Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 7-НС
Силистра, 15.08.2022

ОТНОСНО: Определяне на срок, условия и ред за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 8 от ИК, чл. 255 и във връзка с чл. 257 от ИК и решение №1229-НС от 11.08.2022 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия Силистра

                                                                Р Е Ш И:

 1. Началният срок за подаване на предложения за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. е от 9:00 часа на 18.08.2022 г.
 2. Крайният срок за подаване на предложения за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. до 17,00 часа на 30.08.2022 г.
 3. Предложенията за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа в сроковете по т.1 и т.2 от настоящото решение.
 4. Към предложението за регистрация на кандидатски листи на партии и коалиции (Приложение №59-НС)се прилагат:

а) Заявление – декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК (Приложение № 61-НС) от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция и че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България и по чл. 254, ал. 1 (че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция), както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК;

б) Пълномощно на лицето, изрично упълномощено да представлява партията или коалицията пред РИК, в случаите, когато предложението и документите се подписват и/или се подават от упълномощено лице.

в) Предложението, следва да се представи и на технически носител в Excel формат.

 1. Към предложението (Приложение №60-НС) от инициативен комитет за регистрация на независим кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 02  октомври 2022 г. се прилагат:

а) Списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат, съдържащ не по-малко от едно на сто от избирателите с постоянен адрес на територията на съответния изборен район, но не повече от 1000 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район. Подписите на избирателите се полагат пред член на инициативния комитет. (Приложение 62-НС от изборните книжа). Избирателят вписва имената си, ЕГН и постоянен адрес. Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът се представя и в структуриран електронен вид на технически носител, определен с Решение №1208-НС от 04.08.2022 г. на ЦИК.

б) Заявление – декларация (Приложение № 61-НС) по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България и по чл. 254, ал. 4 ИК (че е предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един изборен район), както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК.

в) Предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице и се подава лично или чрез изрично писмено упълномощено лице.

 Решението подлежи на обжалване в 3/три/ дневен срок по реда на чл.73 от ИК пред Централната избирателна комисия.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 15.08.2022 в 18:40 часа

Календар

Решения

 • № 105-НС / 26.09.2022

  относно: Промени в състава на СИК в община Силистра, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 104-НС / 26.09.2022

  относно: Промени в състава на СИК в община Силистра, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 103-НС / 26.09.2022

  относно: Действия в особени случаи или при непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване

всички решения