

3

Секретар

Красимира Димитрова Тодорова

4

Член

Валентина Стойчева Желева

5

Член

Галина Николаева Маринова

6

Член

Виолета Петрова Атанасова

7

Член

Ивелин Бориславов Черналиев

     
     
     
     

 

С И К  200100203

гр. Алфатар, ул. "Ал. Стамболийски" №25, НЧ "Ведрина-1946"


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Антоанета Никифорова Христова

2

Зам. председател

Иван Стоянов Иванов

3

Секретар

Боряна Стоянова Боева

4

Член

Живка Аспарухова Радева

5

Член

Явор Васков Гълчавов

6

Член

Стелиана Иванова Стоева

7

Член

Кремена Стоянова Ненова

     
     

 

С И К  200100204

с. Алеково, ул. "Алеко Константинов" №47, Ритуална зала на кметство Алеково


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Димитър Стефчов Димитров

2

Зам. председател

Пеньо Добрев Драгиев

3

Секретар

Галя Иванова Крумова

4

Член

Милан Колев Станев

5

Член

Назиле Мехмедова Ахмедова

6

Член

Мариянка Радева Дочева

7

Член

Светлана Георгиева Атанасова

     
     
     

 

С И К  200100205

с. Бистра, ул. Първа №6, Кметство


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Марина Атанасова Дичева

2

Зам. председател

Сезгин Ибрям Али

3

Секретар

Вася Иванова Василева

4

Член

Марийка Георгиева Иванова

5

Член

Назми Раимов Адилов

6

Член

Петранка Жекова Иванова

7

Член

Мирослав Иванов Боев

     
     

 

С И К  200100206

с. Васил Левски, ул. Втора №2 А, Клуб на инвалида и пенсионера


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Стефани Василева Петрова

2

Зам. председател

Донка Иванова Черналиева

3

Секретар

Иванеса Теодорова Банкова

4

Член

Христо Великов Пенчев

5

Член

Радка Рачева Димова

6

Член

Красимир Георгиев Серебезов

7

Член

Калин Красимиров Петров

     
     
     

 

С И К  200100207

с. Кутловица, ул. Първа №6, НЧ "Развитие-1942"


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Василка Иванова Христова

2

Зам. председател

Селминас Юсуф Юсеин

3

Секретар

Татяна Георгиева Атанасова

4

Член

Ахмед Енвер Ахмед

5

Член

Николета Иванова Георгиева

6

Член

Антоанета Димитрова Минчева

7

Член

Росица Иванова Стоянова

 

 

   

 

С И К  200100208

с. Цар Асен, ул. Шеста № 1, Кметско наместничество


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Иванка Стоянова Въндева

2

Зам. председател

Зиядин Ахмед Мехмед

3

Секретар

Ибазел Юсеин Али

4

Член

Дилян Валентинов Малчев

5

Член

Ерай Алиибрям Халилибрям

6

Член

Роза Банчева Миладинова

7

Член

Валери Тончев Василев

     
     
     
     
 

С И К  200100209

с. Чуковец, ул. Първа №3А, Кметството


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Вадет Емин Мехмед

2

Зам. председател

Гергана Цонева Петкова

3

Секретар

Осман Иса Абий

4

Член

Ерсин Шенол Ибрям

5

Член

Йордан Иванов Въндев

6

Член

Петър Алексиев Люцканов

7

Член

Гюлнар Халил Мехмед

2.На назначените членове на СИК да бъдат издадени удостоверения, Образец № 31-НС от Изборните книжа, съгласно Решение № 1231-НС от 11.08.2022 г. на ЦИК.

Решението може да се обжалва в 3 /три/- дневен срок по реда на чл.73 от ИК пред Централна избирателна комисия.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 02.09.2022 в 18:18 часа

Календар

Решения

  • № 186-НС / 04.10.2022

    относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20008037 за СИК № 203100172 в Община Силистра със сработили контроли-налични несъответствия.

  • № 185-НС / 02.10.2022

    относно: Разрешение за гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 203100172 в Община Силистра при условията на чл. 269 от ИК

  • № 184-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

всички решения